Rendiments del capital mobiliari (bancs, interessos, accions…)

 • Certificats bancaris i d’entitats gestores (comptes, valors, fons, altres actius financers…)
 • Certificats d’interessos rebuts per préstecs, dividends o altres.
 • Certificats per arrendaments de negocis.

Rendiments del capital immobiliari (cases, pisos, lloguers que cobres dels mateixos…)

 • Rebuts de l’IBI (contribució) de 2017.
 • Arrendaments de locals, pisos: certificats dels arrendataris o resum d’ingressos i despeses.
 • Certificat del banc dels préstecs dels locals o pisos arrendats.

Rendiments del treball

 • Certificat de l’empresa o empreses on has treballat durant qualsevol dia de l’any 2017.
 • Certificat de l’atur si has cobrat prestacions per aquest concepte durant l’any 2017.
 • Certificat de la Seguretat Social

Rendiments d’activitats empresarials

 • Llibre de comptabilitat, que normalment ja tenim al nostre despatx.
 • Els pagaments al compte de renda models 130 o 131 del 2017 (no calen si et portem la teva gestió).
 • En activitats professionals: certificats de retencions dels teus clients, empreses, mútues, etc.
 • Imports pagats en concepte d’assegurances de malaltia ja sigui pròpia, del cònjuge i fills (assistència sanitària).

Altres rendiments

 • Guanys i pèrdues patrimonials: compra o venda de béns mobles (maquinària, traspassos o altres) o immobles.
 • Compravenda d’accions, fons, etc. :data i import de la compra, data i import de venda.
 • Cobraments d’ajuts o subvencions de qualsevol mena (Pla PIVE, per exemple)

Deduccions

Estatals

 • Justificants de deduccions per l’habitatge habitual. Per l’adquisició, rehabilitació, construcció, ampliació d’habitatge habitual (només per adquisicions anteriors a l’01/01/2013) i per adequació pe raó de discapacitat.
 • Certificats de donatius a entitats.
 • Justificants de deducció per viure en un habitatge arrendat (imports pagats, data del contracte)serà deduïble sempre que el contracte tingui data anterior al 01/01/2015.
 • Justificants d’inversions per un “angel inversor” per adquisicions d’accions o participacions en noves entitats.

Catalunya

 • Justificants de naixement o adopció de fills.
 • Justificants de donatius a entitats que fomenten l’ús de la llengua catalana.
 • Justificants per donatius a entitats que fomenten la investigació científica i el desenvolupament tecnològic.
 • Justificants de deducció per viure en un habitatge arrendat (Serà deduïble fins a un límit de 300€ l’any, sempre que: Tingui 32 anys o menys d’edat, hagi estat a l’atur 183 dies o més, tingui un grau de discapacitat igual o superior al 65%, si és vidu/vídua i te 65 anys o més).
 • Justificants del pagament d’interessos de préstec per pagar estudis de màsters i/o doctorat.
 • Per viduïtat al 2015, 2016, 2017.
 • Justificants de donacions a entitats en benefici del medi ambient, conservació del patrimoni natural i custodia del territori.
 • Justificants d’inversions per un “angel inversor” per adquisicions d’accions o participacions en noves entitats.

Altres

 • Altres circumstàncies sobrevingudes o que s’hagin produït durant el 2017 així com naixements, defuncions, pèrdua del dret a deduccions, etc.

Necessites ajuda amb la Declaració de la Renda 2017? Contacta amb la nostra assessoria a Girona i t’assessorarem.