Recentment, s’ha fet públic el projecte de Llei de pressupostos generals de l’Estat per a 2023 en el qual s’inclouen diverses mesures fiscals transcendents que entraran en vigor l’1 de gener de 2023. En l’IRPF, entre altres novetats, s’introdueix un increment de la tributació de la base imposable de l’estalvi, i en l’impost sobre societats, una reducció del tipus impositiu per a entitats de molt reduïda dimensió.

L’informem que al Butlletí Oficial de les Corts Generals del dia 8 d’octubre de 2023, s’ha publicat el projecte de Llei de pressupostos generals de l’Estat (PLPGE) per a l’any 2023, per seguir amb la seva tramitació i aprovació parlamentària.

Entre altres mesures, volem destacar ara les previstes en l’IRPF i en l’impost sobre societats.

Respecte a l’IRPF s’augmenta la reducció dels rendiments del treball i d’activitats econòmiques i el límit de l’obligació de declarar quan es perceben rendes del treball de més d’un pagador. També s’eleva la reducció en 2023 per als contribuents que determinen els seus rendiments en estimació objectiva i s’augmenta el percentatge que s’aplica a les despeses de difícil justificació per als qui determinen el rendiment en estimació directa simplificada; es regulen nous límits a les aportacions als plans de pensions i s’estableixen dos trams més en la tarifa de l’estalvi per a rendes superiors a 200.000 euros. Tant en el règim d’estimació objectiva en l’IRPF, com en els règims especials simplificat i de l’agricultura, ramaderia i pesca de l’IVA, es prorroguen els límits establerts per a 2022.

Respecte a l’impost sobre societats s’estableix un tipus reduït de gravamen del 23 per 100 per a les empreses que facturen menys d’1.000.000 € i no siguin entitats patrimonials.

El govern ha anunciat altres mesures fiscals, com l’aprovació d’un nou gravamen temporal per a les grans fortunes o la limitació en l’impost sobre societats de la compensació de les pèrdues de les entitats que formen part d’un grup fiscal. No obstant això, aquestes s’inclouran en un altre projecte o proposició de llei, per la qual cosa seran objecte de la nostra anàlisi en una altra circular, una vegada el text s’hagi fet públic.

Tenint en compte que el PLPGE 2023 serà objecte de tramitació parlamentària en els pròxims mesos, cal advertir que les modificacions fiscals que s’exposen en aquesta circular podrien ser objecte de canvis.

1. IRPF

1.1 Reducció per obtenció de rendiments del treball

S’eleva la quantia de la reducció per obtenció de rendiments del treball i dels llindars de renda, des de i fins on resulta aplicable.

Els contribuents amb rendiments nets del treball inferiors a 19.747,5 € (abans 16.825 €) sempre que no tinguin rendes, excloses les exemptes, diferents de les del treball superiors a 6.500 €, minoraran el rendiment net del treball en les següents quanties:

 • 6.498 € (abans 5.565 €) si els rendiments nets del treball són iguals o inferiors a 14.047,5 € (abans 13.115 €).
 • 6.498 € (abans 5.565 €) menys el resultat de multiplicar per 1,14 (abans 1,5) la diferència entre el rendiment del treball i 14.047,5 € si els rendiments nets del treball estan compresos entre 14.047,50 i 19.747,50 €.

1.2 No obligació de declarar

S’eleva el llindar inferior de l’obligació per no declarar respecte dels perceptors que tinguin rendiments del treball. En concret, no estan obligats a presentar l’autoliquidació de l’impost els contribuents que percebin rendes del treball de més d’un pagador (i en altres supòsits molt concrets, com abans) si la suma d’aquests rendiments no superen els 15.000 € (abans 14.000 €).

1.3 Retenció dels rendiments del treball

Les retencions i ingressos a compte a practicar sobre els rendiments del treball que se satisfacin o abonin durant el mes de gener de 2023, corresponents a aquest mes, i als quals resulti d’aplicació el procediment general de retenció, s’hauran de realitzar conformement a la normativa vigent a 31 de desembre de 2022.

En els rendiments que se satisfacin o abonin a partir de l’1 de febrer de 2023, sempre que no es tracti de rendiments corresponents al mes de gener, el pagador haurà de calcular el tipus de retenció prenent en consideració la normativa vigent a partir de l’1 de gener de 2023, practicant-se’n la regularització, en els primers rendiments del treball que satisfaci o aboni.

1.4 Reducció per obtenció de rendiments en estimació directa simplificada

S’eleva la reducció aplicable als treballadors autònoms econòmicament dependents:

Quan els rendiments nets d’activitats econòmiques siguin inferiors a 19.747,50 € (abans 14.450 €), sempre que no tinguin rendes, excloses les exemptes, diferents de les d’activitats econòmiques superiors a 6.500 €:

 • 6.498 € si els rendiments nets d’activitats econòmiques iguals o inferiors a 14.047,50 € (abans 11.250).
 • 6.498 € menys el resultat de multiplicar per 1,14 (abans 1,15625) la diferència entre el rendiment d’activitats econòmiques i 14.047,50 € (abans 11.250 €) si els rendiments nets d’activitats econòmiques estan compresos entre 14.047,50 i 19.747,50 € (abans 11.250 i 14.450 €, respectivament).

1.5 Despeses de difícil justificació en estimació directa simplificada

El percentatge de deducció per al conjunt de les provisions deduïbles i les despeses de difícil justificació serà del 7 per 100 (abans 5 per 100). Recordem que la deducció no pot excedir dels 2.000 €, i aquest límit absolut roman inalterat.

1.6. Contribuents en estimació objectiva

S’eleva al 10 per 100 la reducció general aplicable sobre el rendiment net de mòduls obtingut en el període impositiu 2023. Els contribuents podran reduir el rendiment net de mòduls obtingut en 2023 en un 10 per 100, en la forma que s’estableixi en l’Ordre per la qual s’aprovin els signes, índexs o mòduls per a aquest exercici.

Es prorroguen els límits excloents del mètode d’estimació objectiva per als exercicis 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 i 2023. En concret, les magnituds de 150.000 i 75.000 € queden fixades en 250.000 i 125.000 €, respectivament. Així mateix, per a aquests exercicis, la magnitud de 150.000€ queda fixada en 250.000€.

1.7 Límits de reducció en la base imposable de les aportacions i contribucions a sistemes de previsió social

El límit absolut d’aportació de 1.500 € s’augmentarà en 8.500 €, sempre que l’increment provingui de contribucions empresarials, o d’aportacions del treballador al mateix instrument de previsió social per import igual o inferior a les quantitats que resultin del següent quadre en funció de l’import anual de la contribució empresarial:

Import anual de la contribucióAportació màxima del treballador
Igual o inferior a 500 euros.El resultat de multiplicar la contribució empresarial per 2,5.
Entre 500,01 i 1.500 euros.1.250 euros, més el resultat de multiplicar per 0,25 la diferència entre la contribució empresarial i 500 euros.
Més de 1.500 euros.El resultat de multiplicar la contribució empresarial per 1.

Per tant, només es modifica el càlcul de l’aportació màxima del treballador quan la contribució de l’empresa està entre 500,01 i 1.500 €.

No obstant això, en tot cas s’aplicarà el multiplicador 1 quan el treballador obtingui en l’exercici rendiments íntegres del treball superiors a 60.000 € procedents de l’empresa que realitza la contribució, i a aquest efecte l’empresa haurà de comunicar a l’entitat gestora o asseguradora de l’instrument de previsió social que no concorre aquesta circumstància.

S’específica que el límit de 4.250 € establert anteriorment per a les aportacions d’autònoms a plans simplificats d’ocupació i per a les aportacions de plans dels quals sigui promotor l’autònom s’aplica també a les aportacions de plans de pensions sectorials.

D’acord amb aquesta reducció es modifiquen els límits financers de les aportacions i contribucions als sistemes de previsió social.

1.8 Tipus de gravamen de l’estalvi

Es regulen nous tipus de gravamen, afegint dos trams a la base liquidable entre 200.000 i 300.000 € amb tipus del 27 per 100 (abans 26 per 100) i a partir de 300.000 €, que s’aplica el tipus del 28 per 100 (abans 26 per 100).

Base liquidable de l’estalvi Fins a eurosQuota íntegra EurosResta base liquidable de l’estalvi Fins a eurosTipus aplicable Percentatge
006.0009,5
6.000,0057044.00010,5
50.000,005.190150.00011,5
200.000,0022.400100.00013,5
300.000,0035.940En endavant14

Les persones de nacionalitat espanyola que acreditin una nova residència en un país o territori considerat com a paradís fiscal, mantenen la seva condició de contribuents de l’impost durant cinc anys. Aquests contribuents, més els nacionals que tenen la seva residència habitual a l’estranger a causa de la seva condició de membres de missions diplomàtiques, oficines consulars, etc., apliquen aquesta mateixa tarifa de l’estalvi.

1.9 Deducció per maternitat

 • Les dones amb fills menors de tres anys amb dret a l’aplicació del mínim per descendents que en el moment del naixement del menor percebin prestacions contributives o assistencials del sistema de protecció de desocupació, o que en aquest moment o en qualsevol moment posterior estiguin donades d’alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat amb un període mínim, en aquest últim cas, de trenta dies cotitzats, podran minorar la quota diferencial d’aquest impost fins a 1.200 € anuals per cada fill menor de tres anys fins que el menor faci tres anys. En els supòsits d’adopció o acolliment, tant preadoptiu com permanent, la deducció es podrà practicar, amb independència de l’edat del menor, durant els tres anys següents a la data de la inscripció en el Registre Civil. Fins ara la deducció només la podien aplicar les mares treballadores per compte propi o d’altri.
 • La deducció de fins a 1.200 € es calcularà de manera proporcional al nombre de mesos del període impositiu posteriors al moment en què es compleixen els requisits, en els quals la dona tingui dret al mínim per descendents per aquest menor de tres anys, sempre que durant aquests mesos no es percebi per cap dels progenitors en relació amb aquest descendent el complement d’ajut per a la infància previst en la Llei 19/2021, de 20 de desembre, per la qual s’estableix l’ingrés mínim vital.
 • Quan es tingui dret a la deducció en relació amb aquest descendent per haver-se donat d’alta en la Seguretat social o mutualitat amb posterioritat al naixement del menor, la deducció corresponent al mes en què es compleixi el període de cotització de trenta dies s’incrementarà en 150 €.
 • L’increment de la deducció per despeses en guarderia tindrà com a límit l’import total de la despesa efectiva no subvencionada satisfeta a la guarderia, quan abans el límit eren les cotitzacions socials pagades.

1.10 Retencions i pagaments a compte

El percentatge d’imputació de l’1,1 per 100 que s’aplica als immobles urbans o rústics amb construccions que no resultin indispensables per al desenvolupament d’explotacions agrícoles, ramaderes o forestals, no afectes a activitats econòmiques, ni llogats, ni que es tracti de l’habitatge habitual, resultarà d’aplicació en el cas d’immobles localitzats en municipis en els quals els valors cadastrals hagin estat revisats, modificats o determinats mitjançant un procediment de valoració col·lectiva de caràcter general, de conformitat amb la normativa cadastral, sempre que haguessin entrat en vigor a partir de l’1 de gener de 2012 (abans era quan haguessin estat revisats i entrat en vigor en els deu períodes impositius anteriors).

2. IMPOSTOS SOBRE SOCIETATS

2.1 Tipus de gravamen

Es redueix del 25 al 23% el tipus de gravamen per a les entitats l’import net del volum de negocis (INVN) del període impositiu immediat anterior de les quals sigui inferior a 1.000.000 € i no tingui la consideració d’entitat patrimonial.

Pots posar-te en contacte amb el nostre despatx professional per qualsevol dubte o aclariment.

Contacta’ns


  He llegit i accepto les Condicions Generals i la Política de Privacitat.
  Em vull subscriure a la newsletter.