Acords SilgularsAmb l’objectiu de facilitar, en la mesura del possible, la continuació de l’activitat empresarial, l’Agència Tributària a procedit a la homogeneïtzació dels criteris per a formalitzar acords singulars de pagament per aquells casos d’entitats que es trobin en concurs de creditors.

La subscripció d’acords singulars de pagament amb la Hisenda Pública pels obligats en situació de concurs, no només beneficiarà a la pròpia empresa sinó també als seus treballadors i creditors i a l’economia en general.

Els acords singulars de pagament només podran formalitzar-se envers els crèdits privilegiats que són aquells que el deutor es troba obligat a pagar i que tenen el seu origen abans de la declaració del concurs. Els acords singulars no podran ser més favorables pel deutor que les condicions de pagament recollides en el conveni o acord que posi fi al procés judicial.

Les principals condicions per subscriure els acords singulars de pagament pels deutors concursats són:

– El límit temporal per a la subscripció dels acords singulars vindrà determinat per la data d’eficàcia del conveni de creditors (En general, la data d’eficàcia és la data de la sentència mitjançant la qual s’aprova el conveni. No obstant això, també pot produir-se la situació en què el Jutge acordi que la data d’eficàcia es produeix quan la sentència sigui ferma).

– S’han d’haver satisfet tots els crèdits qualificats com a crèdits contra la massa així com tots els crèdits que s’haguessin originat amb posterioritat a la data d’eficàcia del conveni general subscrit.

– Les condicions singulars de pagament no poden ser més favorables pel deutor que les condicions recollides en el conveni de creditors.

– A l’acord singular, amb caràcter general, no s’hi podrà incorporar un quitament del crèdit privilegiat. Però, en cap cas, es podran acordar quitaments respecte els deutes que tinguin el seu origen en retencions, en ingressos a compte o en deutes duaners.

– Amb l’acord singular es podran pactar esperes així com totes aquelles condicions i garanties que es considerin necessàries per a la millor recuperació del crèdit públic.

Com a garantia es podrà incorporar l’embargament d’establiments mercantils.