autonomPer a determinats col·lectius d’autònoms, existeixen diferents descomptes o bonificacions vigents en les quotes de cotització d’aquests treballadors. Els principals requisits per a poder gaudir d’aquestes bonificacions són:

 • No haver estat d’alta com a autònom en els cinc anys anteriors
 • No ocupar a treballadors per compte aliena
 • No donar-se d’alta sota la forma jurídica de societat (SL, SA o SLU)
 • No ser autònom col·laborador (règim especial per a familiars dels autònoms)
 • No haver rebut anteriorment una bonificació de la Seguretat Social com a autònom encara que hagin passat més de cinc anys.

Les reduccions, a termes generals, s’aplicaran durant un període de trenta mesos (dos anys mig) en els següents percentatges:

 • Reducció del 80% de la quota durant els sis primers mesos d’alta
 • Reducció del 50% de la quota durant els sis mesos següents
 • Reducció del 30% de la quota durant els següents tres mesos.
 • Bonificació del 30% de la quota en els 15 mesos següents a la finalització del període de reducció.

No obstant això, aquelles persones amb un grau de discapacitat acreditat igual o superior al 33%, gaudiran de les següents reduccions quan siguin majors de 35 anys.

 • 80% de la reducció de la quota durant els primers sis mesos
 • 50% de reducció els 4 anys i mig següents

D’altra banda, quan aquests autònoms amb discapacitat igual o superior al 33% siguin menors de 35 anys podran aplicar-se les següents reduccions:

 • 80% de reducció de la quota durant els primers 12 mesos
 • 50% de reducció els 4 anys següents.

Finalment, cal destacar que tots aquells treballadors autònoms col·laboradors (cònjuges, parelles de fet o familiars de treballadors autònoms per consanguinitat o afinitat fins al segon grau), que s’incorporin com a noves altes al règim especial de la seguretat social dels treballadors autònoms i que col·laborin amb ells mitjançant la realització de treballs en l’activitat gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota durant els divuit primers mesos.

Consulta’ns, estudiarem el teu cas.