Abans de confeccionar i presentar la declaració de la renda de l’exercici 2021 cal de recopilar tota la documentació necessària, l’exposem tot seguit:

 • Còpia del DNI del declarant i el cònjuge.
 • Si tens una minusvalidesa: el certificat que ho acredita.

Rendiments del treball

 • Rebuts de quotes sindicals.
 • Rebuts de col·legis professionals.
 • Certificat de l’empresa o empreses on hagis treballat durant qualsevol dia de l’any 2021.
 • Certificat de l’atur: Si has cobrat prestacions per aquest concepte durant l’any 2021.
 • Certificat de la Seguretat Social: Si has estat de baixa de maternitat o paternitat o ets pensionista.

Rendiments del capital mobiliari (interessos, accions, dividends…)

 • Certificats bancaris i d’entitats gestores (comptes, valors, fons, altres actius financers …)
 • Certificats d’interessos rebuts per préstecs, dividends o altres.
 • Certificats per arrendaments de negocis.
 • Rendiments del capital immobiliari (arrendaments de pisos, locals terrenys)
 • Import cobrat per l’arrendament corresponent a 2021.
 • Import impagat per l’arrendament (es considera impagat l’import no cobrat amb un retard superior a sis mesos).
 • Certificats dels arrendataris (en cas de lloguer de locals i terrenys).
 • Rebuts d’IBI i altres tributs locals pagats per l’arrendador.
 • Rebuts de consums pagats per l’arrendador segons pactes del contracte.
 • Despeses deduïbles: assegurances, comunitat, honoraris advocats per reclamació d’impagats, honoraris assessoria per tramitacions diverses.
 • Reparacions (cal aportar les factures).
 • Certificat del banc dels préstecs dels locals o pisos arrendats.
 • Escriptures d’adquisició dels immobles arrendats (compra, herència o donació).
 • Despeses d’adquisició dels immobles (ITP, IVA, notari, registre, etc.)
 • Si el lloguer és d’un habitatge: DNI, nom i cognoms de l’arrendatari o arrendataris.
 • Període en que l’immoble ha estat llogat o sense llogar durant tot el 2021

Rendiments d’activitats empresarials

 • Els llibres de registre obligatoris (ingressos, despeses, béns d’inversió)
 • Els pagaments a compte de renda models 130 o 131 de 2021 (no calen si et portem la teva gestió).
 • En activitats professionals: certificats de retencions dels teus clients, empreses, mútues, etc.
 • Imports pagats en concepte d’assegurances de malaltia ja sigui pròpia, del cònjuge i fills (exclusivament per assistència sanitària).

Altres rendiments

 • Guanys i pèrdues patrimonials: compra o venda de béns immobles o mobles (maquinària, traspassos o altres): les escriptures i justificants de despeses.
 • Compravenda d’accions, fons, etc.: Data i import de la compra, data i import de venda.
 • Cobraments d’ajudes o subvencions de qualsevol tipus (ajuts per habitatge, ajuts vinculats a la Covid-19, subvencions agrícoles, etc.).

Deduccions Estatals

 • Justificants de deduccions per l’habitatge habitual. Per a l’adquisició, rehabilitació, construcció, ampliació d’habitatge habitual (només per a adquisicions anteriors al 01/01/2013) i per adequació per raó de discapacitat.
 • Certificats de donatius a entitats.
 • Justificants de deducció si resideix en un habitatge arrendat (imports pagats, data del contracte) serà deduïble sempre que el contracte tingui data anterior a l’01/01/2015.
 • Justificants d’inversions per un “àngel inversor” per a adquisicions d’accions o participacions en noves entitats.

Deduccions autonòmiques (Catalunya)

 • Justificants de naixement o adopció de fills.
 • Justificants de donatius a entitats que fomenten l’ús de la llengua catalana.
 • Justificants per donatius a entitats que fomenten la investigació científica i el desenvolupament tecnològic.
 • Justificants de deducció per viure en un habitatge arrendat (Serà deduïble fins a un límit de 300€ a l’any, sempre que: Tingui 32 anys o menys d’edat, hagi estat a l’atur 183 dies o més, tingui un grau de discapacitat igual o superior al 65%, si és vidu / vídua i té 65 anys o més).
 • Justificants del pagament d’interessos de préstec per pagar estudis de màster i / o doctorat.
 • Justificants de donacions a entitats en benefici del medi ambient, conservació del patrimoni natural i custòdia del territori.
 • Justificants d’inversions per un “àngel inversor” per a adquisicions d’accions o participacions en noves entitats.

Altres

 • Altres circumstàncies sobrevingudes o que s’hagin produït durant el 2021 així com naixements, defuncions, pèrdua del dret a deduccions, etc.

Documentació necessària per poder calcular l’impost sobre patrimoni de l’exercici 2021

A més de la documentació per la declaració de renda podem necessitar, segons els casos:

Per la valoració d’immobles:

 • Escriptura d’adquisició (compravenda o herència o donació)
 • Liquidacions efectuades per l’administració que van determinar el valor de l’immoble.

Per la valoració d’accions cotitzades:

 • Certificat bancari del valor de les accions.

Per la valoració d’accions o participacions no cotitzades:

 • Certificat de la societat o balanç de situació dels darrers exercicis tancats (2020/2019/2018) a més del percentatge de participació en la societat.

Per la valoració d’altres actius financers:

 • Certificats de les entitats dipositàries (banc, agència de valors, etc.)

Per la valoració d’assegurances d’estalvi:

 • Certificats de les entitats asseguradores.

Per la valoració d’altres béns (joies, objectes d’art, vehicles, embarcacions, efectiu, drets reals, opcions contractuals amb valor econòmic, etc.) :

 • La valoració de cada bé.

Per la valoració de deutes:

 • Certificat del deute.

Necessites ajuda amb la declaració de renda i patrimoni de 2021? Contacta amb Ramió Assessors i t’ajudarem amb la confecció, la presentació i en la forma de pagament dels teus impostos.

A més, et desarem la teva declaració a Virtualdoc (el nostre arxiu documental) on la tindràs sempre a la teva disposició.


  He llegit i accepto les Condicions Generals i la Política de Privacitat.
  Em vull subscriure a la newsletter.