La declaració informativa, declaració sobre béns i drets situats a l’estranger (Model 720) es va aprovar el 29 d’octubre de 2012 com a modificació de la normativa tributària i pressupostària i d’adequació de la normativa financera per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita contra el frau. 

La declaració informativa sobre béns i drets situats a l’estranger té els següents objectius:

  • Informar sobre les comptes en entitats financeres situades a l’estranger.
  • Informar sobre valors, drets, assegurances i rendes dipositades, gestionades o obtingudes a l’estranger. 
  • Informar sobre béns immobles i drets sobre béns immobles situats a l’estranger.

No hi ha obligació d’informar cap bé d’aquells grups en què la suma dels béns que l’integren no superi els 50.000 euros. En els grups en què la suma superi aquest import hi ha l’obligació d’informar tots els béns que l’integren. Pel que fa a el grup de comptes en entitats financeres n’hi haurà prou que sobrepassi el saldo a 31 de desembre de l’exercici corresponent o que l’import del saldo mig arribi a aquest valor.

Estan obligats a presentar el model 720 aquelles persones físiques i jurídiques residents en territori espanyol, els establiments permanents en el territori esmentat de persones o entitats no residents i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003.

Règim sancionador

El règim sancionador vinculat a la manca de presentació del model o la seva presentació extemporània, incompleta, inexacta o amb dades falses s’imposen sancions fixes i proporcionals molt elevades.

La tinença de béns i drets no declarats o declarats fora de termini han de tributar com a guany patrimonial no justificada en l’IRPF o com a renda no declarada en l’Impost sobre Societats (imputables en el període impositiu més antic entre els no prescrits), excepte quan es pugui provar que aquests béns i drets es van adquirir amb rendes declarades o en períodes en els quals el subjecte no fos contribuent d’aquests impostos. En l’IRPF això suposa tributar a el tipus marginal pel valor dels béns i drets. Aquest règim va acompanyat d’una sanció de el 150% de la quota.

Termini de presentació

La declaració informativa sobre béns i drets situats a l’estranger es presentarà a l’Agència Tributària entre l’1 de gener i el 31 de març de l’exercici següent a aquell que es refereixi la informació de el model 720. Per tant, la presentació del model 720 corresponent a l’exercici 2020 es presentarà durant els mesos de gener, febrer i març de 2021.

Contacta amb l’equip de Ramió Assessors per un assessorament més extens i personalitzat.