declaracio bens drets estranger

El proper 31 de març finalitza el termini per a presentar la declaració anual informativa sobre béns i drets situats a l’estranger (model 720).

El model 720 és la Declaració Informativa sobre béns i drets situats a l’estranger que han de presentar anualment aquells contribuents que tinguin més de 50.000 euros dipositats en comptes d’entitats financeres situades a l’estranger, en valors, drets, assegurances i rendes dipositades, gestionades o obtingudes a l’estranger o, per últim, en béns immobles i drets sobre els béns immobles situats a l’estranger.

La no presentació o la presentació incompleta, inexacta o amb dades falses del model 720  comportarà que s’incorri en una infracció tributaria. El règim sancionador en aquest cas és, a grans trets, el següent:

– No presentació del model 720: sanció amb una multa pecuniària de 5.000 euros per cada dada o conjunt de dades referides a cada un dels béns o drets que s’hagués hagut d’incloure en la declaració o que s’hagués inclòs de forma incompleta, inexacta o falsa. La multa mínima serà de 10.000 euros. Per tant, si s’hagués de presentar la declaració per les tres classes de béns que s’inclouen en el model 720 i no es realitzés, la sanció mínima seria de 30.000 euros.

– L’incompliment del termini o del mitjà de presentació del model 720: sanció amb una multa pecuniària de 100 euros per cada dada o conjunt de dades referents a cada un dels béns o drets, amb un mínim de 1.500 euros quan la declaració s’hagués presentat fora de termini sense requeriment previ de l’Administració Tributària.

Finalment, caldrà tenir present que si en l’exercici anterior (2015) es va presentar el model 720, només existirà l’obligació de tornar a presentar el model 720 quan en un o varis dels béns obligats a declarar es produeixi un increment de l’últim valor declarat superior a 20.000 euros.

Malgrat el que acabem d’esmentar de forma sintetitzada, nosaltres aconsellem l’estudi concret de cada cas.