A partir de l’1 de gener de 2017 entra en vigor la mesura aprovada amb la publicació del Real Decret Llei 3/2016 relativa a la impossibilitat de sol·licitar aplaçament o fraccionament de l’IVA així com dels pagaments fraccionats de l’impost sobre societats.

Així doncs, amb l’aprovació del Real Decret es modifica l’apartat 2 de l’article 65 de la Llei General Tributaria, 58/2003, en el sentit d’introduir nous supòsits pels quals no es podrà aplaçar o fraccionar deutes tributaris.

Entre aquestes noves mesures s’estableix, i citem literalment:

Les derivades de tributs repercutits, a menys que es justifiqui degudament que les quotes repercutidas no hagin estat efectivament pagades”.

Per tant, aquesta mesura implicarà que els empresaris, autònoms o professionals que pretenguin fraccionar o aplaçar l’import de l’IVA a ingressar del mes o trimestre només tindran l’oportunitat de fer-ho si poden justificar que realment no han cobrat l’IVA repercutit en les seves factures.

L’executiu espanyol ha acordat aquesta mesura perquè entén que el pagament efectiu per part de l’obligat a suportar l’IVA d’una determinada factura, implica l’entrada de liquiditat en el subjecte que l’ha repercutit  que és qui l’ha d’ingressar a Hisenda. És per aquest motiu que es concedirà l’aplaçament o fraccionament, exclusivament en aquells casos en què l’obligat a repercutir no hagi cobrat l’esmentat import i així ho pugui demostrar.

Aquesta modificació tributària té especial rellevància arreu de l’Estat Espanyol perquè, en la pràctica habitual, l’impost sobre el valor afegit és l’impost més aplaçat pels contribuents.

Amb l’entrada en vigor d’aquesta mesura hem de tenir en compte que pel quart trimestre del 2016 (autoliquidacions que es presentaran fins el 30 de gener d’enguany) ja s’haurà de pagar l’import íntegre de l’IVA sense que es pugui demanar fraccionament o ajornament a menys que es justifiqui que no s’ha cobrat l’IVA repercutit.

Aquesta modificació, que va entrar en vigor el passat u de gener de 2017, no porta associat cap període transitori; pel que la dificultat -per no dir impossibilitat- de pagar l’IVA de forma fraccionada afecta plenament a la tresoreria de les empreses que hauran de recórrer a les entitats financeres a la cerca d’una alternativa de finançament.

Mentrestant, a Ramió Assessors proposem, com a possibles formes de justificar que no s’ha cobrat l’IVA repercutit, que permetin la concessió d’un ajornament les següents:

  • Aportar còpia de les factures amb indicació del venciment.
  • Aportar certificat del client deutor amb indicació que no ha pagat la factura i la data en que previsiblement ho farà.
  • Aportar comptes de major de la comptabilitat dels clients amb factures pendents.

En cas de necessitar un ajornament de l’IVA et pots posar en contacte amb el nostre despatx per informar-te de com procedir de la millor forma possible.