Vaga general 8 de març de 2019

S’ha convocat per part de sis sindicats una vaga general el proper divendres dia 8 de març de 2019.

FRANGES HORÀRIES DE LA CONVOCATÒRIA I OBJECTIUS DE CADASCUN DELS SINDICATS

Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CCOO) i Unió General de Treballadors de Catalunya (UGT)

Convocatòria:

 • Vaga convocada de dues hores en cadascun dels torns de treball.
 • Per jornades partides i continuades en torn de matí, la vaga serà de les 12:00 a les 14:00 hores.
 • Per jornades continuades en torn de tardes, la vaga serà de les 16:00 a les 18:00 hores.
 • Per jornades continuades en torn de nits, la vaga serà durant les dues primeres hores del torn nocturn que comenci en la jornada del dia 8.

Objectius:

Rebuig a:

 • La desigualtat i discriminació que pateixen les dones al mercat laboral i en concret, a la bretxa salarial.
 • Cronificació de la desocupació femenina.
 • A la violència masclista i les insuficients mesures en tots els àmbits.
 • A les polítiques d’igualtat de gènere del govern.

Confederació General del Treball (CGT)

Convocatòria:

 • De les 00:0 fins les 24:00 hores del dia 8 de març.
 • Per els centres de treball on es treballi mitjançant el sistema de torns, la vaga començarà l’últim torn anterior a les 00:00 hores i finalitzarà el dia següent en finalitzar el torn.
 • Durant la jornada del dia prèvia a la convocatòria, cessaran els funcionaris que prestin serveis en els sectors de béns, serveis i distribució.

Objectius:

 • Exigència al govern de mesures concretes i efectives contra la violència masclista.
 • Supressió de la bretxa salarial i desigualtat en les pensions.
 • Accés igualitari a la formació professional.
 • Fi de la discriminació en l’accés al treball i la disminució de la taxa de desocupació de les dones.
 • Eradicació de l’assetjament sexual laboral, la precarietat laboral, la temporalitat i l’alta taxa de contractacions a temps parcial.
 • Mesures de conciliació real i efectiva de la vida familiar, laboral i personal.
 • Igualtat efectiva de les dones immigrants i refugiades.
 • Equiparació efectiva de les empleades de la llar al règim general.
 • Consideració de les tasques de cura com a treball amb dret a remuneració i a les prestacions contributives.
 • Igualtat de les dones en l’accés de bens de consum bàsics i sostenibilitat.

Intersindical Alternativa de Catalunya

Afectarà a tots els treballadors dels centres de treball de Catalunya.

Convocatòria:

 • De les 00:0 fins les 24:00 hores del dia 8 de març.

Objectius:

 • Derogar les dues reformes laborals.
 • Realitzar processos de selecció públics i objectius que no permetin la discriminació per qualsevol raó.
 • Establir una jornada laboral de 35 hores, amb una regulació progressiva cap a les 30 hores, que permeti una conciliació real entre la vida familiar i laboral.
 • Reconèixer i millorar les condicions laborals de les dones treballadores, acabar amb la desigualtat laboral i la bretxa salarial.
 • Modificar el RD 1299/2006 per revisar i incorporar les noves malalties professionals incorporant la perspectiva de gènere.
 • Extingir les externalitzacions, tant dels serveis públics com dels privats.
 • Exigir la ratificació del conveni 189 de la O.I.T.
 • Exigir la implementació d’una Llei per a la igualtat retributiva real.
 • Exigir el compliment de la Llei 12/2009 d’educació, per impulsar accions formatives en matèria de coeducació per educar en la igualtat real d’oportunitats i en la prevenció de la violència masclista.
 • Exigir el compliment efectiu de la Llei 5/2008 del dret de les dones a eradicar la violència masclista.
 • Exigir l’aplicació dels plans d’igualtat de dones i homes segons la Llei 3/2007
 • Recuperar i ampliar els avenços socials en matèria de conciliació i combatre la minoració de retribucions a conseqüència de les cures.

Intersindical CSC

Afectarà a tots els treballadors assalariats, funcionaris públics, personal estatutari i altre administratiu de tots els sectors productius i de serveis.
Convocatòria:
De les 00:0 fins les 24:00 hores del dia 8 de març.

Objectius:

 • Eradicació de la bretxa salarial de gènere.
 • Que els convenis i normatives que regulen permisos, jornades i horaris, garanteixin la conciliació efectiva i la coresponsabilitat.
 • El reconeixement econòmic i polític de treball de cures i la sostenibilitat de la vida.
 • Establiment de mesures sancionadores a les empreses que no garanteixin els mínims establerts per la Llei d’Igualtat 17/2015.
 • Eliminació de la precarietat laboral, la temporalitat i les jornades parcials.
 • Establiment de mesures econòmiques, polítiques i socials per eradicar la violència masclista.
 • La derogació de la reforma laboral i les pensions.
 • Aplicació de la Llei 17/2015 d’igualtat efectiva entre dones i homes.

SINDI.CAT

Afectarà a tots els treballadors assalariats, funcionaris públics, personal estatutari i altre administratiu de tots els sectors productius i de serveis.
Convocatòria:

 • De les 00:0 fins les 24:00 hores del dia 8 de març.

Objectius:

 • Rebuig a la desigualtat i la discriminació que pateixen les dones al mercat laboral i en particular, a la bretxa salarial.
 • Rebuig a la cronificació de la desocupació femenina.
 • Rebuig a la violència masclista i a les mesures insuficients en tots els àmbits.
 • Millora i desenvolupament de les polítiques d’igualtat de gènere del govern.
 • Derogació de les dues reformes laborals dels anys 2010 i 2012, que incrementen les diferències salarials i precari zen les condicions laborals.
 • Promulgació per part del govern d’una llei d’emergència que estableixi l’obligatorietat de la igualtat salarial real entre homes i dones.
 • Exigir al govern la dotació pressupostària que permeti el compliment de la llei de dependència.
 • Exigir al govern l’augment del pressupost salarial per a despesa social, paralització de les retallades i privatització dels serveis públics.
 • Exigir al govern mesures legislatives i normatives efectives contra la violència de gènere, augmentant el pressupost per reforçar les eines i mesures de suport, materials i humanes.
 • Exigir al govern, a la patronal i els òrgans jurisdiccionals el compliment de la llei d’igualtat i conciliació de la vida laboral i familiar.
 • Per la defensa i manteniment d’un sistema públic de pensions i l’equiparació de les pensiones entre dones i homes.
 • Acabar amb la precarietat de la contractació femenina i amb l’alta taxa de desocupació.
 • Establir un nou model de negociació col·lectiva amb perspectiva de gènere i un control més exhaustiu dels plans d’igualtat negociats a les empreses.
 • Exigir l’adaptació més racional dels horaris laborals.

Qui pot acollir-se a la vaga?

Tothom qui ho vulgui.
El dret a fer vaga és un dret individual i el dret d’exercici és col·lectiu (es poden acollir tots els treballadors).
Cap empresa pot obligar a fer vaga o a no fer-la.

Quines conseqüències té la vaga per els treballadors:

El contracte laboral es suspèn, el que vol dir que els treballadors que s’afegeixin a la vaga no cotitzaran a la Seguretat Social i l’empresa no els pagarà el salari d’aquestes hores (incloent-ne la part proporcional de les pagues extraordinàries).
Les empreses tenen l’obligació de realitzar els tràmits amb la Seguretat Social, informant-los de tots els treballadors amb aquesta situació “d’alta especial”.