TIPUS DE JUBILACIONS

 1. Jubilació ordinària
 2. Jubilació anticipada
 3. Jubilació flexible
 4. Jubilació activa

1. JUBILACIÓ ORDINÀRIA

Els beneficiaris de la pensió per jubilació ordinària hauran de complir una sèrie de condicions d’edat i període de cotització.
El requisit d’edat anirà canviant progressivament, des de la data de la seva aplicació el 2013, fins al 2027, on passarà finalment als 67 anys.
A la següent taula es poden veure els requisits d’edat i / o períodes de cotització necessaris per a accedir a la jubilació fins a la fi del període de transició.

2. JUBILACIÓ ANTICIPADA

Accés a la jubilació anticipada (voluntària)
L’accés a aquesta modalitat de jubilació anticipada serà per a aquells treballadors, inclosos en qualsevol dels règims del sistema de la Seguretat Social, que compleixin aquests requisits generals:

 • Tenir complerta una edat que sigui inferior en dos anys, com a màxim, a l’edat exigida que sigui aplicable en cada cas, sense que a aquests efectes siguin aplicables les bonificacions d’edat.
 • Trobar-se en alta o situació assimilada a l’alta.
 • Acreditar un període mínim de cotització efectiva de 35 anys, sense que, es tingui en compte la part proporcional per pagues extraordinàries ni l’abonament d’anys i dies de cotització per cotitzacions anteriors a 01/01/1967. A aquests exclusius efectes, només es computarà el període de prestació del servei militar obligatori o de la prestació social substitutòria, amb el límit màxim d’un any.

Del període de cotització, almenys 2 anys han d’estar compresos dins dels 15 anys immediatament anteriors al moment de causar el dret.
Accés a la jubilació anticipada (per cessament no voluntari) 
Podran accedir a aquesta modalitat de jubilació anticipada dels treballadors que reuneixin els següents requisits:
·  Tenir complerta una edat que sigui inferior en quatre anys, com a màxim, a l’edat exigida que en cada cas sigui aplicable, sense que a aquests efectes siguin aplicables les bonificacions d’edat.
·  Estar inscrits a les oficines d’ocupació com a demandants d’ocupació durant un termini de, almenys, sis mesos immediatament anteriors a la data de la sol·licitud de la jubilació (situació assimilada a l’alta).
· Acreditar un període mínim de cotització efectiva de 33 anys, sense que, a aquests efectes, es tingui en compte la part proporcional per pagues extraordinàries ni l’abonament d’anys i dies de cotització per cotitzacions anteriors a 1-1-67. A aquests efectes, només es computarà el període de prestació del servei militar obligatori o de la prestació social substitutòria, amb el límit màxim d’un any. Del període de cotització, almenys 2 anys han d’estar compresos dins dels 15 immediatament anteriors al moment de causar el dret.
·  Que el cessament en el treball s’hagi produït com a conseqüència d’una situació de reestructuració empresarial que impedeixi la continuïtat de la relació laboral. Les causes d’extinció del contracte de treball que podran donar dret a l’accés a aquesta modalitat de jubilació anticipada seran les següents:
a) L’acomiadament col·lectiu per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció.
b) L’acomiadament objectiu per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció.
c) L’extinció del contracte per resolució judicial, d’acord amb la Llei concursal.
d) La mort, jubilació o incapacitat de l’empresari individual, o l’extinció de la personalitat jurídica del contractant.  
Accés a la jubilació anticipada (persones amb discapacitat) 
L’edat ordinària de jubilació exigida en cada moment pot ser reduïda, mitjançant l’aplicació de coeficients reductors, en el cas de treballadors amb una discapacitat igual o superior al 65% en el primer cas. També per a aquells amb una discapacitat igual o superior al 45%.
Discapacitat igual o superior al 65%
Els treballadors per compte aliena inclosos en el règim general i en els règims especials de treballadors del mar i de la mineria del carbó que realitzin una activitat retribuïda i durant aquesta acreditin el grau de discapacitat i sempre que compleixin amb la resta de requisits exigits.
Aquesta norma, que exclou els discapacitats autònoms, diu que l’edat es reduirà en període equivalent “al que resulti d’aplicar al temps efectivament treballat els coeficients del 0,25, en els casos en què el treballador tingui acreditat un grau de discapacitat igual o superior al 65%, i del 0,50, en els casos en què el treballador tingui acreditat un grau de discapacitat igual o superior al 65% però que a més, acrediti la necessitat d’una altra persona per a la realització dels actes essencials de la vida ordinària”.
La llei diu també que a aquests treballadors que vulguin jubilar-se anticipadament a partir de l’edat establerta, se’ls aplicaran els coeficients reductors. En tot cas, la llei fixa una edat mínima de 52 anys per jubilar-se, si bé aquesta limitació no afecta als treballadors dels règims especials de la mineria del carbó o del mar que abans de 2008 tinguessin drets reconeguts sobre coeficients reductors de l’edat de jubilació, als quals s’aplicaria l’anterior normativa.
Discapacitat igual o superior al 45%
Per a aquells treballadors amb discapacitat entre el 45% i el 65% també hi ha una reducció de l’edat ordinària de jubilació. Aquest cas s’aplica, a diferència de l’anterior, tant als treballadors per compte aliena com als autònoms inclosos en qualsevol dels règims de la Seguretat Social, que acreditin estar en alta (o en situació assimilada) a la data de la jubilació i que al llarg de la seva vida laboral hagin treballat almenys 15 anys. En aquest cas, l’edat mínima de jubilació s’estableix als 56 anys.  
Accés a la jubilació anticipada parcial 
La jubilació anticipada parcial permet als treballadors reduir la jornada de treball, i en conseqüència el salari, compatibilitzant el salari amb la pensió de jubilació en proporció a la reducció de jornada.
No necessàriament aquesta modalitat de jubilació ha d’anar vinculada a la celebració d’un contracte de relleu.
   1.  Sense contracte de relleu 
Es podrà accedir a la jubilació parcial sense necessitat de celebrar un contracte de relleu, quan el treballador tingui 67 anys d’edat, o 65 anys quan s’acreditin 38 anys i 6 mesos de cotització.
La reducció de la jornada ha de comprendre entre un mínim del 25% i un màxim del 50%.

 1. Amb contracte de relleu

Es podrà accedir a la jubilació parcial, sempre que es celebri un contracte de relleu, quan:

 • El treballador ha de tenir complerts els 65 anys d’edat amb 33 anys de cotització, o 63 anys d’edat quan s’acreditin 36 anys i 6 mesos de cotització. En aquest cas, per a l’any 2018, l’edat de jubilació exigida és de 61 anys i 6 mesos, si es tenen cotitzats 34 anys i 6 mesos o més, o 62 anys si s’acrediten 33 anys cotitzats.
 • Acreditar un període d’antiguitat en l’empresa de, almenys, 6 anys immediatament anteriors a la data de jubilació parcial. Es computa l’antiguitat acreditada en una empresa anterior si s’ha produït una successió d’empresa, i si s’ha treballat en empreses pertanyents al mateix grup.
 • La reducció de la jornada ha de comprendre entre un mínim d’un 25% i un màxim del 50%, o del 75% per als supòsits en què el treballador rellevista sigui contractat a jornada completa amb un contracte indefinit.
 • Que hi hagi una correspondència entre les bases de cotització del treballador rellevista i del treballador que es jubila parcialment. La corresponent al treballador rellevista no pot ser inferior al 65% de la mitjana de les bases de cotització corresponents als 6 mesos del període de base reguladora de la pensió de jubilació parcial.
 • Els contractes de relleu tindran, com a mínim, una durada igual al temps que li falti al treballador que s’ha jubilat parcialment per arribar a l’edat ordinària de jubilació. En el cas que el contracte de relleu sigui indefinit i a temps complet (el treballador jubilat a temps parcial es redueix un 75% la seva jornada de treball), el contracte ha d’assolir, almenys, una durada igual al resultat de sumar 2 anys al temps que li falti al treballador jubilat parcialment per assolir l’edat de jubilació ordinària. Si el contracte de relleu s’extingeix abans d’aquesta durada mínima, l’empresari està obligat a celebrar un nou contracte de relleu pel temps restant.
 • Durant el període de gaudi de la jubilació parcial, empresa i treballador cotitzen per la base de cotització que, si escau, hagués correspost de seguir treballant a jornada completa.

Hi ha dos tipus de jubilació parcial:

 • Quan el treballador ja ha complert l’edat ordinària de jubilació:

El treballador pot compatibilitzar el salari amb la pensió de jubilació si compleix els requisits següents:

 1. Ha complert l’edat ordinària de jubilació.

L’any 2018 l’edat ordinària és de 65 anys si tens cotitzat almenys 36 anys i sis mesos, en cas contrari, s’exigirà una edat de 65 anys i 6 mesos.

 1. Té dret a la jubilació no només per l’edat, sinó també per tenir dret a una pensió contributiva ja que tenen els períodes de cotització mínims exigits.
 2. Reduir la jornada i salari entre un 25% i un 50% de comú acord amb l’empresari. Excepcionalment per a aquells treballadors que se li apliqui la legislació vigent fins al 31 de desembre de 2012, podrà reduir la jornada fins a un màxim del 75%.
 • Quan el treballador no té l’edat ordinària de jubilació.

Per poder realitzar aquest tipus de jubilació parcial, el treballador ha que complir els requisits següents:

 1. L’empresa ha d’estar d’acord amb aquest tipus de jubilació, de manera que el treballador mai pot exigir-lo, a excepció que es reculli aquest dret en el conveni col·lectiu o s’hagi pactat en el contracte de treball o acord individual.
 2. S’ha de realitzar un contracte a temps parcial per escrit indicant la jornada que realitzava. No es tracta de fer un nou contracte, sinó de modificar el contracte vigent, de manera que, llevat de la jornada i salari, s’han de respectar tots els drets adquirits.
 3. Reducció de la jornada entre un mínim del 25% i un màxim del 50%. Permetent-se fins i tot una reducció màxima del 75% si el treballador rellevista és contractat a jornada completa mitjançant un contracte de durada indefinida.
 4. Ser treballador a jornada completa en relació amb el que indica el conveni col·lectiu. No es consideren com a tal els treballadors fixos discontinus encara que facin una jornada completa en els seus períodes de treball.
 5. Tenir una edat mínima de cotització segons el següent quadre:
 1. Acreditar una antiguitat mínima a l’empresa de 6 anys immediatament abans de la data de jubilació parcial.
 2. S’exigeix ​​un període de cotització efectiva de 33 anys, excepte que el treballador tingui una discapacitat igual o superior al 33% en aquest cas el període de cotització exigit és de 25 anys.

3. JUBILACIÓ FLEXIBLE

La jubilació flexible es defineix com la possibilitat que té el jubilat de compatibilitzar la seva pensió de jubilació amb un contracte a temps parcial.
Òbviament la quantia de la prestació és reduïda proporcionalment a la jornada que es realitza.
Diferències entre la jubilació flexible i la jubilació parcial:
A la jubilació parcial el treballador passa d’un contracte a temps complet a un a temps parcial, accedint a la pensió en la proporció de la jornada de treball que es redueix. Així, es parteix de la situació activa i es passa en part a la passiva.
Davant d’aquesta situació, en la jubilació flexible el subjecte ja està en situació passiva (és pensionista) i ara torna en part a la situació activa, és a dir, torna a realitzar una activitat laboral.
Els requisits fonamentals de la jubilació flexible:

 • Aquest tipus de jubilació pot compatibilitzar amb una feina temporal, a temps parcial, d’un 50% al 75% de la jornada completa. Aquest treball únicament pot ser per compte d’altri en el sector privat.
 • Permet al treballador cobrar la part proporcional de la pensió de jubilació que estigui percebent durant el període que duri la mateixa.
 • Es cotitza sota el mateix reglament de qualsevol altre treballador.
 • És compatible tant amb una incapacitat permanent com amb una incapacitat temporal.

L’import de la pensió de jubilació en finalitzar l’activitat laboral compatible
Quan el treballador torna a la jubilació total, per finalitzar el contracte a temps parcial, se li recalcula la pensió de jubilació d’acord amb les noves cotitzacions realitzades durant el temps que es va realitzar l’activitat a temps parcial.

4. JUBILACIÓ ACTIVA

Aquesta modalitat estableix la possibilitat de compatibilitzar el gaudi de la prestació contributiva de jubilació amb la realització de qualsevol treball tant per compte propi com per compte d’altri i ben sigui a temps complet o a temps parcial, sempre que s’acreditin els requisits següents:

 • L’accés a la pensió haurà d’haver tingut lloc una vegada complerta l’edat que en cada cas sigui aplicable, sense que, a aquests efectes, siguin admissibles jubilacions acollides a bonificacions o anticipacions de l’edat de jubilació que puguin ser aplicables a l’interessat.
 • El percentatge aplicable a la base reguladora a efectes de determinar la quantia de la pensió causada ha d’arribar al 100%.
 • El treball compatible podrà realitzar-se a temps complet o a temps parcial.

Quina és la quantia de la pensió a la jubilació activa?
La quantia de la pensió durant la vigència de la situació de jubilació activa serà equivalent al 50% de l’import resultant en el reconeixement inicial, un cop aplicat, si escau, el límit màxim de pensió pública, o del que s’estigui percebent, en el moment d’inici de la compatibilitat amb el treball.
En tot cas, queda exclòs el complement per mínims, qualsevol que sigui la jornada laboral o l’activitat que realitzi el pensionista.
La nova Llei del treball autònom: fins a un 100% de la pensió
Amb l’entrada en vigor de la nova Llei de Reforma Urgent del treball autònom canvia la jubilació activa per a l’autònom, ja que és possible que els treballadors autònoms compatibilitzin el treball amb la percepció del 100% de la pensió de jubilació.
Es mantenen a la Llei els mateixos requisits previstos anteriorment, però a més s’afegeix una condició nova i és que cal que l’autònom tingui contractat almenys un treballador per compte aliena.
Només en aquest cas la quantia de la pensió compatible amb el treball arribarà al 100% quan se sol·liciti el pas a aquesta nova situació de jubilació activa.
La revaloració de la pensió 
La pensió es revaloritzarà en la seva integritat en els termes establerts per a les pensions del sistema de la Seguretat Social. No obstant, en tant es mantingui el treball compatible, l’import de la pensió més les revaloritzacions acumulades es reduirà en un 50%, excepte en el supòsit de realització de treballs per compte propi en els termes assenyalats en el paràgraf anterior.
El complement per mínims
El pensionista no tindrà dret als complements per a pensions inferiors a la mínima durant el temps en què compatibilitzi la pensió amb el treball. El beneficiari tindrà la consideració de pensionista amb caràcter general.
La pensió finalitzada l’activitat laboral
Finalitzada la relació laboral per compte d’altri o produït el cessament en l’activitat per compte propi, es restablirà la percepció íntegra de la pensió de jubilació.

Si tens dubtes, contacta amb la nostra assessoria a Girona i t’assessorarem.