El termini màxim de durada del procediment d’inspecció tributària ha estat sempre, i segueix essent, una qüestió polèmica i que ha comportat un gran nombre de litigis, amb nombrosos pronunciaments dels jutjats i tribunals.
Per això us informem del termini màxim de durada de les actuacions inspectores de comprovació i investigació tributària així com els possibles supòsits, regulats per la llei, mitjançant els quals es pot ampliar el termini del procediment d’inspecció.

Terminis del procediment inspector

Hem de començar assenyalant que, amb caràcter general, el termini de resolució del procediment d’inspecció serà de 18 mesos, comptats des de la notificació de la comunicació d’inici.
No obstant això, el termini podrà ser de 27 mesos, quan concorri alguna de les següents circumstàncies, en qualsevol de les obligacions tributàries o períodes objecte de comprovació:

  • Que la xifra de negocis de l’obligat tributari sigui igual o superior al requerit per auditar els seus comptes (5.700.000 euros).  
  • Que l’obligat tributari estigui integrat en un grup sotmès al règim de consolidació fiscal o al règim especial de grup d’entitats que estigui sent objecte de comprovació inspectora.  

Quan es realitzin actuacions inspectores amb diverses persones o entitats vinculades d’acord amb l’establert en l’article 18 de la Llei 27/2014 de l’impost sobre societats, la concurrència de les circumstàncies anteriors en qualsevol d’ells determinarà l’aplicació d’aquest termini als procediments d’inspecció seguits amb tots ells.
El termini del procediment inspector comptarà des de la data de notificació de la comunicació d’inici a l’obligat tributari fins que es notifiqui o s’entengui notificat l’acte administratiu que en resulti. A l’efecte d’entendre complerta l’obligació de notificar i de computar el termini de resolució, segons estableix l’article 104.2 LGT, serà suficient acreditar que s’ha realitzat un intent de notificació que contingui el text íntegre de la resolució. Així mateix, els subjectes obligats o que s’han adherit voluntàriament al règim de recepció de notificacions a través de mitjans electrònics, hauran de tenir present que l’obligació de notificar dins el termini màxim de duració del procediment s’entendrà complerta amb la posada a disposició de la notificació en la direcció electrònica habilitada.  
En la comunicació d’inici del procediment inspector s’informarà a l’obligat tributari del termini que li resulti aplicable. No obstant això, segons estableix l’últim paràgraf de l’apartat segon de l’article 104 LGT, els períodes d’interrupció justificada que s’especifiquen reglamentàriament, les dilacions en el procediment per causa no imputable a l’Administració Tributària, i els períodes de suspensió del termini que es produeixin conforme al que estableix en l’apartat tercer de l’article 150 LGT no s’inclouran en el còmput del termini de resolució.

Supòsits d’ampliació dels terminis

Els terminis es poden ampliar si la seva empresa presenta la informació o documentació amb retard, de conformitat amb el que estableix l’article 150.5 LGT.

  • Ampliació de 3 mesos. Es produeix si la seva empresa manifesta que no té o no aportarà la informació sol·licitada (o no l’aporta després de 3 requeriments), però l’aporta després, quan ja han transcorregut almenys 9 mesos des de l’inici del procediment.

Si hi ha retard però la documentació s’aporta abans del transcurs de 9 mesos, no hi haurà ampliació.

  • Ampliació de 6 mesos. Quan l’aportació tardana es realitza una vegada s’ha formalitzat l’acta i, com a conseqüència de la nova documentació, la Administració Tributaria acorda la pràctica d’actuacions complementàries.
  • Estimació indirecta. També es produeix una ampliació de 6 mesos quan la inspecció considera que es donen les circumstàncies per aplicar l’estimació indirecta (perquè no disposa de dades per efectuar la liquidació) i posteriorment s’aporten documents relacionats amb aquestes circumstàncies.

La suspensió pels dies de cortesia

El termini d’inspecció també es pot ampliar, segons estableix l’article 150.4 LGT, si la seva empresa sol·licita els denominats “dies de cortesia”, durant els quals la inspecció se suspèn i no es poden realitzar actuacions.  
A aquests efectes:

  • En el seu conjunt, aquests períodes no poden excedir de 60 dies naturals, i no tenen per què ser consecutius (es tracta de 60 dies de lliure disposició durant la inspecció).
  • S’han de sol·licitar amb almenys 7 dies naturals d’antelació a la data en què comenci el període de cortesia, i cada període ha de ser també d’almenys 7 dies naturals.

Contacta amb la nostra assessoria a Girona i t’assessorarem.