Els rendiments de les activitats empresarials o professionals en l’IRPF es poden determinar de quatre formes diferents, l’estimació Objectiva (mòduls), l’estimació directa simplificada, l’estimació directa normal i la estimació indirecte. Cada mètode té les seves pròpies característiques. Així, l’estimació objectiva determina el rendiment net mitjançant l’aplicació dels anomenats signes, índex i mòduls. L’estimació directa simplificada per diferència entre els ingressos computables i les despeses deduïbles de l’activitat amb especialitats pròpies del règim, com els percentatges d’amortització o la deducció de les despeses de difícil justificació. En l’estimació directa normal també es determina el rendiment per diferència entre ingressos i despeses seguint bàsicament la normativa de l’impost de societats i finalment l’estimació indirecte és d’aplicació exclusiva en el procediment d’inspecció dels tributs.
És freqüent que la deducció de despeses, sigui quin sigui el règim de tributació, generi dubtes en quant a la seva deducció a l’hora de calcular el rendiment net de l’activitat. Els principals aspectes que cal considerar per saber si una despesa és o no deduïble és l’afectació exclusiva a l’activitat. Amb la única excepció dels elements que poden ser afectats parcialment, com per exemple un habitatge en el que es destina una part a l’exercici d’una activitat, per la resta d’elements s’exigeix l’afectació exclusiva. Menció especial mereixen els vehicles turismes que sempre generen dubtes, legalment no és possible l’afectació parcial a l’activitat d’un vehicle turisme de forma que no es permet la seva deducció , que es faria via amortitzacions, a menys que l’activitat del contribuent sigui per exemple la de servei de taxi. Podria passar el mateix amb l’ús del telèfon mòbil, un ordinador personal i altres elements que poden ser utilitzats indistintament amb una finalitat professional però també personal.
Un requisit no menys important per considerar que un element està afectat a l’activitat i per tant pugui ser deduïble és que consti registrat a la comptabilitat, en cas contrari caldrà provar la seva afectació per qualsevol mètode admès en dret, òbviament és molt més senzill que estigui a la comptabilitat.
Els contribuents que determinin el rendiment de la seva activitat pel mètode d’estimació directa (simplificada o normal) podran aplicar, en general, els mateixos incentius a l’inversió que les entitats subjectes a l’impost de societats.