La Llei 34/2015, de 21 de setembre, de modificació parcial de la Llei General Tributaria, 58/2003, per a la seves principals modificacions, va entrar en vigor el passat 12 d’octubre.

Per la seva importància, volem ressenyar-los alguns dels principals aspectes d’aquesta reforma amb les claus més importants que poden afectar a les seves relacions amb Hisenda, sense perjudici que més endavant els informem més detingudament d’aquestes i d’altres novetats que ha de conèixer:

  • Publicació de llistats de deutors amb Hisenda (“llistat de morosos”): per motius d’interès general, i per lluitar contra el frau fiscal, s’autoritza la publicació de llistats de contribuents amb deutes i sancions pendents superiors a un milió d’euros, que no s’haguessin pagat en el termini d’ingrés voluntari, tret que es trobin ajornats o suspesos, que estarà disponible a final d’aquest any, respecte als deutors a 31 de juliol de 2015. A més, en el primer semestre de cada any natural es publicarà un llistat amb aquells que estiguin en aquesta circumstància el 31 de desembre de l’any previ.
  • La prescripció del dret a liquidar no afecta ni transcendeix al dret a comprovar i investigar: s’amplien les potestats de comprovació i recerca, regulant el dret a comprovar les obligacions tributàries en el cas d’exercicis prescrits, sempre que calgui en relació amb obligacions d’exercicis no prescrits, i es fixa un termini de 10 anys per a la comprovació de bases o quotes compensades o pendents de compensació o deduccions aplicades o pendents d’aplicació.
  • Nous terminis màxims per al procediment d’inspecció: S’estableix que les actuacions del procediment d’inspecció hauran de concloure en el termini de:

a) 18 mesos, amb caràcter general (abans era de 12 mesos)

b) 27 mesos (nou), quan concorri alguna de les següents circumstàncies:

– Que la xifra anual de negocis de l’obligat tributari sigui igual o superior al requerit per auditar els seus comptes.

– Que l’obligat tributari estigui integrat en un grup sotmès al règim de consolidació fiscal o al règim especial de grup d’entitats que estigui sent objecte de comprovació inspectora.

  • S’estableix una nova sanció per conductes artificioses o fraudulentes: es regula una nova infracció greu per sancionar supòsits que ja hagin estat declarats per l’administració com a conflicte en l’aplicació de la norma tributària: que persegueixen els estalvis fiscals obtinguts mitjançant actes ja qualificats per l’Administració tributària com a abusius i en els quals es produeixi reiteració.