Recomanacions preventives per a empreses COVID-19 protocol d’actuació laboral

1.Protocol d’ actuació laboral

El protocol ha d’estar a disposició de tots els treballadors i amb un contingut mínim:

 • Informació i formació en matèria de prevenció de riscos laborals amb relació a tota la plantilla respecte a mesures preventives per minimitzar el contagi pel virus. (Com rentar-se les mans, neteja i sanejament de zones de treball, ventilació adequada, intensificar mesures preventives cap a aquelles persones amb certes afeccions respiratòries o patologies de risc, facilitar equips de protecció individual adequats a cada circumstància i moment, així com les col·lectives si es requerissin).
 • Facilitar la informació diària d’indicacions per part de les autoritats sanitàries corresponents. Establiment d’un canal eficaç de comunicació interna que permet canalitzar tots els dubtes i situacions específiques que es puguin donar en el dia a dia.
 • Delimitació de les situacions especials de risc de persones en situacions especials de risc per factors personals, funcionals i territorials per reforçar, si és possible, la informació i formació a aquest col·lectiu.
 • Coordinar amb el servei de prevenció (en qualsevol de les seves modalitats), l’obligació de seguir el Procediment d’actuació per als serveis de prevenció enfront de l’exposició de el nou coronavirus (SARS -COV-2), emès pel Ministeri de Sanitat.
 • Establir amb cadascuna de les empreses que es requereixi coordinar qualsevol activitat per a un mateix centre de treball una coordinació adequada i orientada a la minimització de riscos i adopció de mesures preventives adequades.

2.Mesures preventives recomanades

Amb caràcter general, i llevat d’aquells llocs de treball en què hi hagi riscos específics relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el treball, s’han d’aplicar els deures ordinaris de protecció establerts en la normativa de prevenció de riscos laborals. El deure de protecció de l’empresa implica que aquesta ha de garantir la seguretat i la salut de les persones treballadores al seu servei en tots els aspectes relacionats amb la feina que estan sota el seu àmbit de direcció, és a dir sota la seva capacitat  de control. No obstant això, i sense perjudici d’aquelles activitats en què hi hagi un risc professional que es pot incloure dins de l’àmbit d’aplicació de Reial Decret 664/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el treball, és possible que les empreses puguin veure’s afectades per les mesures de salut pública que en cada moment siguin aconsellades o prescrites pel Ministeri de Sanitat en funció de el nivell d’alerta pública (mesures higièniques, de comportament, neteja, etc.) .

Això sense perjudici que pogués ser prescrita una situació d’aïllament o susceptibilitat de contagi per les autoritats sanitàries en un escenari (centre de treball), en el qual no càpiga preveure una situació de risc d’exposició a causa de la naturalesa de la seva activitat laboral       (per exemple, mesures de vigilància i quarantena en un centre no hospitalari).

En tot cas, les empreses han d’adoptar aquelles mesures preventives de caràcter col·lectiu o individual que siguin indicades, si escau, pel servei de prevenció d’acord amb l’avaluació de riscos, és a dir, en funció del tipus d’activitat, distribució i característiques concretes de l’activitat que l’empresa realitzi.

Entre les mesures que es poden adoptar d’acord amb les indicacions del servei de prevenció i sempre en atenció a les recomanacions establertes per les autoritats sanitàries, hi ha les següents:

 • Organitzar el treball de manera que es redueixi el nombre de persones treballadores exposades, establint regles per evitar i reduir la freqüència i el tipus de contacte de persona a persona.
 • Adoptar, si és el cas, mesures específiques per a les persones treballadores especialment sensibles.
 • Proporcionar informació sobre mesures higièniques, com rentar-se les mans amb freqüència, no compartir objectes, ventilació de centre de treball, i la neteja de superfícies i objectes.

En aquest sentit, les empreses han de posar a disposició de les persones treballadores el material higiènic necessari, i adoptar els protocols de neteja que fossin precisos.

3.Actuacions específiques en cas de contagi

Davant d’una persona sospitosa de patir la SARS-COV-2 (per haver pogut estar exposat a contagi: viatge a zona de risc, contacte amb altres malalts, etc.), però sense simptomatologia ni ordre d’aïllament de l’autoritat competent, seria convenient derivar-la a realitzar un reconeixement mèdic al servei de vigilància de la salut, per descartar el cas.

Davant d’una persona treballadora sense simptomatologia, però potencialment afectada perquè hagi rebut una ordre d’aïllament de l’autoritat competent, l’empresa en primer lloc (sempre que fos possible) hauria de facilitar la possibilitat de realitzar teletreball amb caràcter temporal, fins a complir amb la quarantena corresponent.

Tant la persona treballadora afectada pel SARS-COV-2 com la/s persones treballadores amb ordre d’aïllament passaran a estar en una situació laboral d’ Incapacitat Temporal:

 • L’assistència mèdica, així com el seu seguiment, serà assumit pel Servei Públic de Salut, seguint estrictament els criteris i protocols determinats pel Ministeri de Sanitat i les diferents conselleries de Salut. Per tant, es recomana que cap possible contagi es dirigeixi als centres assistencials de les mútues d’accidents, ja que seran derivats al servei públic de salut (telèfons d’emergència 061, 112, etc.).
 • Les baixes mèdiques relacionades amb el coronavirus, tant contacte/aïllament com a malaltia, seran emeses pel Servei Públic de Salut, independentment de l’ocupació del treballador afectat.
 • Aquestes baixes mèdiques seran emeses per Contingència Comuna amb uns codis específics habilitats a l’efecte que permetran identificar que es tracta d’una baixa assimilada a l’accident de treball com Coronavirus, i que permetrà a les empreses que es descomptin des de l’endemà com a accident de treball. En cas que no estiguin correctament identificades les empreses podran tenir problemes amb les liquidacions amb la Seguretat Social.
 • De la mateixa manera, el servei públic de salut serà el responsable dels corresponents parts de Confirmació i l’Alta Mèdica.
 • Atès que no es tracta d’un accident de treball no serà necessari l’emissió del comunicat d’accident per part de les empreses.

a) Paralització de l’activitat per decisió de l’empresa:

Les empreses poden adoptar mesures organitzatives o preventives que, de manera temporal, evitin situacions de contacte social, sense necessitat de paralitzar la seva activitat.

Tanmateix, i per quan això no resulta possible, de conformitat amb el que recull l’article 21 de la llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (LPRL), i pel que fa a el risc de contagi per coronavirus, quan les persones treballadores estiguin o puguin estar exposades a un risc greu i imminent en ocasió del seu treball, l’empresa està obligada a:

 • Informar com més aviat millor sobre l’existència d’aquest risc.
 • Adoptar les mesures i donar les instruccions necessàries perquè, en cas de perill greu, imminent i inevitable, les persones treballadores puguin interrompre la seva activitat i, si fos necessari, abandonar immediatament el lloc de treball.

En aplicació d’aquesta norma, les empreses hauran de paralitzar l’activitat laboral en cas que hi hagi un risc de contagi per coronavirus al centre de treball, això no obstant l’activació de mesures que permetin el desenvolupament de l’activitat laboral de forma alternativa o bé , si és necessari, l’adopció de mesures de suspensió temporal de l’activitat, de conformitat amb el que recull els següents apartats d’aquesta guia.

b) Paralització de l’activitat per decisió de les persones treballadores:

En cas que la prestació de serveis en el centre de treball comporti un risc greu i imminent de contagi per coronavirus, i en aplicació del que preveu l’esmentat article 21 LPRL, en el seu apartat 2, també les persones treballadores poden interrompre la seva activitat i abandonar el centre de treball.

Així mateix, per decisió majoritària, la representació unitària o les delegades i delegats de prevenció, podran acordar la paralització de l’activitat de les persones treballadores afectades pel risc de contagi greu i imminent per coronavirus.

Les persones treballadores i els seus representants no poden patir cap perjudici derivat de l’adopció de les mesures a què es refereixen els apartats anteriors, llevat que haguessin obrat de mala fe o comès negligència greu.

A l’efecte del que recull els punts a) i b) anteriors, cal tenir en compte la definició que el mateix article 4.4 de la LPRL dóna d’un risc “greu i imminent”: ‘Tot aspecte que resulti probable que es materialitzi en un futur immediat i pugui ser causa de gravetat per a la salut de tots els treballadors del lloc “.

Tractant-se d’una situació excepcional, en la qual es requereix a l’empresa una activitat de prevenció addicional i dissenyada específicament per fer-hi front, la interpretació que s’ha de donar a la “situació de risc greu i imminent” ha de ser una interpretació restrictiva.

En relació amb l’anàlisi de la gravetat exigida pel precepte, d’existir risc de contagi, i pel que fa a les conseqüències nocives de l’exposició al virus, es pot afirmar, de ser real aquesta possibilitat, la seva existència amb caràcter general.

No obstant això, i pel que fa a la immediatesa del risc, la mera suposició o l’alarma social generada no són suficients per entendre complerts els requisits de norma, havent de realitzar una valoració mancada d’apreciacions subjectives, que tingui exclusivament en compte fets fefaents que duguin a entendre que la continuació de l’activitat laboral suposa l’elevació del risc de contagi per a les persones treballadores.

Cal tenir present, així mateix, el que preveu l’article 44 LPRL sobre la paralització per la Inspecció de Treball i Seguretat Social i en els articles 11 i 26 de Reial Decret 928/1998, aquest últim relatiu a el tancament o suspensió d’activitats.

4.Adopció de mesures organitzatives que previnguin les possibles afectacions a el funcionament de l’organització.

 • Teletreball.
 • Flexibilitat horària departamental (evitant el contacte directe de tots i cadascuna de les persones treballadores del mateix departament o secció).
 • Separació d’espais Físics de Treball.
 • Duplicar espais comuns (vestuaris, menjadors, zones de Descans, etc.).
 • Augmentar els hores de descans i minimitzar l’agrupació temporal de les persones treballadores en aquests moments.
 • Augment de la desinfecció i neteja de tota l’empresa.
 • Establir la conciliació en cas de paralització de centres educatius.