Real decret llei 8/2019 de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i lluita contra la precarietat en la jornada laboral

El dia 8 de març s’ha publicat al BOE el Reial Decret Llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral a la jornada de treball.
S’han introduït modificacions amb l’objectiu de restablir alguns drets socials que van ser suprimits en la reforma laboral de l’any 2012 i garantir així el manteniment de l’ocupació en determinats col·lectius especialment sensibles a la inestabilitat laboral i la desocupació.

Obligació de registre de la jornada de treball

Amb la finalitat de controlar que no s’excedeixin les jornades laborals màximes exigides en la normativa i que, si escau, es retribueixen les hores extres, les empreses tindran la OBLIGACIÓ DE FER UN REGISTRE DIARI DE JORNADA, que haurà d’incloure l’horari concret de inici i finalització de la jornada laboral de cada empleat.
L’empresa ha de conservar els registres durant quatre anys i romandran a disposició dels treballadors, els seus representants legals i de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.
L’incompliment d’aquesta obligació es considerarà una infracció greu que suposa una sanció de 206,00 a 6.250,00€.

El registre horari entrará en vigor el dia 12 de maig de 2019.

Subsidi per a persones majors de 52 anys

Es modifica la regulació del subsidi per desocupació per a majors de 55 anys en sis aspectes:

 1. Es redueix l’edat d’accés de 55 a 52 anys.
 2. No cal tenir 52 anys d’edat en el moment del fet causant del subsidi, permetent l’accés quan es compleixi aquesta edat.
 3. S’incrementa la durada màxima del subsidi, de manera que si abans es percebia fins que la persona beneficiària pogués accedir a qualsevol de les modalitats de pensió contributiva de jubilació, ara es percebrà fins al compliment de l’edat ordinària de jubilació.
 4. S’elimina la consideració de les rendes de la unitat familiar per tenir dret al subsidi.
 5. S’incrementa la quantia de la cotització per jubilació durant la percepció del subsidi, passant del 100% al 125% del límit mínim de cotització vigent en cada moment.
 6. S’eliminen els percentatges aplicables a la quantia del subsidi quan prové d’un treball a temps parcial.

Bonificació per a la contractació de persones aturades de llarga durada

S’incentiva la contractació indefinida de persones aturades i inscrites a l’oficina d’ocupació almenys 12 mesos en els 18 mesos anteriors a la contractació, mitjançant una bonificació mensual de la quota empresarial a la Seguretat Social:

 • Bonificació de 108,33 € mensuals (1.300,00 € anuals) si és home, durant 3 anys.
 • Bonificació de 125,00 € mensuals (1.500,00 € anuals) si és dona, durant 3 anys.

Si el contracte se celebra a temps parcial, les bonificacions es reduiran en la mateixa proporció que la jornada.
És obligatori mantenir l’ocupació del treballador contractat almenys durant 3 anys, així com mantenir el nivell d’ocupació assolit en l’empresa durant un mínim de 2 anys des de la celebració del contracte. En cas d’incompliment s’haurà de procedir al reintegrament de l’incentiu.

Mesures de suport a la prolongació del període d’activitat dels treballadors amb contractes fixos discontinus en els sectors de turisme, comerç i hostaleria

Per al manteniment d’aquest tipus de contractes durant els mesos de febrer, març i novembre, s’estableix una bonificació del 50% de la quota de cotització per contingències comunes, desocupació, FOGASA i formació professional, amb efectes des de l’1 de gener de 2019 i fins al 31 de desembre de el 2019.

Bonificació a la conversió de contractes temporals del règim agrari

Les empreses que converteixin (abans l’1 de gener de 2020) en indefinits o en fixos discontinus els contractes temporals dels treballadors agraris per compte d’altri, tindran una bonificació en la quota empresarial per contingències comunes durant 2 anys.

 1. Si el contracte es refereix a treballadors enquadrats en el grup 1 de cotització, tenen base de cotització mensual i aquesta és inferior a 1.800,00 €:
  • Bonificació de 40,00 € mensuals (480,00 € anuals) en el cas d’homes.
  • Bonificació de 53,33 € mensuals (640,00 € anuals) en el cas de dones.
 2. Si el contracte es refereix a treballadors enquadrats en el grup 1 de cotització, cotitzen per jornades reals i la seva base de cotització diària és inferior a 81,00 €:
  • Bonificació de 2,00 € al dia en el cas d’homes.
  • Bonificació de 2,66 € al dia en el cas de dones.
 3. Si el contracte es refereix a treballadors enquadrats entre els grups de cotització 2 i 11, tenen base de cotització mensual i aquesta és inferior a 1.800,00 € o una base diària de 81,82 €, la bonificació es correspondrà amb la quantia necessària perquè la quota resultant per contingències comunes no superi els 88,15 € al mes, o 4,01 € al dia per jornada real treballada (58,77 € mensuals o 2,68 € per jornada real en el cas de dones) .

És obligatori mantenir l’ocupació del treballador contractat almenys durant 3 anys des de la data de transformació. En cas d’incompliment s’haurà de procedir al reintegrament de l’incentiu.
Les bonificacions no són aplicables a les situacions d’incapacitat temporal, risc durant l’embaràs i la lactància natural, així com naixement i cura del menor.

Reducció de les cotitzacions als treballadors agraris per compte aliena

Als treballadors agraris per compte d’altri que a l’any 2018 haguessin realitzat i cotitzat un màxim de 55 jornades reals, se’ls aplicarà a les quotes resultants durant els períodes d’inactivitat de l’any 2019, una reducció del 14,6% amb efectes des del 1 gener 2019.

Inactivitat d’artistes en espectacles públics

S’amplia el termini de sol·licitud de la inclusió en el Règim General de la Seguretat Social durant els períodes d’inactivitat, a qualsevol moment de l’any, sempre que acreditin almenys, 20 dies d’alta amb prestació real de serveis a l’any anterior.