Què és la prestació per risc durant l’embaràs i la lactància natural?

La prestació per risc durant l’embaràs i la lactància natural és una prestació econòmica prevista per als supòsits en què una treballadora embarassada hagi de canviar de lloc de treball o d’activitat a causa de que el seu lloc representa un risc per a la seva salut o la del fetus, i com aquest canvi no és possible tècnicament o objectivament o no pugui raonablement exigir-se per motius justificats, ha de ser declarada en situació de suspensió de contracte.

Quins són els requisits necessaris per a aquesta prestació?

Per poder iniciar el tràmit de sol·licitud d’aquesta prestació, la treballadora ha d’estar en situació d’alta en l’empresa i treballant.
L’embaràs és necessari que tingui un curs normal. Si l’embarassada té problemes de salut relacionats amb l’evolució de l’embaràs, es tracta de problemes de risc clínic que han de ser tractats i coberts per les contingències comunes (estaríem davant d’un cas d’incapacitat temporal).

Quines obligacions preventives tenen les empreses?

 1. Avaluar el lloc de treball.
 2. Si el lloc de treball presenta algun risc específic per a l’embaràs o la lactància, cal adaptar-ho per excloure o minimitzar aquest risc.
 3. Si aquesta adaptació no és possible tècnicament, s’haurà de traslladar a la treballadora a un altre lloc compatible (mobilitat funcional).
  Aquesta mesura permet aplicar, pel que fa a les quotes meritades, una reducció del 50% de l’aportació empresarial en la cotització a la Seguretat Social per contingències comunes a càrrec del pressupost de la Seguretat Social.
  Aquesta reducció s’aplicarà durant el període de permanència en el nou lloc de treball en funció.
 4. Si el trasllat no és possible, la treballadora sol·licitarà la prestació per risc durant l’embaràs i / o lactància.

Quina documentació cal aportar?

En el moment de la sol·licitud s’haurà de presentar la següent documentació:

 • Model de sol·licitud de prestació per risc durant l’embaràs o la lactància natural (model que emet la mútua d’accidents de l’empresa).
 • DNI / NIE de la treballadora afectada.
 • Informe mèdic del facultatiu del Servei Públic de Salut on consti la setmana de gestació i la data probable de part, o un informe del pediatre que certifiqui la lactància natural. Només en el cas de lactància natural hi haurà mensualment un informe de confirmació durant tot el període de la prestació.
 • Avaluació de riscos del lloc de treball ocupat per l’embarassada o la lactant i / o declaració empresarial sobre la descripció i l’exposició a riscos.

En cas que s’accepti la prestació per part de la mútua d’accidents, s’haurà d’aportar la resta de documentació necessària:

 • Declaració empresarial de suspensió del contracte.
 • Fotocòpia del número de compte corrent bancari o sol·licitud d’ingrés en compte bancari.
 • Fotocòpia de les nòmines dels últims tres mesos.
 • Certificat d’empresa de dades salarials.
 • Certificat de situació familiar (model 145).
 • Les treballadores autònomes, a més, hauran d’aportar en substitució de la declaració empresarial de suspensió del contracte, la declaració de la treballadora per compte propi sobre la situació de risc durant l’embaràs o la lactància natural, així com el justificant del pagament de les quotes d’autònoms dels últims tres mesos i la declaració de situació de l’activitat.

Només en els supòsits de risc durant la lactància natural, també caldrà aportar el llibre de família i el certificat de finalització de la maternitat.

Com es poden obtenir els documents necessaris i on es presenta la sol·licitud de la prestació?

Tota la documentació requerida per la sol·licitud d’aquesta prestació es pot obtenir a la mútua d’accidents de l’empresa o en format electrònic mitjançant el web de la pròpia mútua.
La documentació es presenta a la mútua d’accidents de l’empresa.

Quin import i quina durada té la prestació?

La prestació econòmica és del 100% de la base de cotització.
D’aquest import es descomptarà a la treballadora la retenció d’IRPF que li correspongui, així com la quota obrera de la Seguretat Social.
La prestació de risc durant l’embaràs s’allargarà fins al dia abans del part, sempre que no es produeixi la reincorporació a un lloc de treball compatible, o interrupció abans del previst, o extinció del contracte de treball, o mort.
En els casos de prestació per lactància, fins que el nadó deixi de rebre lactància materna o tingui nou mesos.
Durant el període de suspensió del contracte per risc durant l’embaràs o lactància natural, l’empresa té l’obligació de cotitzar?
L’obligació de cotitzar es manté durant tot el període de la suspensió.
Com que la mútua d’accidents qui descompta les aportacions de la treballadora a la Seguretat Social, l’empresa només haurà d’ingressar les aportacions al seu càrrec.

Hi ha algun benefici per a l’empresa?

En cas que l’empresa substitueixi la treballadora en situació de risc durant l’embaràs o lactància natural (també en maternitat), mitjançant un contracte d’interinitat amb una persona desocupada i inscrita com a demandant d’ocupació, tindrà dret a les següents bonificacions:
Respecte a la treballadora en situació de risc:

 • 100% de bonificació en les quotes empresarials de la Seguretat Social.

Respecte al nou treballador que realitza la substitució:

 • 100% de bonificació en les quotes empresarials de la Seguretat Social.

Aquestes bonificacions només s’apliquen quan coincideixen la suspensió de l’activitat i el contracte d’interinitat.

No s’apliquen les bonificacions als contractes d’interinitat realitzats amb cònjuge de l’empresari, descendents i altres parents de fins segon grau de consanguinitat, o els membres d’òrgans d’administració de les societats.