Prestació per naixement i cura del menor

Tant l’Estatut dels Treballadors (ET) com la Llei General de la Seguretat Social (LGSS) van ser modificats pel RDL 6/2019, i les suspensions del contracte de treball i la seva conseqüent prestació de maternitat i paternitat, a partir del dia 1 de abril de 2019 s’unifiquen en una única prestació anomenada NAIXEMENT I CURA DEL MENOR.

Segueix existint el permís laboral de dos dies per naixement de fill, establert per conveni col·lectiu o Estatut dels Treballadors?

No, s’ha suprimit aquest permís de dos dies per naixement.
L’Estatut dels Treballadors estableix que el naixement suspèn el contracte de treball, per tant, si el contracte queda suspès per naixement no té cap sentit l’antic permís de dos dies per paternitat.

Durant quant de temps se suspèn el contracte?

S’estableix una aplicació progressiva d’aquesta suspensió de la manera següent:

 • Des l’1 d’abril de 2019: suspensió de 8 setmanes de les quals les 2 primeres s’han de gaudir de manera ininterrompuda immediatament després del part.
 • A partir l’1 de gener de 2020: suspensió de 12 setmanes, de les quals les 4 primeres s’han de gaudir de forma ininterrompuda.
 • A partir l’1 de gener de 2021: suspensió de 16 setmanes, de les quals les 6 primeres s’han de gaudir de forma ininterrompuda.

Euskadi és l’única comunitat autònoma que està aplicant les 16 setmanes de suspensió per al progenitor diferent de la mare biològica.
A més, fins que no es produeixi la total equiparació en els períodes de suspensió de tots dos progenitors, s’apliquen les següents peculiaritats:

 1. En cas de defunció de la mare biològica, amb independència que aquesta realitzés o no algun treball, el pare té dret a la totalitat de les 16 setmanes de suspensió.
 2. En el cas de naixement, el pare pot seguir fent ús del període de suspensió inicialment cedit per la mare biològica encara que, en el moment previst per a la reincorporació de la mare al treball, aquesta es trobi en situació d’incapacitat temporal.
 3. En el cas que un progenitor no tingui dret a suspendre la seva activitat professional amb dret a prestacions per no complir amb els requisits exigits, l’altre progenitor té dret a suspendre el seu contracte de treball per la totalitat de 16 setmanes, sense que li sigui aplicable cap limitació del règim transitori.

La mare biològica pot cedir alguna setmana al progenitor no biològic?

De moment sí.
S’ha establert un període transitori que ofereix aquesta possibilitat que l’any 2021, data en què els dos progenitors tindran dret a la suspensió del contracte durant 16 setmanes.
Les setmanes que es poden cedir són:

 • Des l’1 d’abril de 2019: la mare biològica pot cedir al pare fins a 4 setmanes del seu període de suspensió de gaudi no obligatori.
 • A partir l’1 de gener de 2020: la mare biològica podrà cedir fins a 2 setmanes.
 • A partir l’1 de gener de 2021: ja cap progenitor podrà cedir aquest dret a l’altre, ja que les 16 setmanes de suspensió les tindran tots dos progenitors.

És obligatori acollir-se a la suspensió del contracte o es pot renunciar?

 • Des l’1 d’abril de 2019: són obligatòries les 2 primeres setmanes des del naixement.
 • A partir l’1 de gener de 2020: seran obligatòries les 4 primeres setmanes.
 • A partir l’1 de gener de 2021: seran obligatòries les 6 primeres setmanes.

Les restants setmanes són un dret i no una obligació, per tant es pot renunciar-hi.

Qui decideix la manera d’exercir aquest dret?

L’article 48 de l’Estatut dels Treballadors (ET) estableix en relació a les setmanes no obligatoris que podran distribuir-se a voluntat del progenitor, en períodes setmanals de forma acumulada o interrompuda, a jornada completa o parcial, i exercitar-se des de la finalització de la suspensió obligatòria posterior al part i fins que el /la fill /a compleixi 12 mesos.
Per tant, és el progenitor qui decideix com exercir aquest dret.
El mateix article 48 de l’ET afegeix que el gaudi de cada període setmanal, o, si s’escau, de l’acumulació d’aquests períodes, s’ha de comunicar a l’empresa amb un antelació mínima de quinze dies.
Si els dos progenitors que exerceixin aquest dret treballen per la mateixa empresa, la direcció empresarial pot limitar l’exercici simultani per raons fundades i objectives, degudament motivades per escrit.

Com es distribueix aquesta suspensió en jornades a temps parcial?

En el cas de voler distribuir el període de suspensió a jornada parcial, és imprescindible un acord previ entre l’empresa i el treballador. El treballador haurà de comunicar a l’empresa, amb una antelació mínima de quinze dies, l’exercici d’aquest dret en els termes establerts, si s’escau, en els convenis col·lectius.
L’acord pot celebrar-se tant a l’inici del descans com en el moment posterior i es pot estendre a tot el període de descans o a part.
Quan els dos progenitors que exerceixin aquest dret treballin per la mateixa empresa, la direcció empresarial pot limitar l’exercici simultani per raons fundades i objectives, degudament motivades per escrit.
En ser a temps parcial, la suspensió s’allargarà fins a aconseguir el temps a què es té dret.

Quant es cobra durant la suspensió del contracte per naixement?

La prestació és del 100% de la base de cotització (salari sense incloure dietes, xecs restaurant o plus de transport i amb inclusió de les pagues extraordinàries).
El pagament de la prestació el realitza la Seguretat Social i no l’empresa, a excepció que s’acordi a temps parcial; en aquest cas l’empresa ha d’abonar la part proporcional.

Hi ha reserva del lloc de treball en cas de suspensió del contracte per naixement?

Sí, la reincorporació ha de ser en el mateix lloc de treball i amb la mateixa jornada, llevat que es faci ús del dret a la reducció de jornada per cura del menor.
Així mateix, els treballadors es beneficiaran de qualsevol millora en les condicions de treball a què haguessin pogut tenir dret durant la suspensió del contracte per naixement.

Es perden les vacances no gaudides durant la suspensió del contracte per naixement?

No, els treballadors que es trobin en suspensió del contracte per naixement tenen dret a gaudir de les seves vacances en un període diferent.

¿Es pot acomiadar un treballador durant el gaudi de dret per naixement?

Sí, però s’ha d’acreditar la procedència de l’acomiadament per motius no relacionats amb aquesta causa.
L’article 55.4 de l’Estatut dels Treballadors (ET) declara nul l’acomiadament disciplinari dels treballadors durant els períodes de suspensió del contracte de treball per naixement, llevat que es declari la procedència de l’acomiadament per motius no relacionats amb l’exercici del permís.

Com afecta a la cotització la suspensió del contracte per naixement?

S’aplica una bonificació del 100% en les quotes empresarials (incloses les contingències professionals i les de recaptació conjunta).
A més, si l’empresa celebra un contracte d’interinitat amb un aturat per substituir els treballadors en situació de suspensió del contracte per naixement, tindran una bonificació del 100% de les quotes empresarials a la Seguretat Social (incloses les contingències professionals i les de recaptació conjunta).

La prestació per naixement està exempta de l’IRPF?

Sí, durant la suspensió del contracte per naixement hi ha exempció de IRPF i per tant, no s’aplica cap tipus de retenció.