LA PRESCRIPCIÓ I LA CADUCITAT: APLICABILITAT EN LES ACCIONS DERIVADES DELS CONTRACTES DE TREBALL

En qualsevol l’àmbit del dret existeixen dos conceptes d’especial transcendència quan es pretén exercir un dret; aquests conceptes, la caducitat i la prescripció, determinen si a nivell procedimental és viable l’exercici del dret o la reclamació d’una obligació a un determinat subjecte en funció del temps transcorregut des d’un determinat esdeveniment o fet.
Així doncs, és de vital importància saber con caduquen o quan prescriuen determinades accions o actuacions. Per aquest motiu, seguidament, descriurem ambdós conceptes:

  • La caducitatés l’extinció d’un dret pel transcurs del temps que la llei concedeix per al seu exercici. El termini de caducitat, només es pot suspendre, és a dir, que si es paralitza el seu còmput per alguna actuació judicial, una vegada reprès, comptarà el temps que resti i no es reprendrà des del principi.
  • La prescripcióés l’extinció d’un dret pel transcurs del temps unit al no exercici d’aquest. El termini de prescripció, a diferència del de caducitat, pot interrompre’s; si es paralitza el seu còmput, una vegada reprès, es començarà a comptar, de nou, des del principi.

Prescripció de les accions derivades del contracte de treball

L’article 59 de l’Estatut dels Treballadors (ET) estableix que les accions derivades del contracte de treball que no tinguin assenyalat cap termini especial prescriuran al cap d’un any de la seva finalització.
A aquests efectes, es considerarà acabat el contracte:
a) El dia en què expiri el temps de durada convingut o fixat per disposició legal o conveni col·lectiu.
b) El dia en què acabi la prestació de serveis continuats, quan s’hagi donat aquesta continuïtat per virtut de pròrroga        expressa o tàcita.
Si l’acció s’exercita per exigir percepcions econòmiques o per al compliment d’obligacions de tracte únic, que no puguin tenir lloc després d’haver-se extingit el contracte, el termini d’un any es computarà des del dia en què l’acció es pogués exercitar.

Infraccions i faltes

D’acord amb l’article 60 de l’Estatut dels Treballadors, i la Llei sobre infraccions i sancions de l’ordre social, les infraccions comeses per l’empresari prescriuran als 3 anys, excepte en matèria de Seguretat Social.
Respecte als treballadors, les faltes tenen el següent termini de prescripció segons la seva gravetat:
A) Faltes lleus: Prescriuran al cap de 10 dies.
B) Faltes greus: Prescriuran al cap de 20 dies.
C) Faltes molt greus: Prescriuran al cap de 60 dies.
Tots aquests terminis es comptaran a partir de la data en què l’empresa va tenir coneixement de la seva comissió i, en tot cas, al cap de 6 mesos d’haver-se comès.

Caducitat

D’altra banda, d’acord amb l’article 59 de l’Estatut dels Treballadors, l’exercici de l’acció contra l’acomiadament o resolució de contractes temporalscaducarà al cap de 20 dies d’aquell en què s’hagués produït.
També caducaran al cap de 20 diesles accions contra les decisions empresarials en matèria de mobilitat geogràfica i modificació substancial de condicions de treball. En aquest cas el termini es computarà des de l’endemà de la data de notificació de la decisió empresarial, després de la finalització, si escau, del període de consultes.
Això no obstant, el termini de caducitat quedarà interromput per la presentació de la sol·licitud de conciliació davant l’òrgan públic de mediació, arbitratge i conciliació competent.

Si tens dubtes, contacta amb la nostra assessoria a Girona i t’assessorarem.