QUAN PERDO EL DRET A RECLAMAR DINERS D’UNA HERÈNCIA?

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), en data 12 de juliol de 2018, va dictaminar que la reclamació d’una herència no prescriu quan el llegat està dotat només de diners, d’acord amb el Codi Civil català.
Aquest Tribunal va condemnar a la Generalitat de Catalunya a pagar 6.473 euros al nebot d’una senyora que va morir el 1991 i que va reclamar judicialment l’herència 23 anys després de la seva mort. Fins ara, els diners es trobaven en propietat de l’administració catalana, atès que la difunta no va deixar testament a favor de cap familiar. El 1999, vuit anys després del decés, es va declarar a la Generalitat hereva dels béns de la difunta.
En la sentència s’obliga a la Generalitat a retornar els diners que va percebre, en ser declarada hereva universal abintestada (sense testament), la quantitat que en la seva majoria va destinar a subvencions públiques.
El nebot de la difunta va reclamar la seva herència a la Generalitat 10 anys més tard, però l’Audiència de Barcelona li ho va denegar, en entendre que s’havia produït usucapió, figura legal que permet adquirir la propietat d’un bé transcorregut un temps determinat, que en el cas de Catalunya és de 20 anys per als béns immobles i 3 per als mobles. L’administració catalana va al·legar en aquest cas la figura de la usucapió que segons el Codi Civil català indica que com que no ha estat reclamada la quantitat en el termini de tres anys, queda en la seva propietat. En el cas del Codi Civil comú, el termini és de 6 anys.
No obstant això, el TSJC ha revocat la sentència de l’Audiència de Barcelona, en aplicació de l’article 337 del Codi Civil català, que estableix que els béns mobles fungibles, dels quals no es pot fer ús sense que es consumeixin, com és el cas dels diners, no tenen la consideració legal de bé susceptible de possessió mitjançant la figura d’usucapió. En concret assenyala, que els diners no es poden usucapir atès que no són susceptibles de ser posseïts en concepte de propietari i de manera ininterrompuda.

Si tens dubtes, contacta amb la nostra assessoria a Girona i t’assessorarem.