Obligatorietat a portar un registre de valors salarials mitjans

El Reial Decret Llei 6/2019 de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i oportunitats en l’ocupació, ha inclòs importants novetats que incideixen de forma directa en la igualtat entre dones i homes, establint noves obligacions per els empresaris.

Des del passat 8 de març de 2019, totes les empreses han de portar un registre amb els valors mitjans dels salaris, complements i percepcions extrasalarials, desagregats per sexe, grups professionals, categories professionals o llocs d’igual valor.

En concret, s’ha introduït una nova obligació per a les empreses amb efectivitat del dia 8 de març de 2019, el registre de valors mitjans salarials, que té com objectiu garantir la igualtat de tracte i oportunitats entre homes i dones i sobretot persegueix que siguin visibles les situacions de possible discriminació salarial.
Alhora d’establir incompliments i l’existència de possible bretxa, hi ha un concepte que en aquesta normativa és essencial, EL TREBALL D’IGUAL VALOR.

Què és el treball d’igual valor?

Com mesurem un factor clau a l’hora de decidir si una diferència salarial és justificable o no?

  • Un treball tindrà igual valor que un altre quan les funcions o tasques efectivament encomanades, les condicions educatives, professionals o de formació exigides per el seu exercici, els factors estrictament relacionats amb el seu acompliment i les condicions laborals en les quals aquestes activitats es porten a terme, siguin equivalents.
    En aquets casos, l’empresari està obligat a pagar la mateixa retribució als treballadors.

Partint d’aquests factors, l’empresari està obligat a portar un registre amb els valors mitjans dels salaris, complements i percepcions extrasalarials, desagregats per sexe, grups professionals, categories professionals o llocs d’igual valor.
Els treballadors tenen dret a accedir, mitjançant la representació legal dels treballadors de l’empresa, al registre salarial.
En el cas d’empreses amb 50 o més treballadors, quan la mitjana de les retribucions als treballadors d’un sexe sigui superior als de l’altre sexe en un 25% o més (prenent el conjunt de la massa salarial o la mitjana de les percepcions satisfetes), l’empresari haurà d’incloure en el registre salarial una justificació que aquesta diferència respon a motius no relacionats amb el sexe dels treballadors.