NOVETATS LABORALS REIAL DECRET LLEI 28/2018 de 28 de desembre, RELATIVES ALS AUTÒNOMS

Modificacions a la tarifa plana:

 • Durant els dotze primers mesos: si es cotitza per la base mínima, la quota resultat es de  60,00€ (51,50€ por contingències comunes i 8,50€ por contingències professionals).
 • Durant els dotze primers mesos: si es cotitza per import superior a la base mínima, es redueix la quota per contingències comunes en un percentatge del 80%.
 • A partir del mes 13 fins el mes 24: s’apliquen reduccions sobre la quota que correspondria.

Extensió dels beneficis als treballadors per compta pròpia agraris:

La cotització a la Seguretat Social dels treballadors que causin alta inicial o que no haguessin estat en situació d’alta en els dos anys immediatament anteriors, s’efectuarà de la següent manera:
1. Si s’opta per cotitzar per la base mínima: reducció en la cotització per contingències comunes durant 12 mesos, que consisteix en una quota única de 50,00 € mensuals, i queden exempts de cotitzar per cessament d’activitat i formació professional.
2. Alternativament, si s’opta per una base de cotització superior a la mínima: reducció en la cotització per contingències comunes del 80% durant 12 mesos, essent la quota la resultant d’aplicar a la base mínima de cotització el tipus mínim de cotització vigent.
3. Transcorreguts els 12 primers mesos, i amb independència de la base de cotització escollida: reducció durant 12 mesos posteriors (fins a completar els 24 mesos) segons l’escala següent:
a) Reducció del 50% de la quota durant els 6 mesos següents.
b) Reducció del 30% de la quota durant els 3 mesos següents indicats en l’apartat anterior.
c) Bonificació del 30% de la quota durant els 3 mesos següents al període assenyalat anteriorment.

Actualització de les bases de cotització dels treballadors autònoms:


Tipus de cotització Treballadors Autònoms

A partir de l’ 1 de gener de 2019 s’ estableixen els següents tipus de de cotització:

S’augmentaran progressivament els tipus de cotització aplicables per contingències professionals i cessament d’activitat dels autònoms inclosos en el Règim Especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte pròpia, així com dels treballadors del mar, segons l’escala següent:
a) Per la cotització per contingències professionals:

 1. A l’any 2020, el tipus de cotització serà del 1,1%.
 2. A l’any 2021, el tipus de cotització serà del 1,3%.
 3. A partir de l’any 2022, el tipus de cotització serà el que s’ estableixi amb caràcter definitiu a la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.

b) Per cessament de l’activitat:

 1. A l’any 2020, el tipus de cotització serà del 0,8%.
 2. A l’any 2021, el tipus de cotització serà del 0,9%.
 3. A partir de l’any 2022, el tipus de cotització serà el que s’estableixi amb caràcter definitiu a la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.

Cotització obligatòria per contingències professionals dels Treballadors Autònoms

A partir de l’ 1 de gener de 2019 és obligatòria la cobertura de totes les contingències ( comunes, professionals i cessament d’activitat).
Els treballadors per compte pròpia que a data 31 de desembre de 2018 estiguessin aplicant les bonificacions i reduccions de quotes per a les persones amb discapacitat, víctimes de violència de gènere i del terrorisme, hauran de cotitzar obligatòriament a partir d’aquesta data per contingències professionals, no en canvi per cessament d’activitat ni formació professional.
En el cas que s’hagués optat per la base mínima de cotització que correspongui, la cotització durant els 12 primers mesos a partir de la data d’alta, consistirà a partir de l’1 de gener de 2019, en una quota única de 60,00€ mensuals (51,50€ corresponen a contingències comunes i 8,50 € a contingències professionals).
No obstant, aquells treballadors que a data 31 de desembre de 2018 tinguessin la protecció per cessament d’activitat, continuaran amb la mateixa. En aquests casos, és obligatòria també la cotització per Formació.
Es deroguen els incentius a la contractació indefinida d’un jove per microempreses i empresaris autònoms.

Nou procediment per la comprovació de la continuïtat de l’ activitat

La Tresoreria General de la Seguretat Social o l’Institut de la Marina, podran iniciar procediment per la comprovació de la continuïtat de l’activitat, a efectes de donar de baixa d’ofici, als treballadors autònoms que, trobant-se d’alta al Règim, hagin deixat d’ingressar les seves cotitzacions.
Aquest procediment de comprovació es podrà iniciar amb l’obertura del procediment d’ apremi, una vegada s’hagi emès la corresponent providència d’ apremi (obtindran informes de les Unitats de Recaptació Executiva).

Ajornament de l’ aplicació de la figura del treballador autònom a temps parcial

Es produeix una nova suspensió de la possibilitat d’exercir a temps parcial l’activitat autònoma

Opció de la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social dels treballadors autònoms que haguessin optat inicialment per una entitat gestora (INSS)

Els treballadors autònoms que hagin estat donats d’alta amb anterioritat a l’ 1 de gener de 1998 optant en el seu moment per mantenir la protecció de la prestació per incapacitat temporal amb l’entitat gestora (INSS), en el termini de tres mesos a partir del dia 1 de març de 2019, hauran d’optar per una mútua col·laboradora de la Seguretat Social, opció obligatòria i que tindrà efectes des del dia 1 de juny de 2019.

Nou tipus d’infracció greu per la lluita contra els “falsos autònoms”

Es reforça la lluita contra l’ús fraudulent de la figura del treballador autònoms, incloent-se un nou tipus d’infracció greu, amb la seva corresponent sanció en funció del grau:

 • En el grau mínim: de 3.126,00 a 6.250,00€.
 • En el grau mig: de 6.251,00 a 8.000,00€.
 • En el grau màxim: de 8.001,00 a 10.000,00€.

La prestació por cessament de l’activitat duplica el seu període de durada

Es duplica el període de percepció del seu abonament.
En situació d’ incapacitat temporal amb dret a prestació econòmica, transcorreguts 60 dies des de la baixa mèdica, correspon  fer efectiu el pagament de les quotes (per totes les contingències), a la mútua col·laboradora, entitat gestora o servei públic d’ocupació estatal, amb càrrec a les quotes per cessament d’activitat:

Si tens dubtes, contacta amb la nostra assessoria a Girona i t’assessorarem.