Principals novetats per la declaració de l’impost sobre societats de l’exercici 2017

Quin és el període impositiu i la meritació de l’impost?

Regla general
El període impositiu, al qual s’ha de referir la declaració de l’impost sobre societats, coincideix amb l’exercici econòmic de cada entitat.
Regles particulars
Encara que no hagi finalitzat l’exercici econòmic, el període impositiu s’entén conclòs en els següents casos:

  • Quan l’entitat s’extingeixi. S’entén produïda l’extinció quan tingui lloc l’assentament de cancel·lació de la societat en el Registre Mercantil i, en conseqüència, estarà obligada a presentar la seva declaració en el termini dels 25 dies naturals següents als sis mesos posteriors a aquest assentament de cancel·lació.
  • Quan hi hagi un canvi de residència de l’entitat resident en territori espanyol a l’estranger.
  • Quan es produeixi la transformació de la forma jurídica de l’entitat i això determini la no subjecció a l’impost sobre societats de l’entitat resultant.
  • Quan es produeixi la transformació de la forma jurídica de l’entitat i això determini la modificació del seu tipus de gravamen o l’aplicació d’un règim tributari especial.

En cap cas, el període impositiu pot excedir de dotze mesos.
Pel que fa a la meritació, l’impost sobre societats es reporta l’últim dia del període impositiu.

Principals novetats per a la declaració de l’exercici 2017

En relació amb l’impost sobre societats corresponent a l’exercici 2017 s’han aprovat novetats importants que són objecte d’incorporació en el model de declaració.
L’exercici 2017, que hem de declarar ara el 2018, ve marcat per l’aprovació de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2017 i el Reial decret-llei 3/2016 que introdueixen importants novetats i modificacions, fonamentalment en l’impost sobre societats. Entre altres novetats que hem de tenir en compte a la declaració de l’IS, destaquen: l’exempció per dividends, la reversió de les deterioracions de valor de participacions i la limitació a la compensació de bases imposables negatives, operacions vinculades i canvis en els pagaments fraccionats per grans empreses. A més, el 2016 va finalitzar el període especial d’adaptació, per tant el 2017 totes les societats civils amb objecte mercantil i que desenvolupin una activitat econòmica han de tributar exclusivament per l’impost sobre societats.

Què cal tenir present per presentar la declaració?

Comprovar ajustos fiscals. Cal analitzar i revisar els criteris comptables i les possibles diferències (permanents o temporànies) amb els criteris fiscals de la normativa de l’impost.  
Societats civils. Les societats civils amb personalitat jurídica i objecte mercantil, que tributaven en règim d’atribució de rendes, passen a ser contribuents de l’IS a partir del 2016. No es considera que tenen objecte mercantil, i per tant seguiran tributant per l’IRPF, les societats civils que realitzin activitats agrícoles, ramaderes, forestals, pesqueres, mineres, així com les professionals adaptades a la Llei 2/2007, de societats professionals.  
Amortitzacions. Cal comprovar els mètodes i percentatges d’amortització utilitzats en comptabilitat per veure si són admesos per la norma fiscal. Es podran amortitzar lliurement, per totes les entitats, els elements de l’immobilitzat material nous el valor unitari dels quals no excedeixi de 300 €, amb un límit de 25.000 € per període impositiu, i els elements d’immobilitzat material i intangible, exclosos edificis, afectes a R+D. Edificis afectes a R+D lineal en 10 anys.
Fons de comerç. Tot i que el fons de comerç s’amortitza en un termini de 10 anys (10 per 100), des del punt de vista fiscal només es permet una deducció màxima anual del 5 per 100 (20 anys). Aquesta diferència té la conseqüència d’haver de realitzar a la base imposable un ajustament positiu per la diferència entre l’amortització comptable i la fiscal.  
Pèrdues per deteriorament. Es limita la possibilitat de deduir els deterioraments comptables de l’immobilitzat i de renda fixa, com ja succeeix en l’actualitat amb la cartera de renda variable. Es manté la deducció fiscal de la deterioració dels crèdits per insolvències, amb algunes limitacions, així com el de les existències. Així mateix, és deduïble la deterioració de les existències de l’empresa. Comprovi si ha obtingut comptablement algun ingrés com a conseqüència de la reversió d’una deterioració o de la venda d’algun actiu la despesa del qual va ser fiscalment deduïble en el seu moment. Si la despesa per deterioració no va ser fiscalment deduïble tampoc serà ingrés fiscal la seva reversió. En cas que hagués deduït una deterioració en exercicis iniciats abans de l’1 de gener del 2013, comptabilitzats o no, n’haurà de revertir almenys 1/5, tret que la norma general l’obligui a incorporar-ne un de superior.
Operacions vinculades. S’han de valorar obligatòriament a valor de mercat determinades operacions com les realitzades entre socis amb el 25% o més de participació i les societats, entre la societat i els administradors (però no respecte a les retribucions percebudes per l’exercici de les seves funcions), entre la societat i els parents (fins a tercer grau) o cònjuges dels socis i administradors i la societat, dues entitats del mateix grup comptable, etc. Tingui present també la norma de seguretat per determinades operacions vinculades entre socis professionals i les seves societats professionals.
Despeses no deduïbles. Comprovi les despeses comptables no deduïbles fiscalment o que tenen limitada la seva deduïbilitat (retribució fons propis, donatius i liberalitats, despeses financeres, etc.). Les despeses per atencions a clients o proveïdors limiten la seva deducció a l’1% del volum net de la xifra de negocis del propi període impositiu. Seran deduïbles les retribucions als administradors per l’acompliment de funcions d’alta direcció, o altres funcions derivades d’un contracte de caràcter laboral amb l’entitat.
Despeses financeres. No són deduïbles les despeses derivades de deutes amb entitats del grup destinats a adquirir, a altres empreses del grup, participacions en fons propis o a aportar capital a entitats del grup. En la resta dels casos, la quantia deduïble de les despeses financeres es limita al 30% del benefici operatiu de l’exercici, amb un mínim d’1.000.000 €, i es pot traslladar la deducció de l’excés als exercicis següents, sense límit temporal, però sotmesos cada any, juntament amb les despeses del propi exercici, als límits quantitatius indicats.
Crèdits comercials i no comercials. Les despeses derivades de pèrdues per deterioració de crèdits comptabilitzades, solament seran deduïbles quan, a la data de meritació de l’impost, hagin transcorregut 6 mesos des que va vèncer l’obligació, tret que el deutor es trobi en algun dels següents casos, en els quals la despesa és deduïble: (i) declarat en situació de concurs; és suficient amb l’acte que ho declari; (ii) processat per delicte d’alçament de béns i és suficient que estigui processat per aquest delicte, encara que no hi hagi sentència judicial ferma; (iii) quan les obligacions hagin estat reclamades judicialment o són objecte d’un litigi judicial o procediment arbitral de la solució del qual depengui el seu cobrament.
Reserves de capitalització i d’anivellació. Les societats que tributen al tipus general, així com les entitats parcialment exemptes i les de nova creació, poden utilitzar la reserva de capitalització, i reduir la seva base imposable en un 10% de l’import de l’increment dels seus fons propis en la mesura que aquest increment es mantingui durant un termini de 5 anys i es doti una reserva per l’import de la reducció, degudament separada i indisponible durant aquests 5 anys, excepte que tingui pèrdues comptables. D’altra banda, les empreses de reduïda dimensió (ERD) poden aplicar la reserva d’anivellació, consisteix en una reducció de la base imposable de fins al 10% del seu import amb un màxim absolut d’un milió d’euros l’any.
Compensació de bases imposables negatives (BIN). Recordi que tot i que s’ha eliminat el límit temporal, que era de 18 anys, per compensar les BIN, se segueix limitant la quantia a compensar en 1.000.000 €. Fins a aquesta quantia sempre es podran compensar sense restricció, però un cop superada només es podrà compensar fins al 70% de la base imposable prèvia a l’aplicació de la reserva de capitalització. La compensació es limitarà al 50% de la base imposable prèvia si l’import net de la volum de negoci (INVN)  és almenys de 20 milions d’euros i inferior a 60 milions d’euros. La compensació es limitarà al 25% de la base imposable prèvia quan l’INVN sigui d’almenys 60 milions d’euros.

Contacta amb la nostra assessoria a Girona i t’assessorarem.