Novetats principals de la declaració de l’IRPF 2016

Respecte a les novetats a la declaració de l’IRPF podem destacar les següents. La majoria d’elles són fruit de la última reforma fiscal de 2015. A continuació, et presentem les principals novetats per a la declaració de renda 2016:
 

Clàusules sòl

declaracio-renda-clausula-sol
 

  • Supòsits de no subjecció

1. No s’integrarà a la base imposable de l’I.R.P.F. la devolució derivada d’acords celebrats amb entitats financeres. Sigui en efectiu o a través d’altres mesures de compensació. Es farà amb els seus corresponents interessos indemnitzatoris, de les quantitats prèviament satisfetes a aquestes últimes en concepte d’interessos per l’aplicació de clàusules sòl.
 
2. En la mesura en que aquesta devolució no genera renda gravable a l’I.R.P.F. S’estableix el tractament fiscal de les quantitats prèviament satisfetes pel contribuent en concepte d’interessos per l’aplicació de clàusules sòl. El tractament comporta, segons els casos, la regularització d’autoliquidacions d’exercicis anteriors. Això passaria quan aquestes quantitats haguessin format part de la base de la deducció per inversió en habitatge habitual. Així com de deduccions establertes per la Comunitat Autònoma o haguessin tingut la consideració en exercicis anteriors de despesa deduïble.
 
3. Les regularitzacions que, en el seu cas, procedeixi dur a terme es limitaran únicament als exercicis en què no hagués prescrit el dret de l’Administració per determinar el deute tributari mitjançant l’oportuna liquidació.
 
4. Aquest tractament fiscal és igualment aplicable quan la devolució de quantitats sigui conseqüència de l’execució o compliment de sentències judicials o laudes arbitrals.
 
 

Rendiments del treball en espècie exempts

En l’exempció per primes o quotes satisfetes per l’empresa a entitats asseguradores per a la cobertura de malaltia del propi treballador. Així com el seu cònjuge i descendents, sempre i quan aquestes siguin persones amb discapacitat. S’incrementa des de l’1 de gener de 2016 el límit d’exempció a 1.500 €.
 

Rendiments del capital mobiliari

Societats civils amb personalitat jurídica i objecte mercantil. Quan haguessin dut a terme comptabilitat ajustada al Codi de Comerç durant els exercicis 2014 i 2015. I que passen a tenir la consideració de contribuents de l’Impost sobre Societats a partir de l’1 de gener de 2016. La distribució dels seus beneficis obtinguts en períodes impositius en què hagi sigut d’aplicació el règim d’atribució de rendes. No s’integren a la base imposable pel perceptor que sigui contribuent de l’I.R.P.F., ni estan subjectes a retenció o ingrés a compte.
 

Rendiments del capital immobiliari

Les quantitats que, per l’aplicació de les clàusules sòl, haguessin estat satisfetes pel contribuent l’any 2016. Quan s’aconsegueixi l’acord de devolució de les mateixes amb l’entitat financera o com a conseqüència de sentència. O com a laude arbitral abans de finalitzar el termini de presentació d’autoliquidació de l’I.R.P.F. per aquest exercici. No tindran la consideració de despesa deduïble en l’exercici 2016.
 

Rendiments d’activitats econòmiques

com-fer-declaracio-de-la-renda
 

  • Activitats econòmiques en estimació directa

S’eleva a 1.500 € la despesa deduïble per a la determinació del rendiment net en estimació directa. Així com per les primes d’assegurança de malaltia satisfetes pel contribuent en la part corresponent a la seva pròpia cobertura. També a la del seu cònjuge i fills menors de vint-i-cinc anys que convisquin amb ell. Sempre i quan es tracti de persones amb discapacitat.
A partir de l’1 de gener de 2016 desapareix la distinció entre immobilitzat intangible amb vida útil definida o indefinida. I tots els immobilitzats intangibles son amortitzables d’acord amb els criteris establerts la L.I.S.
L’amortització dels elements d’immobilitzat intangible quan la vida útil mateixa no pugui estimar-se de manera fiable així com del fons de comerç. Serà deduïble amb el límit anual màxim de la vintena part del seu import (el 5%).
 

  • Activitats econòmiques en estimació objectiva:

Ordre HAP/2430/2015, de 12 de novembre que desenvolupa el mètode d’estimació objectiva per al 2016. Exclou del seu àmbit d’aplicació les activitats incloses en la divisió 3, 4 i 5 de la secció primera de les Tarifes de l’Impost sobre Activitats Econòmiques. Aquests estan subjectes a retenció de l’1% en l’exercici 2015.
Per als exercicis 2016 i 2017 s’eleva amb caràcter transitori. Això succeeix respecte a les previstes a l’article 31.1 de la llei de l’I.R.P.F. L’import de les determinades magnituds excloents del mètode d’estimació objectiva. Les relatives al volum de rendiments íntegres durant l’any anterior per al conjunt de les seves activitats econòmiques, a excepció de les agrícoles, ramaderes i forestals i al volum de compres.
En les magnituds màximes de les activitats de transport de mercaderies per carretera i de serveis de mudança. Es redueix de 5 a 4 el número de vehicles en qualsevol dia de l’any.
Es mantenen la reducció general del 5% i la reducció del 20% del rendiment net per a activitats econòmiques. Seran les desenvolupades en el terme municipal de Lorca (Murcia).
Es mantenen per a l’exercici 2016 els índex de rendiment net de les activitats agrícoles i ramaderes. Excepte els aplicables al cultiu de patata i la ramaderia de boví de llet. Els índex d’aquests es redueixen.
Es redueixen els índex de rendiment net aplicables a l’activitat de servei de criança, guarda i engreixament de bestiar.
 

Guanys i pèrdues patrimonials

A partir del 30 de setembre de 2016 pot començar a aplicar-se l’exempció dels guanys patrimonials. Se centra en els que es posin de manifest amb motiu de la transmissió d’accions o participacions per les quals s’hagués practicat la deducció per inversió en empreses de nova o recent creació. Sempre i quan l’import obtingut es reinverteixi en l’adquisició d’accions o participacions en una altra entitat de nova o recent creació.
 

Règims especials

  • Les societats civils

Societats civils amb personalitat jurídica i objecte mercantil a què se’ls aplicava el règim d’atribució de rendes de l’I.R.P.F. A partir de l’1 de gener de 2016 deixen de tributar per aquest règim i estan subjectes a l’Impost sobre Societats.
S’estableixen determinades regles especials en el cas de transmissió d’accions i participacions per socis de societats civils. Sempre i quan aquestes hagin passat a ser contribuents de l’Impost sobre Societats a partir de l’1 de gener de 2016. Es distingeix entre els socis de societats civils que haguessin dut a terme comptabilitat ajustada al Codi de Comerç en els exercicis 2014 i 2015 i els que no.
Per a les societats civils amb personalitat jurídica i objecte mercantil que a partir de l’1 de gener de 2016 compleixen els requisits per passar a ser contribuent de l’Impost sobre Societats i no desitgin tributar per aquest impost, s’estableix un règim transitori especial per a la seva dissolució i liquidació.
 
 

Integració i compensació de rendes

  • Per al 2016, el saldo negatiu dels rendiments de capital mobiliari de la base imposable de l’estalvi de l’exercici es compensarà amb el saldo positiu dels guanys i pèrdues patrimonials integrants de la base imposable de l’estalvi, obtingut en el mateix període impositiu, amb el límit del 15% d’aquest saldo positiu. De la mateixa manera, el saldo negatiu dels guanys i pèrdues patrimonials de la base imposable de l’estalvi es compensarà amb el saldo positiu dels rendiments de capital mobiliari de la base de l’estalvi, obtingut en el mateix període impositiu, amb el límit del 15% d’aquest saldo positiu.
  • Es manté el procediment especial per a la compensació de rendes negatives. Sempre i quan siguin derivades de deute subordinat o de participacions preferents generades abans de l’1 de gener de 2015.

 

Però aquestes no són les úniques novetats. Al següent article n’expliquem més!