Nou impost a Catalunya per les persones jurídiques propietàries de determinats actius no productius

L’impost sobre els actius no productius té per objecte gravar els béns no productius i determinats drets que recauen sobre aquests béns que formen part de l’actiu del subjecte passiu. És exigible en tot el territori de Catalunya.
L’impost ha estat creat per la Llei 6/2017, del 9 de maig, de l’impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques (DOGC núm. 7368 de 12.05.2017).

Subjectes passius

Són subjectes passius de l’impost sobre els actius no productius, a títol de contribuents, les persones jurídiques i les entitats que, sense tenir personalitat jurídica, constitueixen una unitat econòmica o patrimoni separat susceptible d’imposició, definides com a obligats tributaris per la normativa tributària general. En tots els casos el subjecte passiu ha de tenir objecte mercantil.

Concepte d’actiu no productiu

S’entén que els actius no són productius, als efectes d’aquest impost, en qualsevol dels supòsits següents:

 • a) Si se cedeixen de manera gratuïta als propietaris, socis i partícips del subjecte passiu o a persones vinculades a aquests, directament o per mitjà d’entitats participades per qualsevol d’ells, i que els destinen totalment o parcialment a l’ús propi o a l’aprofitament privat, tret que utilitzar-los constitueixi rendiment en espècie, d’acord amb el que disposa la normativa de l’impost sobre la renda de les persones físiques. En el cas que el bé sigui utilitzat parcialment per a finalitats particulars, es considera actiu no productiu només la part o proporció que es destina a aquestes finalitats.
 • b) Si se’n cedeix l’ús, mitjançant preu, als propietaris, socis i partícips del subjecte passiu o a persones físiques vinculades a aquests, o a entitats participades per qualsevol d’ells, per a ésser destinats totalment o parcialment a usos o aprofitaments privats, llevat que els propietaris, socis, partícips o persones vinculades satisfacin per a la cessió del bé el preu de mercat, treballin de manera efectiva a la societat i percebin per això una retribució d’import superior al preu de cessió. Es consideren actius productius els que són arrendats a preu de mercat als propietaris, socis i partícips o a persones vinculades a aquests, o a entitats participades per qualsevol d’ells, i són destinats a l’exercici d’una activitat econòmica.
 • c) Si no estan afectes a cap activitat econòmica o de servei públic. Són actius afectes a una activitat econòmica els que, com a factor o mitjà de producció, s’utilitzen en l’explotació de l’activitat econòmica del subjecte passiu. A aquests efectes, no es consideren béns no productius els que tenen un preu d’adquisició que no supera l’import dels beneficis no distribuïts obtinguts per l’entitat, sempre que provinguin del desenvolupament d’activitats econòmiques, amb el límit de l’import dels beneficis obtinguts tant en el mateix any de l’adquisició com en els últims deu anys anteriors. S’hi assimilen els dividends que procedeixen de valors que atorguen, almenys, el 5% dels drets de vot i es posseeixen amb la finalitat de dirigir i gestionar la participació, sempre que, a efectes fiscals, es disposi de la corresponent organització de mitjans materials i personals, i l’entitat participada no tingui com a activitat principal la gestió d’un patrimoni mobiliari o immobiliari, d’acord amb la definició de la Llei 19/1991, del 6 de juny, de l’impost sobre el patrimoni. Els ingressos obtinguts per l’entitat participada han de procedir, almenys en el 90%, del desenvolupament d’activitats econòmiques.

Tampoc no es consideren improductius en els supòsits següents:

 • a) Si es destinen a la utilització o al gaudi dels treballadors no propietaris, no socis o no partícips de la societat o entitat que constitueix rendiment en espècie d’aquests.
 • b) Si es destinen als serveis econòmics i socioculturals del personal al servei de l’activitat.

Fet imposable

 1. Constitueix el fet imposable de l’impost sobre els actius no productius la tinença del subjecte passiu, en la data de la meritació de l’impost, dels actius següents, sempre que no siguin productius i estiguin situats a Catalunya:
  • a) Béns immobles.
  • b) Vehicles de motor amb una potència igual o superior a dos-cents cavalls.
  • c) Embarcacions de lleure.
  • d) Aeronaus.
  • e) Objectes d’art i antiguitats amb un valor superior al que estableix la Llei del patrimoni històric.
  • f) Joies.
 2. A aquests efectes, la tinença dels actius és determinada per:
  • a) La titularitat d’un dret real de superfície, d’usdefruit, d’ús o de propietat. La realització del fet imposable que correspongui d’entre els que estableix aquesta lletra, per l’ordre en què apareixen, determina que l’immoble no estigui subjecte a les modalitats restants establertes per aquesta mateixa lletra.
  • b) L’ús com a conseqüència de la cessió derivada de la realització d’una operació d’arrendament financer o com a conseqüència de l’adquisició del bé amb reserva de domini.
  • c) L’ús derivat de qualsevol acord que, amb independència de la seva instrumentació jurídica, permeti la transferència substancial de tots els riscos i beneficis inherents a la propietat de l’actiu objecte de l’acord.
 3. S’entenen situats a Catalunya, als efectes d’aquest impost:
  • a) Els béns immobles situats en el territori de Catalunya.
  • b) Els vehicles de motor, les embarcacions, les aeronaus, les obres d’art, les antiguitats i les joies la tinença dels quals correspon als contribuents d’aquest impost.

Base imposable

La base imposable de l’impost sobre els actius no productius està constituïda per la suma dels valors corresponents a tots els actius no productius.
Els actius s’han de valorar, a efectes de l’impost sobre els actius no productius, d’acord amb les regles següents:

 • a)El dret real de superfície, el dret real d’usdefruit, el dret real d’ús i el dret de propietat sobre béns immobles, pel valor cadastral del bé immoble actualitzat en la Llei de pressupostos corresponent.
 • b) Els vehicles de motor, les embarcacions i les aeronaus, per llur valor de mercat. Si escau, s’apliquen les taules de valoració de vehicles usats aprovades als efectes de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i de l’impost sobre successions i donacions vigents en la data de meritació de l’impost.
 • c) Els objectes d’art, antiguitats i joies, pel valor de mercat en la data de meritació de l’impost.
 • d) Els béns de l’ús dels quals se sigui cessionari com a conseqüència d’una operació d’arrendament financer, pel valor determinat per les normes aplicables als arrendaments en l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.
 • e) Si no són aplicables les regles anteriors, els béns i drets s’han de valorar per llur valor de mercat.

Quota integra

La quota íntegra es determina per aplicació a la base liquidable de l’escala següent:

Base liquidable
fins a (euros)
Quota íntegra
(euros)
Resta base liquidable
fins a (euros)
Tipus aplicable
(%)
0 0 167.129,45 0,210
167.129,45 350,97 167.123,43 0,315
334.252,88 877,41 334.246,87 0,525
668.499,75 2.632,21 668.500,00 0,945
1.336.999,75 8.949,54 1.336.999,26 1,365
2.673.999,01 27.199,58 2.673.999,02 1,785
5.347.998,03 74.930,46 5.347.998,03 2,205
10.695.996,06 192.853,82 En endavant 2,750

Meritació i terminis de presentació

L’import de l’impost sobre els actius no productius es merita l’1 de gener de cada any, tret de l’exercici 2017, que es merita el 30 de juny.
Termini i forma de presentació i ingrés de l’autoliquidació de l’impost:

 1. Els contribuents estan obligats a presentar l’autoliquidació de l’impost sobre actius no productius i a efectuar-ne l’ingrés corresponent entre els dies 1 i 30 del mes de juny següent a la data de meritació. L’autoliquidació corresponent als anys 2017, 2018 i 2019 s’ha de presentar i ingressar entre l’1 d’octubre i el 30 de novembre de 2019.
 2. La presentació de l’autoliquidació s’ha de realitzar per via telemàtica, a la seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya. L’ingrés s’ha d’efectuar per alguna de les formes habilitades per l’Agència Tributària de Catalunya.
 3. L’Ordre VEH/123/2019, de 20 de juny, aprova el model d’autoliquidació 540 de l’impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques (DOGC 7904, de 26.06.2019).

Exempcions

Estan exempts de l’impost sobre els actius no productius:

 • a) Les administracions públiques i els organismes i entitats de dret públic.
 • b) Les representacions diplomàtiques, les oficines consulars i els organismes internacionals amb seu a Catalunya.
 • c) Els béns immobles de les fundacions, de les organitzacions no governamentals i, en general, de les entitats sense ànim de lucre, sempre que es destinin, de manera exclusiva, a llurs finalitats pròpies no lucratives.

Contacta amb l’equip de Ramió Assessors per un assessorament més extens i personalitzat.