Notificacions electròniques E-NOTUM

Què és l’E-NOTUM?

L’E-Notum és el servei de notificacions telemàtiques que permet que des les Administracions Públiques es pugui notificar amb total garantia jurídica.
De conformitat amb l’article 14.2 i 14.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, és el procediment administratiu comú de les administracions públiques (Inspecció de Treball de Catalunya, Ajuntaments, Consells Comarcals, Generalitat de Catalunya).
En referència a la Inspecció de Treball, a partir del dia 18 de febrer de 2019, va iniciar les notificacions per via electrònica a través d’aquest servei.

Quines notificacions electròniques farà arribar?

  • Citacions
  • Requeriments
  • Actes d’infracció

Com s’informarà que hi ha una notificació pendent?

Es rebrà a l’adreça de correu electrònic (informat a Seguretat Social), l’avís de posada a disposició de les teves notificacions a la seu electrònica, sens perjudici que la manca d’aquest avís no impedeix la plena validesa de la notificació.
Les notificacions electròniques s’entenen practicades en el moment en què s’accedeix al seu contingut i refusades quan han transcorregut deu dies naturals des de la posada a disposició de la notificació sense haver accedit al seu contingut.

Com s’hi accedeix?

S’accedirà mitjançant certificat digital a la seu electrònica (E-Notum- Notificacions electròniques)
Al següent enllaç: https://usuari.enotum.cat
E-NOTUM

Quins efectes jurídics té la comunicació electrònica?

La comunicació electrònica s’ha dissenyat perquè jurídicament es pugui demostrar fefaentment la data i hora en què la comunicació s’ha posat a disposició de l’interessat.

Quin és el termini legal per acceptar o rebutjar una notificació?

10 dies naturals des del moment que la notificació ha estat dipositada, passat el termini corresponent sense que s’hagi fet cap acció, la notificació es considera rebutjada.

Estats d’una notificació

Els estats en què es pot trobar una notificació electrònica són:

  • Dipositada. Estat inicial que es produeix quan l’Administració emet la notificació. Comença a comptar el termini de 10 dies naturals.
  • Acceptada. La persona interessada ha accedit al seu contingut. S’entén com a practicada a tots els efectes legals i l’administració continua el procediment corresponent.
  • Rebutjada sense accés. Si en el termini dels 10 dies la persona interessada no accedeix al seu espai, s’entén efectuat l’intent de notificació del tràmit i el seu rebuig, i pot continuar la tramitació. S’entén com a practicada a tots els efectes legals i l’administració continua el procediment corresponent.