Real decret llei 7/2020 de 12 de març pel que s’adopten mesures urgents a l’impacte econòmic del coronavirus

A data d’avui divendres 13 de març de 2020 s’han publicat mesures urgents en relació a l’impacte econòmic del COVID-19.

Mesures de suport a les famílies

Les famílies de nens i nenes beneficiaris d’una beca o ajuda de menjador durant el curs escolar que es trobin afectats pel tancament de centres educatius tindran dret a ajudes econòmiques o la prestació directa de distribució d’aliments.

La gestió d’aquestes mesures es durà a terme per part dels serveis socials d’atenció primària en coordinació amb els centres escolars i les respectives conselleries d’educació i serveis socials de les comunitats autònomes.

Seran beneficiàries les famílies amb alumnat d’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria als que les comunitats autònomes o els serveis socials municipals han concedit beques o ajuts per al menjador escolar durant el present curs acadèmic.

Aquestes mesures es perllongaran mentre romanguin clausurats els centres educatius, sense perjudici de la seva revisió en funció de la durada d’aquesta circumstància.

Mesures de suport a la prolongació del període d’activitat dels treballadors amb contractes fixos discontinus en els sectors de turisme i comerç i hostaleria vinculats a l’activitat turística

Les empreses, excloses les pertanyents al sector públic, dedicades a activitats enquadrades en els sectors del turisme, així com els de el comerç i hostaleria, sempre que es trobin vinculades a aquest sector del turisme, que generin activitat productiva en els mesos de febrer, març, abril, maig, juny i que iniciïn o mantinguin en alta durant aquests mesos als treballadors amb contractes de caràcter fix discontinu, podran aplicar una bonificació en aquests mesos del  50% de les quotes empresarials a la Seguretat Social.

Serà d’aplicació des de l’1 de gener de 2020 fins al 31 de desembre de 2020.

Ajornament d’impostos

Es concedirà l’ajornament de l’ingrés del deute tributari corresponent a totes les declaracions-liquidacions i autoliquidacions el termini de presentació i ingrés finalitzi des del 13 de març de 2020 i fins al dia 30 de maig de 2020, ambdós inclosos, sempre que les sol·licituds presentades fins a la data reuneixin els requisits.

Serà requisit necessari per a la concessió de l’ajornament que el deutor sigui persona o entitat amb volum d’operacions no superior a 6.010.121,04 euros l’any 2019.

Les condicions de l’ajornament seran:

  • El termini serà de sis mesos.
  • No es meritaran interessos de demora durant els primers tres mesos de l’ajornament.