Mesures per la declaració d’estat d’alarma ocasionada pel coronavirus

Diumenge dia 15 de març s’ha publicat el Real Decret 463/2020, de 14 de març, per el que es declara l’estat d’alarma per la situació de crisis ocasionada per el COVID-19.

La durada de l’estat d’alarma és de quinze dies.

Mesures que s’han adoptat

Limitació de la llibertat de circulació de les persones

Durant la vigència de l’estat d’alarma les persones únicament podran circular per les vies d’ús públic per la realització de les següents activitats:

 • Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.
 • Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris.
 • Desplaçament al lloc de treball per efectuar la seva prestació laboral, professional o empresarial.
 • Retorn al seu lloc de residència habitual.
 • Assistència i cura a majors, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.
 • Desplaçament  a entitats financeres i d’assegurances.
 • Per causa de força major o situació de necessitat.
 • Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa que haurà de fer-se individualment, excepte que s’acompanyi a persones amb discapacitat o per altra causa justificada.

També es permet la circulació de vehicles particulars per les vies d’ús públic per la realització de les activitats referides anteriorment o per el repostatge a benzineres o estacions de servei.

EN TOT CAS, EN QUALSEVOL DESPLAÇAMENT CALDRÀ RESPECTAR LES RECOMANACIONS I OBLIGACIONS DICTADES PER LES AUTORITATS SANITÀRIES.

Mesures en l’àmbit educatiu i de la formació

Es suspèn l’activitat educativa presencial en tots els centres i etapes, cicles, graus, cursos i nivells d’ensenyament, inclosa la universitària, així com qualsevol altra activitat educativa o de formació impartida en altres centres públics o privats.

Durant el període de suspensió es mantindran les activitats educatives mitjançant les modalitats a distància i “on line”, sempre que sigui possible.

Mesures en l’àmbit de l’activitat comercial, equipaments culturals, establiments i activitats recreatives, activitats d’hostaleria i restauració, i altres addicionals

Es suspèn  la obertura al públic dels locals i establiments minoristes, a excepció dels establiments comercials minoristes d’alimentació, begudes, productes i bens de primera necessitat, establiments farmacèutics, mèdics, òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics, premsa i papereria, combustible per l’automoció, estancs, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments per animals de companyia, comerç per internet, telefònic o correspondència, tintoreries i bugaderies. 

Es suspèn qualsevol altra activitat o establiment que a judici de la autoritat competent pugui suposar un risc de contagi.

La permanència en els establiments comercials quina obertura està permesa haurà de ser estrictament necessària per que els consumidors puguin realitzar l’adquisició d’aliments i productes de primera necessitat, quedant suspesa la possibilitat de consum de productes en els propis establiments.

En tot cas, s’evitaran aglomeracions i es controlarà que consumidors i empleats mantinguin la distància de seguretat d’almenys un metre a fi d’evitar possibles contagis.

Es suspèn l’obertura al públic de museus, arxius, biblioteques, monuments, així com dels locals i establiments en els que es desenvolupin espectacles públics i les activitats esportives i de oci.

Es suspenen les activitats d’hostaleria i restauració, podent-ne prestar exclusivament serveis d’entrega a domicili.

Es suspenen també les revetlles, desfilades i festes populars.

Relació d’equipaments i activitats quina obertura al públic queda suspesa:

 • MUSEUS
 • ARXIUS
 • BIBLIOTEQUES
 • MONUMENTS
 • ESPECTACLES PÚBLICS

Esplai i diversió:

 • CAFÈ-ESPECTACLE
 • CIRCS
 • LOCALS D’EXHIBICIONS
 • SALES DE FESTES
 • RESTAURANT-ESPECTACLE
 • ALTRES LOCALS O INSTAL·LACIONS ASSIMILABLES ALS ENTERIORS
 • AUDITORIS

Culturals i artístics:

 • AUDITORIS
 • CINES
 • PLAÇES, RECINTES I INSTAL·LACIONS TAURINES
 • ALTRES RECINTES i INTAL·LACIONS:
 • PABELLONS DE CONGRESSOS
 • SALES DE CONCERTS
 • SALES DE CONFERÈNCIES
 • SALES D’EXPOSICIONS
 • SALES MULTIÚS
 • TEATRES

Esportius:

 • LOCALS O RECINTES TANCATS
 • CAMPS DE FÚTBOL, RUGBY, BÉISBOL i ASSIMILABLES
 • CAMPS DE BALONCESTO, BALNMANO, BALONVOLEA i ASSIMILABLES
 • CAMPS DE TIR AL PLAT, DE COLOMÍ I ASSIMILABLES
 • GALERIES DE TIR
 • PISTES DE TENIS i ASSIMILABLES
 • PISTES DE PATINATGE, HOCKEY SOBRE GEL, SOBRE PATINS i ASSIMILABLES
 • PISCINES
 • LOCALS DE BOXA, LLUITA, JUDO i ASSIMILABLES
 • CIRCUITS PERMANENTS DE MOTOCICLETES, AUTOMÒVILS i ASSIMILABLES
 • VELÒDROMS
 • HIPÒDROMS, CANÒDROMS i ASSIMILABLES
 • FRONTONS, TRINQUETS, PISTES D’SQUASH i ASSIMILABLES
 • POLIESPORTIUS
 • BOLERES i ASSIMILABLES
 • SALONS DE BILLAR i ASSIMILABLES
 • GIMNASOS
 • PISTES D’ATLETISME
 • ESTADIS
 • ALTRES LOCALS, INSTAL·LACIONS O ACTIVITATS ASSIMILABLES ALS ANTERIORS

Espais oberts i vies públiques:

 • RECORREGUTS DE CARRERES PEDRESTES
 • RECORREGUTS DE PROVES CICLISTES, MOTOCICLISTES, AUTOMOVILÍSTIQUES i ASSIMILABLES
 • RECORREGUTS DE MOTOCROSS, TRIAL i ASSIMILABLES
 • PROVES i EXHIBICIONS NÀUTIQUES
 • PROVES i EXHIBICIONS AERONÀTIQUES
 • ALTRES LOCALS, INSTAL·LACIONS O ACTIVITATS ASSIMILABLES A LES ANTERIORS

Activitats recreatives:

 • DISCOTEQUES i SALES DE BALL
 • SALES DE JUVENTUD
 • LOCALS O RECINTES, SENSE ESPECTADORS, DESTINATS A LA PRÀCTICA ESPORTIVA-RECREATIVA D’ÚS PÚBLIC, EN QUALSEVOL DE LES SEVES MODALITATS
 • CASINOS
 • ESTABLIMENTS DE JOCS COL·LECTIUS DE DINERS i D’ATZAR
 • SALONS DE JOC
 • SALONS RECREATIUS
 • RIFES i TÓMBOLES
 • ALTRES LOCALS i INTAL·LACIONS ASSIMILABLES ALS DE L’ACTIVITAT RECREATIVA DE JOCS i APOSTES
 • LOCALS ESPECÍFICS D’APOSTES
 • PARCS D’ATRACCIONS, FIRES i ASSIMILABLES
 • PARCS AQUÀTICS
 • CASETES DE FIRES
 • PARCS ZOOLÒGICS
 • PARCS RECREATIUS INFANTILS
 • REBETLLES, DESFILADES i FESTES POPULARS O MANIFESTACIONS FOLKLÓRIQUES
 • BARS DE COPES SENSE ACTUACIONS MUSICALS EN DIRECTE
 • BARS DE COPES AMB ACTUACIONS MUSICALS EN DIRECTE
 • TAVERNES i CELLERS
 • CAFETERIES, BARS, CAFÈ/BARS i ASSIMILABLES
 • XOCOLATERIES, GELATERIES, SALONS DE TÉ, CROISSANTERIES i ASSIMILABLES
 • RESTAURANTS, AUTOSERVEIS DE RESTAURACIÓ i ASSIMILABLES
 • BARS-RESTAURANT
 • BARS i RESTAURANTS D’HOTELS, EXCEPTE PER DONAR SERVEI ALS SEUS HOSTES
 • SALONS DE BANQUETS
 • TERRASSES

Mesures en relació als llocs de culte i les cerimònies civils i religioses.

L’assistència als llocs de culte i a les cerimònies civils i religioses, incloses les fúnebres, es condicionen a l’adopció de mesures organitzatives consistents en evitar aglomeracions de persones, en funció de les dimensions i característiques dels llocs, de tal manera que es garanteixi als assistents la possibilitat de respectar la distància entre ells, al menys, un metre.

Mesures per a reforçar el Sistema Nacional de Salud en tot el territori nacional.

Totes les autoritats civils sanitàries de les administracions públiques del territori nacional, així com els altres funcionaris i treballadors al servei de les mateixes, quedaran sota les ordres directes del Ministeri de Sanitat en quan sigui necessari per la protecció de persones, bens i llocs, podent-ne imposar serveis extraordinaris per la seva durada o per la seva naturalesa.

Les administracions públiques autonòmiques i locals mantindran la gestió, dins del seu àmbit de competència, dels corresponents serveis sanitaris, assegurant en tot moment el bon funcionament.

El Ministre de Sanitat podrà exercir les facultats que resultin necessàries respecte dels centres, serveis i establiments sanitaris de titularitat privada.

Mesures per assegurar el subministrament de bens i serveis necessaris per la protecció de la Salud pública.

El Ministre de Sanitat podrà:

 • Donar les ordres necessàries per assegurar el subministrament del mercat i el funcionament dels serveis dels centres de producció afectats per el desproveïment  de productes necessaris per la protecció de la salut pública.
 • Invertir i ocupar transitòriament indústries, fàbriques, tallers, explotacions o locals de qualsevol naturalesa, inclosos els centres, serveis i establiments sanitaris de titularitat privada, així com aquells que desenvolupin la seva activitat en el sector farmacèutic.
 • Practicar requises temporals de tot tipus de bens i imposar prestacions personals obligatòries en aquells casos que resulti necessari  per l’adequada protecció de la salut pública, en el context d’aquesta crisis sanitària.

Mesures en matèria de transports.

 • En els serveis de transport públic de viatgers per carretera, ferroviaris, aeri i marítim que no estiguin sotmesos a contracte públic o obligacions de servei públic (OSP), els operadors de transport reduiran l’oferta total de les operacions almenys, un 50%.
 • Els serveis de transport públic de viatgers per carretera, ferroviaris, aeri i marítim de competència estatal que estan sotmesos a contracte públic o OSP reduiran la seva oferta total d’operacions almenys, els següents percentatges:
 1. Serveis ferroviaris de mitja distància: 50%
 2. Serveis ferroviaris de mitja distància-AVANT: 50%
 3. Serveis regulars de transport de viatgers per carretera: 50%
 4. Serveis de transport aeri sotmesos a OSP: 50%
 5. Serveis de transports marítim sotmesos a contracte de navegació: 50%
 6. Els serveis ferroviaris de rodalies mantindran la seva oferta de treball.

 • Els serveis de transport públic de viatgers per carretera, ferroviaris i marítim de competència autonòmica o local que estiguin sotmesos a contracte públic o OSP, o siguin titularitat pública, mantindran la seva oferta de transport.

Mesures per garantir el proveïment alimentari.

Les autoritats competents delegades adoptaran les mesures necessàries per garantir:

 • El proveïment alimentari en els llocs de consum i el funcionament dels serveis dels centres de producció, permetent la distribució d’aliments des de l’origen fins als establiments comercials de venda al consumidor, inclosos magatzems, centres logístics i mercats de destí.
 • El proveïment de corredors sanitaris per permetre l’entrada i sortida de persones, matèries primeres i productes elaborats amb destinació o procedents d’establiments en els que es produeixin aliments, incloses les granges, llotges, fàbriques de pinsos per l’alimentació animal i els escorxadors.

Suspensió de terminis processals.

Es suspenen terminis i  es suspenen i interrompen els terminis previstos en les lleis processals per totes les ordres jurisdiccionals. El còmput dels terminis s’iniciaran en el moment de la pèrdua de vigència del real decret, o en el seu cas, les pròrrogues del mateix.         

Suspensió de terminis administratius.

Es suspenen terminis i s’interrompen els terminis per la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic. El còmput dels terminis s’iniciaran en el moment de la pèrdua de vigència del real decret, o en el seu cas, les pròrrogues del mateix.

Suspensió de terminis de prescripció i caducitat.

Els terminis de prescripció i caducitat de qualsevol acció i dret queden suspesos durant el termini de vigència de l’estat d’alarma i en el seu cas, de les pròrrogues que es puguin adoptar.

El Real Decret 463/2020 no estableix cap tipus de mesura econòmica compensatòria ni per a les empreses ni per els treballadors, ni tampoc la flexibilització dels Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO).

En els propers dies s’aprovaran aquestes mesures per tal de poder fer front a aquesta situació.