Mitjançant el Reial Decret-llei 30/2020, del 29 de setembre, de mesures socials en defensa del treball, es prorroga l’aplicació de mesures excepcionals per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19 que, inicialment, caducava el 30 de setembre del 2020.

Així doncs, el dia 30 de setembre va entrar en vigor la normativa que recull el seguit de mesures per garantir uns ingressos mínims als qui vegin afectada la seva activitat per una resolució administrativa, als qui no tinguin accés a la prestació ordinària per cessament o als autònoms de temporada que desenvolupin la seva activitat entre juny i desembre de 2020 que vegin reduïda la seva activitat, i es prorroga a més fins al 31 de gener de 2021 la prestació especial per cessament d’activitat.

Són quatre les prestacions regulades dins de la normativa.

A continuació s’indiquen les característiques més importants de cada prestació:

1. Prestació extraordinària, a partir de l’1 d’octubre, de cessament d’activitat per als treballadors autònoms afectats per una suspensió temporal de tota l’activitat.

Entre els requisits més importants per tenir dret a percebre aquesta prestació, destaquem els següents:

 • Estar donat d’alta a la Seguretat Social i al corrent de pagament de les cotitzacions d’autònoms almenys 30 dies naturals abans de la data de resolució de cessament de l’activitat.
 • La quantia de la prestació serà del 50% de la base mínima de cotització que correspongui per l’activitat desenvolupada (que s’incrementarà en un 20% si l’autònom té reconeguda la condició de membre d’una família nombrosa i els únics ingressos de la unitat familiar o anàloga durant aquest període procedeixen de la seva activitat suspesa).
 • La quantia serà del 40%, i no aplicable a la previsió contemplada en el punt anterior per a famílies nombroses, quan convisquin en un mateix domicili dos o més membres que tinguin dret a la prestació.
 • Durant el temps que romangui l’activitat suspesa es mantindrà l’alta en el règim especial corresponent quedant l’autònom exonerat de cotitzar.
 • El període durant el qual l’autònom estigui exempt de l’obligació de cotitzar s’entendrà com cotitzat.
 • La base de cotització aplicable durant tot el període de percepció d’aquesta prestació extraordinària serà l’establerta en el moment d’inici d’aquesta prestació.

La percepció d’aquesta prestació serà incompatible amb la percepció d’una retribució pel desenvolupament d’un treball per compte d’altri tret:

 • Que els ingressos del treball per compte d’altri siguin inferiors a 1,25 vegades l’import del SMI.
 • Amb el desenvolupament d’una altra activitat per compte propi.
 • Amb la percepció de rendiments procedents de la societat l’activitat de la qual s’hagi vist afectada pel tancament.
 • Amb la percepció d’una prestació de Seguretat Social excepte aquella que el beneficiari vingués percebent per ser compatible amb l’acompliment de l’activitat que desenvolupava.

2. Prestació econòmica de cessament d’activitat de naturalesa extraordinària dels treballadors autònoms per reducció d’ingressos disponible fins al 31/01/2021.

Entre els requisits més importants per tenir dret a percebre aquesta prestació, destaquem els següents:

 • Estar donat d’alta a la Seguretat Social i al corrent de pagament de les cotitzacions d’autònoms abans del 01/04/2020.
 • No tenir ingressos procedents de l’activitat per compte propi en l’últim trimestre de l’exercici 2020 superiors al SMI.
 • Acreditar en el quart trimestre del 2020, una reducció en els ingressos de l’activitat per compte pròpia d’almenys el 50% en relació amb els ingressos del primer trimestre del 2020.
 • La quantia de la prestació serà del 50% de la base mínima de cotització que correspongui per l’activitat desenvolupada.
 • La quantia serà del 40%, i no aplicable a la previsió contemplava en el punt anterior per a famílies nombroses, quan convisquin en un mateix domicili sos o més membres que tinguin dret a la prestació.

La percepció d’aquesta prestació serà incompatible amb la percepció d’una retribució pel desenvolupament d’un treball per compte d’altri tret:

 • Que els ingressos del treball per compte d’altri siguin inferiors a 1,25 vegades l’import del SMI.
 • Amb el desenvolupament d’una altra activitat per compte propi.
 • Amb la percepció de rendiments procedents de la societat l’activitat de la qual s’hagi vist afectada pel tancament.
 • Amb la percepció d’una prestació de Seguretat Social excepte aquella que el beneficiari vingués percebent per ser compatible amb l’acompliment de l’activitat que desenvolupava.
 • Treballadors per compte propi inclosos en el règim especial dels treballadors de la mar.

3. Prestació extraordinària de cessament d’activitat per als treballadors de temporada.

Es consideren treballadors de temporada aquells treballadors autònoms que com a única feina durant els dos últims anys s’hagi desenvolupat en el règim especial de treballadors autònoms o en el règim especial de treballadors de la mar durant els mesos de juny a desembre.

Es considerarà que el treballador autònom ha desenvolupat un únic treball durant els mesos de juny a desembre de 2018 i 2019 sempre que, d’haver estat d’alta en un règim de seguretat social com a treballador per compte d’altri, aquesta alta no superi els 120 dies al llarg d’aquests dos anys.

Entre els requisits més importants per tenir dret a percebre aquesta prestació, destaquem els següents:

 • Haver estat d’alta a la Seguretat Social i cotitzat en el Règim Especial de Treballadors Autònoms durant almenys quatre mesos en el període comprès entre els mesos de juny a desembre de cadascun dels anys 2018 i 2019. A més d’estar al corrent dels pagaments de les quotes de la SS.
 • No haver estat en alta o assimilat a l’alta com a treballador per compte d’altri en el règim de Seguretat Social corresponent més de 120 dies durant el període comprès entre l’1 de juny de 2018 i el 31 de juliol de 2020.
 • No haver desenvolupat activitat ni haver estat donat d’alta o assimilat a l’alta des de l’1 de març al 31 de maig de 2020.
 • No haver percebut cap prestació del sistema de Seguretat Social durant els mesos de gener a juny de 2020, tret que la mateixa fos compatible amb l’exercici d’una activitat com a treballador autònom.
 • No haver obtingut durant l’any 2020 uns ingressos que superin els 23.275 euros.
 • La quantia d’aquesta prestació serà l’equivalent al 70% de la base mínima de cotització que correspongui per l’activitat exercida en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms.
 • Aquesta prestació extraordinària tindrà una durada màxima de 4 mesos, sempre que la sol·licitud es presenti dins dels primers quinze dies naturals d’octubre. En cas contrari els efectes queden fixats l’endemà de la presentació de la sol·licitud.
 • Durant la percepció de la prestació no existirà obligació de cotitzar, romanent el treballador en situació d’alta o assimilada a l’alta en el règim de Seguretat Social corresponent.
 • Aquesta prestació serà incompatible amb el treball per compte d’altri.
 • El treballador autònom que hagi sol·licitat el pagament d’aquesta prestació podrà:
  • Renunciar a la prestació en qualsevol moment abans del 31/12/2020.
  • Retornar per iniciativa pròpia la prestació per cessament d’activitat, sense necessitat d’esperar a la reclamació de la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social o de l’entitat gestora, quan consideri que els ingressos que pot percebre per l’exercici de l’activitat durant el temps que pot causar dret a ella superaran els llindars establerts per aquesta prestació (no haver obtingutdurant l’any 2020 uns ingressos que superin els 23.275 €), amb la corresponent pèrdua del dret a la prestació.

4. Dret a la prestació de cessament d’activitat compatible amb la feina per compte propi i pròrroga de les prestacions ja causades a l’empara de l’article 9 del RDL 24/2020, de 26 de juny.

Els treballadors autònoms que percebessin a l’entrada en vigor del RDL 30/2020 (30 de setembre) la prestació per cessament d’activitat prevista en l’article 9 del Reial decret llei 24/2020, de 26 de juny, de mesures socials de reactivació de l’ocupació i protecció del treball autònom i de competitivitat del sector industrial podran continuar percebent-la fins al 31 de gener de 2021, sempre que durant el quart trimestre de l’any 2020 mantinguin els requisits que es van establir per a la seva concessió.

Així mateix, els treballadors autònoms que no haguessin percebut aquesta prestació durant el tercer trimestre del 2020 podran sol·licitar la prestació per cessament d’activitat prevista en l’article 327 de la LGSS, sempre que concorrin els requisits establerts en els apartats a), b), d) i e) de l’article 330.1 de la norma i haguessin percebut fins al 30 de juny, la prestació extraordinària per cessament d’activitat prevista en l’article 17 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19.

Entre els requisits més importants per tenir dret a percebre aquesta prestació, destaquem els següents:

 • L’accés a aquesta pròrroga de la prestació o, en el seu cas, a la prestació exigirà acreditar una reducció en la facturació durant el quart trimestre de l’any 2020 d’almenys el 75% en relació amb el mateix període de l’any 2019, així com no haver obtingut durant el trimestre indicat de 2020 uns rendiments nets superiors a 5.818,75 euros.
 • Per a determinar el dret a la prestació mensual es prorratejaran els rendiments nets del quart trimestre, no podent excedir de 1.939,58 euros mensuals.
 • La quantia de la prestació serà del 50% de la base mínima de cotització.
 • Si es sol·licita abans del 15/10/2020, tindrà efectes el dia 1/10/2020. Si es sol·licita després del 15/10/2020, tindrà efectes el dia 1/11/2020.
 • Es pot continuar percebent aquesta prestació fins al 31/01/2021, sempre que durant el quart trimestre de l’any 2020 mantinguin els requisits que es van establir per a la seva concessió.

Per a més informació o resolució de dubtes, restem a la vostra disposició.