Al BOE del 30 d’octubre s’ha publicat la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016. Moltes de les mesures tributàries que incorpora són les que habitualment recull aquesta norma: coeficients d’actualització de valors cadastrals, escala per transmissions i rehabilitacions de grandeses i títols nobiliaris en l’ITP i AJD, determinació de l’interès legal dels diners i del de demora o actualització, regulació de determinades taxes d’àmbit estatal i la pròrroga una vegada més de la vigència de l’impost sobre el patrimoni durant 2016. No obstant això, també introdueix importants novetats fiscals, que afecten moltes de les diferents figures del sistema impositiu espanyol; a continuació destacarem les principals mesures fiscals en l’IRPF que es recullen en aquesta LPGE 2016 que creiem que us poden interessar:

En primer lloc hem de tenir present que aquells empresaris o professionals que tinguin contractada una pòlissa d’assegurança per malaltia, la cobertura de la qual pot abastar a la seva persona i també al seu cònjuge i fills menors de 25 anys amb els quals convisquin, podran determinar el rendiment net de la seva activitat, sempre i quan estiguin amb estimació directa, aplicant-se una deducció de 1.500 euros si algun dels assegurats té reconeguda una discapacitat.

Cas similar es dóna en aquells casos en què els empresaris paguin als seus treballadors una pòlissa d’assegurança per malaltia. La determinació de renda exempta, a partir de l’aplicació de la LGPE s’augmenta de 500 euros a 1.500 euros també en aquells casos en què es tingui reconeguda la discapacitat.

D’altra banda, us volem posar en coneixement que en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) en data 18 de novembre d’enguany s’ha publicat l’Ordre HAP/2430/2015, de 12 de novembre, mitjançant el qual es desenvolupa per a l’exercici 2016 el règim d’estimació objectiva (mòduls).

Novament, els límits per a l’aplicació del règim d’estimació a objectiva torna a ser modificat. En aquest cas, per a l’exercici 2016 i 2017, hem de tenir en compte que el límit general del volum de rendiments íntegres de l’any immediat anterior no pot superar els 250.000 euros (abans el límit estava en 150.000 euros). D’aquesta manera s’iguala el límit especial establert per a les activitats agrícoles, ramaderes i forestals. El límit del volum de rendiments íntegres de l’any anterior corresponent a operacions per les quals s’està obligat a emetre factura als empresaris s’augmenta de 75.000 euros a 125.000 euros.

Finalment, el límit en el volum de compres i serveis de l’exercici anterior no poden superar l’import de  250.000 euros.

La LGPE, novament, torna a prorrogar la vigència de l’Impost sobre el Patrimoni. No obstant això, es preveu que a partir de l’u de gener de 2017 es torni a desactivar mitjançant la bonificació en la quota del 100%.

Finalment, la LPGE fixa fins a 31/12/2016 el percentatge de l’interès legal del diner en 3% (abans: 3,5%) i l’interès de demora en 3,75% (abans: 4,375%).