Lletrat assessor: quines empreses requereixen els seus serveis?

Què és un lletrat assessor?

El lletrat assessor és un advocat col·legiat en exercici. Per llei, aquesta persona ha de ser present en certes empreses per tal que assessori l’administrador o el consell d’administració. Concretament la seva figura en les societats mercantils té cabuda en la normativa espanyola des de l’aprovació de la Llei 39/75 i del seu reglament de desenvolupament Reial decret 2288/1977. Aquesta llei ha de regular que els administradors rebin l’adequat assessorament jurídic. És a dir, vetllar perquè les decisions i acords adoptats pels òrgans socials, respectin la normativa legal i els estatuts socials. L’incompliment d’aquesta llei pot tenir conseqüències negatives.

Per què es penalitza no tenir aquesta figura?

En el cas que s’incompleixi l’obligació jurídica de tenir un lletrat assessor, les empreses mercantils rebran una sanció. Aquesta serà objecte d’expressa valoració en tot procés sobre responsabilitat derivada dels acords o decisions de l’òrgan administrador. Això pot tenir especial importància considerant l’increment de delictes societaris que actualment es pot constatar.
Deixant de banda les sancions i l’obligació de la llei, és molt important que els òrgans socials d’una empresa disposin d’un lletrat assessor. A la reforma del codi penal de l’any 2010 les persones jurídiques es van convertir en subjectes del dret penal susceptibles a cometre delictes. És a dir, que les persones físiques d’una societat poden ser condemnades a importants multes econòmiques i fins i tot a la dissolució.

En quins casos les empreses mercantils han de disposar d’un lletrat assessor?

 • Quan el seu capital sigui igual o superior a tres-cents mil euros (300.000 euros).
 • Quan el volum normal dels seus negocis, segons el balanç i la documentació comptable corresponent a l’últim exercici fiscal, arribi a la xifra de sis-cents mil euros (600.000 euros).
 • Quan la plantilla del seu personal fix superi els cinquanta treballadors.

Les societats domiciliades a l’estranger:

 • Quan el volum de les seves operacions o negocis en les sucursals o establiments que tinguin a Espanya sigui igual o superior a tres-cents mil euros (300.000 euros).
 • Quan la seva plantilla de personal fix superi els cinquanta treballadors.

Quines són les funcions del lletrat assessor?

El lletrat que es designi a una empresa ha de formar part del col·legi d’advocats on la societat tingui el seu domicili (o on desenvolupi les seves activitats). Si en el lloc triat no existeix col·legi d’advocats, el lletrat haurà d’estar incorporat al col·legi que correspongui.
En aquest cas, el lletrat assessor haurà de desenvolupar les funcions del seu càrrec assignades pels estatuts de la societat. També haurà d’assessorar en dret sobre la legalitat dels acords i decisions que s’adoptin per l’òrgan que exerceixi l’administració. I si escau, sobre les deliberacions a les quals assisteixi. A més, en la documentació social de l’empresa haurà de constar la seva intervenció professional.
La figura i les funcions del lletrat assessor són diferents i independents a les pròpies del secretari del consell d’administració. El secretari és l’encarregat d’aixecar l’acta de les reunions del consell i no cal que sigui lletrat. No obstant això, la llei permet que si una empresa obligada tingui algun secretari o algun membre que sigui advocat en exercici, aquest podrà assumir les funcions atribuïdes al lletrat assessor.
Les seves principals funcions són:

 • Control, assessorament i assistència. Si també és secretari, formalització, de les juntes generals de socis o accionistes de la societat i de les decisions d’administradors o de les sessions del consell d’administració.
 • Redacció, revisió i assessorament sobre contractes mercantils i civils.
 • Assessorament sobre l’estructura del capital social i gestió empresarial.
 • Gestió del llibre registre de socis.
 • Gestió del llibre d’actes.
 • Formalització i inscripció d’acords en el Registre Mercantil.
 • Control de dipòsit de comptes.

Si tens dubtes, contacta amb la nostra assessoria a Girona i t’assessorarem.