Càusula sòl empresesFins ara, tan sols les persones físiques s’havien beneficiat de la sentència dictada pel Tribunal Suprem de 9 de maig de 2013, mitjançant la qual es declaraven nul·les les anomenades clàusules sòl (recordem que la clàusula sòl es aquella clàusula que el banc incloïa a l’hipoteca i que estableix el tipus d’interès mínim que el client ha de pagar encara que l’ Euríbor estigui per sota, i per tant, implica que el deutor no pugui beneficiar-se de la baixada del mateix), en aquells supòsits en que hi havia una manca de transparència, és a dir, quan el banc no havia proporcionat la informació suficient, clara i comprensible del que era una clàusula sòl i les conseqüències de les mateixes, no essent suficient la mera lectura del contracte per part del notari.

Recentment, en data 22 de febrer de 2015 el Tribunal Suprem ha ratificat la sentència anteriorment referenciada, i en aquest sentit ha dictaminat que els bancs han de retornar als seus clients les quantitats percebudes en aplicació de les referides clàusules sol, a partir del 9 de maig de 2013.

D’altra banda, el Tribunal Suprem també ha anunciat que els empresaris que hagin pagat de més pels préstecs hipotecaris com a conseqüència de l’aplicació d’una clàusula sòl, també podran sol·licitar el seu reintegrament. Així doncs, els empresaris també es podran veure beneficiats per la doctrina del Tribunal Suprem, sempre i quan acreditin alguna de les següents causes:

  • Manca de reciprocitat:  En el cas que no hi hagi igualtat entre els drets i les obligacions entre el banc i l’empresa; seria el cas, per exemple, si en la hipoteca es fixa un sòl o mínim però no un màxim d’interès aplicable.
  • Manca de proporcionalitat: En el cas que la hipoteca contingui una clàusula sostre es podrà al·legar a favor de l’empresa si existeix una desproporció, és a dir, quan sigui gairebé impossible que els tipus d’interès arribin al límit estipulat i la clàusula sòl, igualment, es segueixi aplicant.
  • Manca d’informació: En el moment en que es va firmar l’hipoteca del local o establiment, cal que el banc hagués informat a l’empresa de la referida clàusula sòl.

Així doncs es calcula que els empresaris afectats podran recuperar entre el 30% i el 60% dels diners abonats de més (per l’aplicació indeguda de la clàusula sòl), depenent de varis factors (sòl fixat en la hipoteca, el diferencial, o any de firma del préstec hipotecari).