Taxes comunitatsEl passat 28 de febrer es va publicar el Reial Decret Llei 1/2015, de 27 de febrer, que entre altres mesures acordava l’exempció de pagament de les taxes judicials per les persones físiques. En aquest moment, es va plantejar el dubte de si les Comunitats de Propietaris també resultaven beneficades per aquesta exempció, per no tenir personalitat jurídica però tampoc ser persones físiques.

Doncs bé, arrel d’una consulta efectuada pel Consell General de Col·legis d’Administradors de Finques d’Espanya, la Direcció General de Tributs, en data 5 de març, ha contestat afirmant que les comunitats de propietaris es troben exemptes del pagament de les taxes judicials, al considerar que les comunitats de veïns no tenen personalitat jurídica pròpia; essent aquesta resposta vinculant.

Així doncs a partir del 5 de març del 2015, en tots aquells procediments que les comunitats de propietaris interposin, no hauran d’assumir cap cost en concepte de taxes judicials, fet aquest que dificultava en moltes ocasions la interposició de reclamacions contra propietaris morosos per l’elevat cost que suposava per la comunitat.