Les criptomonedes, també anomenades criptodivises o criptoactius, són un mitjà digital d’intercanvi. Són monedes,  totalment digitals, que utilitzen un xifrat criptogràfic per garantir la seva titularitat i assegurar la integritat de les transaccions financeres i controlar la creació d’unitats addicionals. Aquestes monedes no existeixen de forma física, s’emmagatzemen en una cartera digital.

La moneda virtual permet als seus usuaris comprar objectes i pagar serveis amb empreses que acceptin el pagament amb monedes virtuals. No obstant això, la gran majoria d’usuaris l’utilitzen com a mitjà d’inversió o especulació i opera en mercats no regulats.

Només és tributa quan es produeix una alteració patrimonial, és a dir, quan és produeix la venda de l’actiu o es permuta per un altre.

Ramió Assessors

Sempre que les compres i vendes no es realitzin dins àmbit d’activitat econòmica, tenen la consideració de guany o pèrdua patrimonial per aplicació a l’article 33 de la Llei 35/2006 de l’IRPF, i s’han de declarar a la base de l’estalvi.

L’alteració patrimonial es produeix quan es procedeixi a l’entrega de les monedes virtuals, amb independència del moment en què es percebi el preu de venda.

Cada venda de moneda virtual o permuta per una altra moneda virtual ha de declarar-se a l’Impost sobre la Renda, aplicant les regles de la permuta, és a dir, el valor de transmissió serà el major d’entre:

  • Valor de mercat del bé que s’entrega
  • Valor de mercat del bé que es rep

Les operacions en criptomonedes tenen la consideració de guany o pèrdua patrimonial derivada de la transmissió (com quan es venen unes accions de borsa per exemple). 

Els guanys i pèrdues derivades de la transmissió s’imputen a la Base Imposable de l’Estalvi, en la qual es tributa de la següent manera, segons l’import dels guanys obtinguts: 

De 0 a 6.000 euros19%
De 6.000,01 a 50.000€21%
De 50.000,01€ a 200.000€23%
De 200.000,01€ en endavant26%

Cal diferenciar el concepte de meritació de l’impost (transmissió de l’actiu) del cobrament de les quanties derivades d’aquesta operació.

A efectes fiscals és rellevant la data de meritació (transmissió). Així doncs, les plusvàlues i/o pèrdues s’han de declarar en l’exercici en què es produeixen. És a dir, si la criptomoneda es ven el dia 30 de desembre de 2020 cal declarar-la en la renda de l’any 2020, tot i que la transferència dels diners es produeixi en l’exercici 2021.

Si, com a conseqüència d’una venda amb criptomonedes, obtenim una pèrdua patrimonial caldrà declarar-la com a tal. Aquesta pèrdua es compensarà amb la resta de rendiments declarats en la base general (rendiments del treball, per exemple) i la quantia restant, (si n’hi ha) es podrà compensar en els quatre exercicis immediatament posteriors.

EXEMPLE VENDA AMB GUANY PATRIMONIAL

  • Valor d’adquisició: 500€
  • Valor de transmissió: 1.500€
  • Guany patrimonial: 1.000€

EXEMPLE DE VENDA AMB PÈRDUA PATRIMONIAL

  • Valor d’adquisició: 500€
  • Valor de transmissió: 300€
  • Pèrdua: 200€

En cas que la operació s’hagi efectuat en diferents criptomonedes, caldrà repartir els preus d’adquisició i transmissió entre cadascuna d’elles i hauran de ser declarades per separat.

Les criptomonedes constitueixen un bé integrant a la base imposable de l’Impost sobre Patrimoni, que obliga a tributar a partir de 500.000€. Si disposem de criptomonedes que juntament amb la resta de béns superi els 500.000€ neix la obligació de tributar per l’Impost sobre Patrimoni.

La DGT (Direcció General de Tributs), en la resolució de la consulta vinculant V3625-16 ha qualificat la “mineria” del bitcoin com una activitat econòmica per tant, qui ho exerceixi haurà de donar-se d’alta en el cens d’hisenda amb l’epígraf 831.9 i donar-se d’alta a la Seguretat Social i pagar quota d’autònoms. Un miner en criptomonedes és aquella persona física o jurídica que genera o participa en la creació d’una moneda virtual.

L’activitat s’haurà de reflectir en la declaració de renda o, si s’opera a través d’una societat, en l’Impost sobre Societats.

Ramió Assessors

Mereix una atenció especial la localització de les operacions. Si les operacions amb les criptomonedes es localitza fora de l’estat espanyol pot obligar a la presentació de la declaració informativa model 720 de béns i drets situats a l’estranger, en cas de no fer-ho les sancions poden ser molt importants. Cal estar molt pendents de les possibles plusvàlues de la cartera de criptomonedes per saber si cal declarar-la al model 720 per haver superat determinats imports.