El Reial Decret Legislatiu 5/2000 de 4 d’agost regula les infraccions i les sancions en l’àmbit laboral (LISOS). D’aquesta llei, es deriva un procediment sancionador que s’inicia amb l’acte d’Inspecció de Treball i Seguretat Social d’ofici, sigui per iniciativa pròpia o bé mitjançant denúncia d’un tercer.
Aquest acta haurà d’indicar la qualificació de la infracció i la proposta de sanció, i serà notificada al subjecte responsable que disposarà de quinze dies per efectuar al·legacions. Si aquestes s’efectuen, s’iniciarà un nou termini de vuit dies perquè l’interessat porti a terme les noves al·legacions. Un cop efectuades, l’òrgan competent dictarà resolució del procediment sancionador.
Les infraccions en l’àmbit laboral es regulen des de l’article 5 fins l’article 38 de la LISOS i seran tipificades com a lleus, greus o molt greus. La llei diferencia les infraccions segons l’àmbit que s’infringeixi, que són els següents -amb alguns exemples- :

 • Infraccions en les Relacions Laboral: no exposar el calendari laboral de l’empresa vigent.
 • Infraccions en matèria de Prevenció de Riscos Laborals: no comunicar a l’Autoritat laboral els accidents i les malalties professionals.
 • Les infraccions en matèria d’Ocupació: no registrar al Servei d’Ocupació els contractes laborals i les pròrrogues contractuals.
 • Infraccions per part d’Empreses de Treball Temporal: limitar el dret a vaga als treballadors substituint-los per altres treballadors procedents d’una Empresa de Treball Temporal.
 • Les infraccions en matèria de Seguretat Social: falsejar documentació per facilitat als treballadors el dret a obtenir prestacions de les Administracions Públiques.
 • Infraccions de les empreses que col·laboren en la gestió.
 • Infraccions en matèria de treball d’estrangers i moviments migratori: tenir treballadors que no disposin del permís de treball o la renovació d’aquest.
 • Infraccions en les Societats Cooperatives: no efectuar les dotacions als fons obligatoris i no auditar els comptes.
 • Infraccions per obstrucció a Inspecció de treball i Seguretat Social: no complir l’obligació de comunicació i compareixença.

 
Cometre una infracció en l’àmbit laboral té com a conseqüència una sanció. L’import de les sancions varien, també, segons l’àmbit que s’infringeixi i s’interposen en diferents graus –mínims, mitjans i màxims- segons les circumstàncies següents:

 • La negligència i intencionalitat dels infractors.
 • L’incompliment d’advertències prèvies i requeriments per part d’Inspecció de Treball i Seguretat Social.
 • El número de treballadors a l’empresa, el volum de negocis i la quantitat defraudada.
 • La reincidència de la infracció.

 
Les infraccions descrites anteriorment en general prescriuen als tres anys. No obstant, hi ha excepcions, i s’haurà d’estudiar cada cas concret per determinar la prescripció.
 

Amb el servei de consultoria de Ramió Assessors trobaràs la solució més eficaç als problemes de la teva empresa. Contacta’ns!