Amb afectes des de l’1 de gener de 2018, s’incrementa en 1.000 euros addicionals la deducció per maternitat quan el contribuent que tingui dret a aquesta, satisfaci despeses de custòdia en llar d’infants o centres d’educació infantil autoritzats per fill menor de tres anys. 
Es consideren despeses de custòdia les quantitats que compleixin els següents requisits:

  • Siguin satisfetes a guarderies i centres d’educació infantil autoritzats.
  • S’abonin per la inscripció i matricula, l’assistència, en horari general i ampliat, i l’alimentació, sempre que s’hagin produït per mesos complets.
  • No tinguin la consideració de rendiments del treball exempts (article 42.3.c) i d) de la LIRPF).

L’increment de la deducció per maternitat per despeses de guarderia es calcularà proporcionalment al nombre de mesos en què es compleixin de forma simultània els requisits exigits per a la deducció per maternitat.
Al contrari que la deducció per maternitat, no es podrà sol·licitar l’abonament anticipat, caldrà esperar-se al presentar la declaració de renda de l’exercici 2018.
Per controlar aquesta deducció, les guarderies o centres d’educació infantil autoritzats hauran de presentar una declaració a Hisenda. Es tracta del Model 233. Declaració informativa per despeses en llars d’infants o centres d’educació infantil autoritzats. Ho han de fer durant el mes de gener.

Període impositiu

En l’exercici en què el fill compleixi 3 anys, es pot aplicar la deducció fins al mes anterior a aquell en què pugui començar el segon cicle d’educació infantil. Encara que hi hagi complert els 3 anys amb anterioritat.
Per exemple, si el teu fill compleix els 3 anys al mes de febrer podràs aplicar la deducció fins a l’agost. Al setembre començarà el segon cicle d’educació infantil.
Contacta amb l’equip de Ramió Assesors per un assessorament més extens i personalitzat. 

Si tens dubtes, contacta amb la nostra assessoria a Girona i t’assessorarem.