Amb el transcurs dels anys les empreses s’han trobat immerses en polítiques laborals que, cada vegada més, estableixen obligacions als empresaris de diferent índole i que, com no podia ser d’altra manera també s’han imposat en l’àmbit de la prevenció de riscos laborals.

Aquestes exigències tant indispensables per la seguretat del treballador poden ser un autèntic problema pel desenvolupament normal de les empreses que no porten un control exhaustiu dels treballadors que han complert amb els cursos de prevenció de riscos vinculats al seu lloc de treball. No obstant això, el coneixement del risc existent en la materialització d’una tasca habitual pot ajudar a reduir dràsticament la sinistralitat laboral, la qual cosa, pot afavorir a les empreses que compleixin amb certs requisits a obtenir una reducció en les cotitzacions a la Seguretat Social.

Què és el BONUS, sistema d’incentius de la Seguretat Social?

És un sistema de bonificació per a aquelles empreses que acreditin la millora de la sinistralitat laboral i les actuacions efectives en matèria de prevenció de l’accident de treball i de la malaltia professional.

 

Requisits per a les sol·licituds corresponents a l’exercici 2017

Si la seva empresa té un índex reduït de sinistralitat, pot demanar un incentiu consistent en una reducció en les cotitzacions a la Seguretat Social per contingències professionals.

Cal esmentar que el termini de presentació de la sol·licitud finalitza el proper 31 de maig.

Les mútues, una vegada comprovada la documentació i la informació, remetran un informe abans del 15 de juliol.

La resolució es dictarà com a màxim el 31 de març de l’any següent.

Per tal que sigui possible l’obtenció d’aquest incentiu la mercantil ha d’haver cotitzat a la Seguretat Social més de 5.000 euros per contingències professionals durant el període d’observació (pot ser un període acumulat de, com a màxim, quatre anys), o bé haver aconseguit un volum de cotització per contingències professionals de 250 euros en un període d’observació de quatre anys.

L’incentiu és del 5% de les quotes per contingències professionals corresponents al període d’observació. No obstant això, si ha efectuat determinades inversions en matèria de prevenció de riscos laborals (per exemple, ha invertit en equips de protecció individual que milloren les condicions de seguretat i salut), tindrà dret a un 5% addicional, amb el límit màxim de l’import d’aquestes inversions.

 

Requisits: empreses de 250 € fins a 5.000 € en quotes sense inversions acreditades

Per a empreses que han cotitzat durant el període d’observació un volum total de quotes per contingències professionals superior a 250 € fins a 5.000 €.

a) Haver cotitzat a la Seguretat Social durant el període d’observació amb un volum total de quotes per contingències professionals de 250 € fins a 5.000 €, en un període d’observació de quatre exercicis.

b) Trobar-se en el període d’observació per sota dels límits que s’estableixin respecte dels índexs de sinistralitat general i sinistralitat extrema al fet que es refereixen els apartats 1 i 2 de l’annex II, del Reial decret 231/2017. Per al càlcul dels índexs de sinistralitat general s’exclouran els accidents en itinerància.

c) Trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions en matèria de cotització a la Seguretat Social, a data de finalització del termini de presentació de sol·licituds; que és el 31 de maig. Recomanem, per tant, obtenir i guardar el certificat de corrent de pagaments a aquesta data amb la còpia de la documentació presentada, per poder justificar el compliment d’aquest requisit en cas de requeriment posterior.

d) No haver estat sancionada per resolució ferma en via administrativa per la comissió d’infraccions greus o molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals o de Seguretat Social, tipificades en el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’Ordre Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost. Solament es tindran en compte les resolucions sancionadores que hagin adquirit fermesa durant el període d’observació i aquelles en les quals el sol·licitant sigui considerat responsable directe de la infracció.

En el supòsit d’infraccions greus, solament es prendran en consideració quan hagin estat reiterades durant el període d’observació. S’entendrà que existeix reiteració durant el període d’observació quan el nombre d’infraccions greus excedeixi de dues.

e) Complir les obligacions de prevenció de riscos laborals que, únicament als efectes d’accés a l’incentiu regulat en aquest article, s’enumeren als apartats 1 a 5 de l’annex I, del Reial decret 231/2017. A l’efecte d’acreditar el seu compliment l’empresa sol·licitant haurà d’acompanyar a la seva sol·licitud la declaració responsable continguda en l’annex esmentat.

f) Haver informat als delegats de prevenció de la sol·licitud de l’incentiu.

g) Quan l’empresa tingui coneixement dels índexs de sinistralitat haurà d’informar als delegats de prevenció d’aquests índexs.

 

Requisits: empreses de 250 € fins a 5.000 € en quotes amb inversions acreditades

Per a les empreses que justifiquin la realització d’inversió a l’efecte d’incrementar fins en un 5% (amb el límit de la inversió sense superar aquest 5%), a més dels requisits anteriors s’haurà de certificar i acreditar a la declaració de l’empresari, les inversions realitzade
s durant el període d’observació en les següents accions preventives:

 • Haver assumit per l’empresari l’activitat preventiva o s’han incorporat a la plantilla recursos preventius propis.
 • Haver realitzat inversions en l’elecció dels equips de treball o en els equips de protecció individual que millorin les condicions de seguretat i salut.
 • Haver obtingut formació real i efectiva en matèria de prevenció de riscos laborals per l’empresari o els treballadors designats que assumeixin les tasques preventives.

Es tindran en compte les següents consideracions en les inversions:

 • L’empresa és la responsable de la custòdia, validesa i veracitat de les factures.
 • S’hauran de justificar les inversions amb les factures corresponents.
 • La data de factura haurà de pertànyer al període d’observació.
 • Es comptarà únicament la base imposable, sense IVA ni descomptes.

 

Requisits: empreses amb més de 5.000 € en quotes sense inversions acreditades

Per a empreses que han cotitzat durant el període d’observació un volum total de quotes per contingències professionals superior a 5.000 €.

a) Haver cotitzat a la Seguretat Social durant el període d’observació amb un volum total de quotes per contingències professionals superior a 5.000 euros, en un període d’observació de fins a quatre exercicis.

b) Trobar-se en el període d’observació per sota dels límits que s’estableixin respecte dels índexs de sinistralitat general i sinistralitat extrema al fet que es refereixen els apartats 1 i 2 de l’annex II, del Reial decret 231/2017. Per al càlcul dels índexs de sinistralitat general s’exclouran els accidents en itinerància.

c) Trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions en matèria de cotització a la Seguretat Social, a data de finalització del termini de presentació de sol·licituds; que és el 31 de maig. Recomanem, per tant, obtenir i guardar el certificat de corrent de pagaments a aquesta data amb la còpia de la documentació presentada, per poder justificar el compliment d’aquest requisit en cas de requeriment posterior.

d) No haver estat sancionada per resolució ferma en via administrativa per la comissió d’infraccions greus o molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals o de Seguretat Social, tipificades en el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’Ordre Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost. Solament es tindran en compte les resolucions sancionadores que hagin adquirit fermesa durant el període d’observació i aquelles en les quals el sol·licitant sigui considerat responsable directe de la infracció.

En el supòsit d’infraccions greus, solament es prendran en consideració quan hagin estat reiterades durant el període d’observació. S’entendrà que existeix reiteració durant el període d’observació quan el nombre d’infraccions greus excedeixi de dues.

e) Complir les obligacions de prevenció de riscos laborals que, únicament als efectes d’accés a l’incentiu regulat en aquest article, s’enumeren als apartats 1 a 5 de l’annex I, del Reial decret 231/2017. A l’efecte d’acreditar el seu compliment l’empresa sol·licitant haurà d’acompanyar a la seva sol·licitud la declaració responsable continguda en l’esmentat annex.

f) Haver informat als delegats de prevenció de la sol·licitud de l’incentiu.

g) Quan l’empresa tingui coneixement dels índexs de sinistralitat haurà d’informar als delegats de prevenció d’aquests índexs

 

Requisits: empreses amb més de 5.000 € en quotes amb inversions acreditades

Per a les empreses que justifiquin la realització d’inversió a l’efecte d’incrementar fins en un 5% (amb el límit de la inversió sense superar aquest 5%), a més dels requisits anteriors s’haurà de certificar i acreditar en l’autodeclaració, les inversions realitzades durant el període d’observació en les següents accions preventives:

 • Haver incorporat a la plantilla recursos preventius propis o haver ampliat els existents.
 • Haver realitzat auditories externes voluntàries del sistema preventiu de l’empresa.
 • Haver realitzat inversió en els plans de mobilitat viària en l’empresa.
 • Haver realitzat inversions en l’elecció dels equips de treball o en els equips de protecció individual que millorin les condicions de seguretat i salut.

Es tindran en compte les següents consideracions en les inversions:

 • L’empresa és la responsable de la custòdia, validesa i veracitat de les factures.
 • S’hauran de justificar les inversions amb les factures corresponents.
 • La data de factura haurà de pertànyer al període d’observació.
 • Únicament es comptarà la base imposable, sense IVA ni descomptes.

Contacta amb la nostra assessoria a Girona i tassessorarem.