L’SII (Subministrament Immediat d’Informació) és un nou sistema de gestió de l’IVA. Aquest afecta a determinades empreses i comporta un canvi profund en l’operativa diària.
 

Què és el SII?

El SII és un procediment amb què les empreses afectades hauran de subministrar els registres de factures rebudes i emeses de forma quasi immediata a la seva recepció o emissió. El subministrament d’aquesta informació a l’AEAT (Agència Estatal de l’Administració Tributària) es farà a través de la seva seu electrònica.
 

A qui afecta el SII?

De moment afecta tres grups d’empreses que s’hauran d’acollir a aquest sistema de forma obligatòria.

  • Inscrites al REDEME (Registre d’Empreses acollides al sistema de Devolució Mensual).
  • Grups d’IVA
  • Grans empreses (facturació superior a 6.000.000 € anuals)

 

Quan s’implanta el SII?

Per les empreses que hi estiguin obligades (les incloses en algun dels tres grups anteriors) a partir del pròxim 1 de juliol de 2017.
 

Quina informació s’ha d’enviar a l’AEAT?

Cal deixar ben clar que no s’envien factures a l’AEAT. El que s’envia són els registres de factures i, per tant, les dades del destinatari o emissor de la factura, imports, naturalesa de l’operació, data, etc.
De forma més detallada, la informació que s’enviarà a hisenda és la que conté actualment els següents registres:

  1. Registre de factures emeses.
  2. Registre de factures rebudes.
  3. Registre d’operacions intracomunitàries.
  4. Registre de béns d’inversió.

A la que caldrà afegir determinada informació que actualment contenen les factures emeses:

  • Tipus de factura (normal o simplificada).
  • Rectificació registral.
  • Descripció de l’operació.
  • Identificació de les rectificacions en factures rectificatives.
  • Identificació de les factures substituïdes o les modificacions efectuades.
  • Règims especials (r.e.; agències de viatge; Rebu; Recc).
  • Període de liquidació.
  • Operació exempta o no subjecte.
  • Facturació pel destinatari.
  • Inversió del subjecte passiu.
  • Acord amb l’AEAT de facturació.
  • Operació amb transcendència tributària.

O les rebudes:

  • Rectificació registral.
  • Descripció de l’operació.
  • Règims especials (r.e.; agències de viatge; Rebu; Recc).
  • Facturació pel destinatari.
  • Inversió del subjecte passiu.
  • Període de liquidació.
  • Data comptable i DUA en importacions.
  • Operació amb transcendència tributària.

 

Què s’ha de fer a partir de l’1 de juliol 2017?

Una vegada iniciat el període obligatori d’inclusió al sistema SII cal presentar les dades referides en els següents terminis:
Factures des de l’1 de gener 2017 al 30 de juny 2017: s’haurà d’enviar a l’AEAT entre l’1 de juliol 2017 i el 31 de desembre 2017
Factures a partir de l’1 de juliol 2017:

  • Emeses: enviar a l’AEAT en un termini màxim de 4 dies naturals -no compten dissabtes, diumenges i festes nacionals- des de la seva emissió. Sempre abans del dia 16 del mes següent en què s’hagi meritat l’IVA.
  • Emeses pel destinatari o tercer: enviar a l’AEAT en un termini màxim de 8 dies naturals -no compten dissabtes, diumenges i festes nacionals- des de la seva emissió. Sempre abans del dia 16 del mes següent en què s’hagi meritat l’IVA.
  • Rebudes: enviar a l’AEAT en un termini màxim de 4 dies naturals -no compten dissabtes, diumenges i festes nacionals- des del seu registre comptable. Sempre abans del dia 16 del mes següent en què s’hagin inclòs les operacions.
  • Rebudes d’importacions: enviar a l’AEAT en un termini màxim de 4 dies naturals -no compten dissabtes, diumenges i festes nacionals- des del registre comptable del document en el que es liquidi l’IVA  (sempre abans del dia 16 del mes següent en què s’hagi meritat l’IVA). Període transitori: fins al 31-12-2017 aquest termini serà de 8 dies naturals.
  • Operacions intracomunitàries:  enviar a l’AEAT en un termini màxim de 4 dies naturals -no compten dissabtes, diumenges i festes nacionals- des de l’inici de l’expedició o transport o en el seu cas des de la recepció dels béns a què es refereixen. Període transitori: fins al 31-12-2017 aquest termini serà de 8 dies naturals.
  • Informació sobre béns d’inversió: enviar a l’AEAT dins el termini de presentació del darrer període de liquidació de l’any, fins al 30 de gener.

 

Obligacions que desapareixen

Les empreses que estiguin incloses al SII no hauran de presentar:

  • El model 340 a partir d’1-7-2017
  • El model 390 (resum anual d’IVA)
  • El model 347 (declaració d’operacions amb tercers)

 

Recomanacions del nostre despatx

Recomanem a les empreses que quedaran incloses al sistema SII a partir d’aquest juliol que revisin les seves aplicacions informàtiques. Aquestes hauran de suportar la càrrega més gran de dades a què obliga el sistema SII, especialment en les factures rectificatives per exemple. El software utilitzat en el procés té una especial importància per agilitzar-lo i assumir aquesta nova obligació de la forma més fàcil possible.
 
 

A Ramió Assessors t’ajudem a preparar-te per la implantació del nou sistema SII de gestió de l’IVA. Contacta’ns!