Avui u d’abril s’ha publicat al BOE un nou decret associat a les conseqüències derivades de la pandèmia. El decret, 11 de 2020, que conté mesures en l’àmbit social i econòmic amb l’intent de recolzar, segons consta al decret, a treballadors, famílies, consumidors, i col·lectius vulnerables.

Destaquem les mesures dels punts 19, 20, 22, 23 i 24 adreçades als autònoms.

Resum de noves mesures adoptades

Mesures de recolzament als treballadors, consumidors, families i col·lectius vulnerables

 1. Es suspenen els procediments de desnonament i llançaments per les llars vulnerables sense alternativa habitacional.
 2. Es prorroguen els contractes d’arrendament de l’habitatge habitual fins a sis mesos.
 3. Als deutes per arrendament se’ls aplicarà una moratòria, automàtica en cas de grans propietaris o entitats públiques d’habitatge, opcional en la resta, sempre quel’arrendatari estigui en situació de vulnerabilitat.
 4. S’aproven avals de l’estat perquè mitjançant préstecs ICO es puguin finançar deutes perarrendament d’un màxim de sis mesos de renda. Els préstecs es podran retornar en untermini màxim de 6 anys prorrogables a 10.
 5. S’estableix una línia d’ajuts directes al pagament del lloguer o del préstec per finançar-lo de fins a 900€ mensuals per persones físiques en situació de vulnerabilitat econòmicai social.
 6. Es substitueix el programa d’ajut a les persones en situació de desnonament del seuhabitatge habitual pel nou programa d’ajut a les víctimes de violència de gènere, persones objecte de desnonament del seu habitatge habitual, persones sense llar i altres persones especialment vulnerables.
 7. Es modifica el programa de foment del parc d’habitatges de lloguer per facilitar l’increment del parc públic d’habitatges de lloguer
 8. S’autoritza la transferència anticipada a les comunitats autònomes dels fons compromesos en els convenis per l’execució del pla estatal d’habitatge 2018-2021.
 9. S’autoritza la disposició immediata dels fons encara no compromesos a les comunitatsautònomes, per ajuts de lloguer
 10. No subjecció dels nous programes d’ajudes vinculats al lloguer al cofinançamentautonòmic.
 11. Es defineix la situació de vulnerabilitat econòmica per la seva aplicació a la moratòriahipotecaria i del crèdit de finançament no hipotecari:

Article 16. Definició de vulnerabilitat econòmica a l’efecte de la moratòria hipotecària i del crèdit de finançament no hipotecària.

Els supòsits de vulnerabilitat econòmica a conseqüència de l’emergència sanitària ocasionada pel COVID-19 a efectes d’aquest Reial decret llei i de el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, queden definits pel compliment conjunt de les següents condicions:

 • a) Que el potencial beneficiari passi a estar en situació d’atur o, en cas de ser empresari o professional, pateixi una pèrdua substancial dels seus ingressos o una caiguda substancial en la seva facturació de al menys un 40%. A l’efecte d’aquest article tenen la consideració d’empresaris i professionals les persones físiques que compleixin les condicions que preveu l’article 5 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit.
 • b) Que el conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar no superi, en el mes anterior a la sol·licitud de la moratòria:
  • i. Amb caràcter general, el límit de tres vegades l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples mensual (des d’ara IPREM).
  • ii. Aquest límit s’incrementarà en 0,1 vegades l’IPREM per cada fill a càrrec a la unitat familiar. L’increment aplicable per fill a càrrec serà de 0,15 vegades l’IPREM per cada fill en el cas d’unitat familiar monoparental.
  • iii. Aquest límit s’incrementarà en 0,1 vegades l’IPREM per cada persona major de 65 anys membre de la unitat familiar.
  • iv. En cas que algun dels membres de la unitat familiar tingui declarada discapacitat superior a el 33 per cent, situació de dependència o malaltia que l’incapaciti acreditadament de forma permanent per realitzar una activitat laboral, l’ límit previst al subapartat i) serà de quatre vegades l’IPREM, sense perjudici dels increments acumulats per fill a càrrec.
  • v. En el cas que el deutor hipotecari sigui persona amb paràlisi cerebral, amb malaltia mental, o amb discapacitat intel·lectual, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior a l’33 per cent, o persona amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat reconeguda igual o superior a l’65 per cent, així com en els casos de malaltia greu que incapaciti acreditadament, a la persona o al seu cuidador, per realitzar una activitat laboral, el límit previst al subapartat i) serà de cinc vegades l’IPREM.
 • c) Que el total de les quotes hipotecàries dels béns immobles a què es refereix l’article 19, més les despeses i subministraments bàsics resulti superior o igual a el 35 per cent dels ingressos nets que percebi el conjunt dels membres de la unitat familiar. A aquests efectes, s’entendrà per «despeses i subministraments bàsics» l’import de el cost dels subministraments d’electricitat, gas, gasoil per a calefacció, aigua corrent, dels serveis de telecomunicació fixa i mòbil i les contribucions a la comunitat de propietaris. Només tenen la consideració de «despeses i subministraments bàsics» els subministrats en l’habitatge habitual de la unitat familiar.
 • d) Que, a conseqüència de l’emergència sanitària, la unitat familiar hagi sofert una alteració significativa de les seves circumstàncies econòmiques en termes d’esforç d’accés a l’habitatge, Amb aquesta finalitat, s’entendrà que s’ha produït una alteració significativa de les circumstàncies econòmiques quan l’esforç que representi el total de la càrrega hipotecària, entesa com la suma de les quotes hipotecàries dels béns immobles a què es refereix l’article 19 sobre la renda familiar s’hagi multiplicat per a el menys 1,3. A l’efecte d’aquest Reial decret llei, s’entén per unitat familiar la composta pel deutor, el seu cònjuge no separat legalment o parella de fet inscrita i els fills, amb independència de la seva edat, que resideixin en l’habitatge, incloent els vinculats per una relació de tutela, guarda o acolliment familiar i el seu cònjuge no separat legalment o parella de fet inscrita, que resideixin a l’habitatge. A l’efecte d’aquest Reial decret llei s’entén per potencial beneficiari als que estiguin fent front a un deute hipotecari d’acord amb l’article 19.
 1. La moratòria del deute hipotecari es podrà aplicar els deutes derivats dels següents immobles:
  • L’habitatge habitual.
  • Immobles afectes a activitats econòmiques d’empresaris i professionals ensituació de vulnerabilitat.
  • Habitatges llogats, diferents a l’habitual, en els que el deutor hipotecari,persona física, hagi deixat de rebre la renda des l’entrada en vigor de l’estatd’alarma i fins un mes després del final de l’estat d’alarma.
 2. Es regulen els límit d’aplicació del superàvit en les corporacions locals.
 3. Es suspenen les obligacions derivades dels crèdits sense garantia hipotecaria per lespersones en situació de vulnerabilitat per un període de fins a tres mesos. Durant aquestperíode no es cobraran ni les amortitzacions ni els interessos ordinaris ni de mora.
 4. Dret a la percepció del bo social per part dels autònoms que hagin cessat l’activitat oque hagin reduït la facturació un75% o més.
 5. S’estableix la garantia de subministrament d’energia elèctrica als habitatges habituals,gas i aigua que no es podran interrompre.
 6. Es garanteix el subsidi extraordinari per manca d’activitat per els empleades de la llarque hagin estat acomiadades o a les que s’hagi reduït l’activitat amb la finalitat de reduirel risc de contagi.
 7. S’estableixunsubsididel80%del’IPREMdurantunmesperpersonesquesensetenirdret a cap altra prestació hagin quedat sense feina per finalització d’un contracte temporal de dos mesos com a mínim.

Mesures de recolzament als autònoms

 1. Moratòria de les cotitzacions a la seguretat social.
  Empreses i autònoms que compleixin les condicions que s’establiran, podran demanar un ajornament el pagament de la seguretat social dels seus treballadors dels mesos d’abril (que es paga al maig), maig (que es paga al juny) i juny (que es paga al juliol), fins a sis mesos sense interessos. Les cotitzacions dels autònoms també es podran ajornar i afecta a les dels mesos de maig, juny i juliol.
  Es podran demanar els ajornaments entre els dies 1 i 10 d’abril , 11 i 10 de maig i 1 i 10 de juny.
  Les empreses que gaudeixin de l’exempció de quotes de seguretat social per haver presentat un ERTO per causa de força major no podran demanar aquest ajornament.
 2. Ajornament de deutes amb la seguretat social. Empreses i autònoms podran demanar ajornament del pagament de la seguretat social, sempre que no tinguin altres ajornaments vigents, de les quotes a pagar durant els mesos d’abril, maig i juny, al tipus d’interès del 0’5%. Aquests ajornaments extraordinaris es podran demanar entre els dies 1 i 10 d’abril , 11 i 10 de maig i 1 i 10 de juny.

Mesures pel sosteniment de l’activitat econòmica

 1. S’estableixen mesures pel recolzament de la industrialització relatives a l’aportació de garanties de préstecs concedits per la SGIPYME, per re-finançament de préstecs concedits per la SGIPYME, devolució de despeses i concessió d’ajuts per cancel·lació d’activitats de promoció del comerç internacional i altres esdeveniments internacionals. Suspensió del pagament de determinats préstecs d’ajut al sector del turisme durant un any.
 2. Els autònoms titulars d’un subministrament d’electricitat podran suspendre o modificar els seus contractes.
 3. Els autònoms titulars d’un subministrament de gas podran demanar el canvi del cabal de subministrament, la suspensió del contracte o el canvi del graó de peatge.
 4. Els autònoms titulars d’un subministrament de gas, electricitat i productes derivats del petroli podran demanar la suspensió el pagament de les factures dels dies durant els quals estigui vigent l’estat d’alarma.
 5. Es modifica la data d’efecte de les especificacions de les gasolines per la temporada d’estiu de 2020.
 6. S’estableixen ajuts per operadors de TV per valor de 15 milions d’euros.
 7. Empreses i autònoms podran demanar un ajornament per tot el que queda de 2020dels préstecs titularitat de les CCAA.