El Tribunal Suprem ha dictat una important sentència amb data de 31 de març de 2021 en la qual estableix que les despeses per relacions públiques amb clients i proveïdors, així com les promocionals i els regals a clients o al personal del negoci, són deduïbles en l’impost sobre societats. Hisenda limitava fins ara aquesta pràctica en considerar que no era una despesa directament relacionada amb l’activitat.

El Tribunal Suprem ha aclarit un dels dubtes més freqüents: són deduïbles o no les despeses pels àpats de feina?

Ramió Assessors

Segons la sentència 458/2021 de 30 de març de 2021 (Núm. de Recurs: 3454/2019), que crea jurisprudència, datada al març però que ara s’ha fet pública, els autònoms sí que podran deduir les despeses generades pels àpats de feina amb els seus clients.

En aquesta sentència el TS es posiciona en contra del criteri d’Hisenda, que, com a norma general, rebutja qualsevol deducció que no estigui directament relacionada amb l’activitat i exigeix una estricta justificació de la despesa, la qual cosa en la pràctica deixava en mans de l’inspector que revisés els comptes si la deducció era correcta o no.

Ara, la sentència aclareix aquest concepte: «Són deduïbles les despeses que col·loquialment es coneixen com a atencions a clients o al personal i promocionals». Detalla a més que encara que aquestes despeses «no busquen una consecució directa i immediata dels millors resultats», sí que persegueixen «un resultat indirecte i de futur», per la qual cosa considera que es «troben correlacionades amb els ingressos».

Per tant, arran de la sentència del TS els autònoms ja tenen dret a deduir qualsevol despesa derivada d’àpats, dinars o sopars o fins i tot regals, a clients o proveïdors sense necessitat que aquesta acció d’atenció hagi de derivar en un ingrés justificat per al negoci.

Ramió Assessors

Seran deduïbles aquelles disposicions a títol gratuït realitzades per relacions públiques amb clients o proveïdors, les que conformement als usos i costums s’efectuïn respecte al personal de l’empresa i les realitzades per promocionar, directament o indirecta, la venda de béns i prestació de serveis, i totes aquelles que no compreses expressament en aquesta enumeració responguin a la mateixa estructura i estiguin correlacionades amb l’activitat empresarial dirigides a millorar el resultat empresarial, directament o indirecta, de present o de futur, i sempre que no tinguin com a destinataris a socis o partícips.

Com es justifiquen ara les despeses d’àpats de feina?

A partir d’ara, només caldrà tenir una justificació de les despeses i de la relació amb el client per evitar possibles problemes amb Hisenda. Perquè una despesa sigui deduïble ha d’estar directament relacionada amb un ingrés.

D’aquesta manera, davant qualsevol inspecció, els negocis únicament hauran de demostrar-li al funcionari de l’Administració que la persona a qui s’ha convidat a menjar, o a la qual li han enviat un regal, és algú que, o bé col·labora en la seva activitat o bé amb el qual volen iniciar un negoci, encara que després no s’acabi duent a terme.

I aquestes demostracions són tan “simples” com un correu electrònic, un missatge o WhatsApp, una trucada telefònica o que el seu nom aparegui en la teva cartera de clients habituals.

Ramió Assessors

Us podeu posar en contacte amb el nostre despatx per qualsevol dubte o aclariment sobre les deduccions de les despeses dels àpats amb clients o proveïdors en l’impost sobre societats.