Al BOE del 7 de març de 2019 es va publicar el Reial Decret Llei 6/2019 de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el treball i l’ocupació, que incideixen de manera directa en la igualtat entre dones i homes, com per exemple estendre l’exigència de redacció dels plans d’igualtat a empreses de cinquanta o més treballadors.

La norma va establir un termini de tres anys perquè les empreses de més de 50 treballadors elaborin i apliquin un pla d’igualtat (2022), dos anys per a les d’entre 100 i 150 empleats (2021) i un any per a aquelles amb una plantilla superior a 150 persones (2020).

Aquesta obligació s’ha donat per trams, i en aquest 2022 arriba l’últim, amb data límit el 7 de març, per tant, totes les empreses que superin la franja d’una plantilla amb més de 50 persones, hauran d’haver elaborat el seu propi pla i registrar-lo al REGCON (registre de convenis col·lectius).

Els plans d’igualtat són un conjunt ordenat de mesures que adopten empreses i organitzacions per assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre homes i dones i per eliminar la discriminació per raó de sexe. Els plans d’igualtat fixen els objectius que es volen assolir, les estratègies que s’han d’adoptar i les accions concretes per assolir-los, així com sistemes eficaços de seguiment i avaluació dels objectius proposats i són obligatoris per a determinades empreses.

L’elaboració d’un pla d’igualtat, és un procés de negociació que inicia amb la constitució d’una comissió, integrada per la representació legal dels treballadors (RLT) i la representació de l’empresa.

Per elaborar el pla d’igualtat, el primer pas és realitzar un diagnòstic de la situació actual de l’empresa, i si pot ser una anàlisi de la seva evolució més recent, amb l’objectiu de conèixer quines són les bones pràctiques que es poden potenciar i comunicar dins i fora de l’organització, i quines són les possibles àrees de millora. En aquest diagnòstic s’han de cobrir les següents matèries: processos de selecció i contractació, classificació professional, formació, promoció professional, condicions de treball (inclosa l’auditoria salarial entre homes i dones), exercici co-responsable dels drets de la vida personal, familiar i laboral, la inferior representació femenina, retribucions i la prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe.

Un cop s’hagi fet un diagnòstic exhaustiu, derivarà de les seves conclusions un pla d’acció a realitzar en un termini màxim de quatre anys, que cobrirà les diferents àrees en les quals s’han detectat desequilibris. 

Des de la seva posada en funcionament, s’haurà d’iniciar un procés de seguiment i avaluació que permeti avaluar el rendiment de les accions, i, en cas de ser necessari, realitzar els ajustos pertinents per assolir els objectius estipulats dins del termini.

Quines sancions pot tenir l’empresa si no té fet el pla d’igualtat?

L’incompliment del deure d’elaborar i aplicar un pla d’igualtat suposa una infracció greu, que es podrà sancionar amb una multa que va dels 626€ als 6.250€. 

D’altra banda, quan l’obligació de complir el pla d’igualtat sigui per exigència de l’autoritat laboral (Inspecció de Treball) la normativa ho considera com a falta molt greu i, en aquest cas, la sanció pot ser des de  6.251€ a 187.515€.

A més de sancions accessòriescom les següents:

  • Pèrdua automàtica dels ajuts, bonificacions i, en general, dels beneficis derivats de l’aplicació dels programes d’ocupació, amb efectes des de la data en què es va cometre la infracció.
  • Exclusió automàtica de l’accés a aquests beneficis durant sis mesos.

A més, en virtut de la Llei de contractes del sector públic, les empreses que no tinguin un pla d’igualtat o que no el compleixin no podran contractar amb l’administració pública.

Per tant, instem les empreses a complir en termini amb aquesta obligació legal, ja que per contra podrien enfrontar-se a multes econòmiques de fins a 187.515 € o a una pèrdua automàtica d’ajuts, bonificacions o beneficis de l’aplicació dels programes d’ocupació, entre altres sancions.