El dret a cobrar dividends en societats no cotitzades

L’any 2011 la legislació mercantil (llei de societats de capital) va incorporar un dret de separació del soci en cas de falta de distribució de dividends. No obstant es va anar ajornant fins al 31 de desembre del 2016. Va ser així com a conseqüència de la situació de crisis i del risc o incertesa que la seva aplicació podia significar per  les societats no cotitzades. Aquelles societats en què les seves accions o participacions no es negocien en Borsa.
Si una societat no reparteix com a mínim un terç dels beneficis anuals obtinguts en l’exercici anterior, pot donar dret als socis minoritaris a demanar la separació de la societat. És a dir, deixar de ser soci traspassant les seves accions o participacions en la mateixa societat.
 

Els socis minoritaris tenen el dret de separar-se en aquells casos que no es reparteixin equilibradament els beneficis obtinguts

 
Des de l’1 de gener de 2017 la Llei de Societats de Capital estableix, tal com disposa l’article 348 bis, que els socis tenen l’opció de separar-se, en aquells casos que no es reparteixi equilibradament els beneficis obtinguts, amb  l’objectiu de protegir-lo d’un possible abús de dret dels socis majoritaris.
Perquè el soci o socis minoritaris puguin exercir el dret de separació previst a la llei de societats de capital, cal que es compleixin els següents requisits:

  • Que la societat porti inscrita al registre mercantil cinc anys o més.
  • Que la Junta General no hagi acordat la distribució de dividends d’un terç dels beneficis propis de l’explotació de l’objecte social durant l’exercici anterior a l’acord, o més.
  • Que no hi hagi impediment legal per repartir els dividends.
  • Que el soci hagi votat a favor de la distribució dels dividends.
  • El soci en qüestió haurà de manifestar la separació en un termini màxim d’un mes des de la data de celebració de la Junta.

 

Com ha de procedir el soci? 

dividends en societats no cotitzadesEn cas que es donin les circumstàncies per poder repartir dividends, el soci que hagi votat a favor del repartiment i la Junta no ho aprovi, podrà demanar la separació de la societat. Cal recordar que el dret a la separació que comentem en aquest article és renunciable. El soci pot no fer res si pensa que la separació pot resultar pitjor pels seus interessos que no cobrar dividends.
Aquest últim podria ser el cas per exemple que pensi que la seva participació en la societat augmentarà de valor en el futur respecte el valor actual i per tant podrà obtenir més benefici per una venda futura tot i no cobrar dividends.
En cas que decideixi la separació, ho haurà de posar en coneixement a la societat mitjançant comunicació per escrit.  Ramió Assessors recomanem un burofax o comunicació notarial, d’aquesta forma es deixa constància de la petició.
 

Com procedeix la societat?

Al rebre la petició de separació del soci i després d’un procés de valoració de les seves participacions que pot incloure la participació d’un expert independent i el pagament del preu determinat al soci que es separa.
 

Quins efectes pot tenir per la societat?

Com ja hem vist, la societat es pot veure obligada a adquirir les accions del soci que es vol separar (o bé a una reducció del capital social). El que implica una disminució de la tresoreria. Per tal que l’òrgan d’administració de la societat valori la conveniència del repartiment de dividends.
 

Ramió Assessors comptem amb 30 anys d’experiència en gestió d’empreses. Necessites ajuda? Contacta amb la nostra assessoria a Girona.