Documentació necessària per realitzar la renda de l’exercici 2018

Rendiments de capital mobiliari (bancs, interessos, accions…)

 • Certificats bancaris i d’entitats gestores (comptes, valors, fons, altres actius financers …)
 • Certificats d’interessos rebuts per préstecs, dividends o altres.
 • Certificats per arrendaments de negocis.

Rendiments de capital immobiliari (cases, pisos, arrendaments…)

 • Rebuts d’IBI (contribució) de 2018.
 • Arrendaments de locals, pisos: certificats dels arrendataris o resum d’ingressos i despeses.
 • Certificat del banc dels préstecs dels locals o pisos arrendats.

Rendiments del treball

 • Certificat de l’empresa o empreses on hagis treballat durant qualsevol dia de l’any 2018.
 • Certificat de l’atur: Si has cobrat prestacions per aquest concepte durant l’any 2018.
 • Certificat de la Seguretat Social: Si has estat de baixa de maternitat o paternitat.

Rendiments d’activitats empresarials

 • Llibre de comptabilitat, que normalment ja tenim en el nostre despatx.
 • Els pagaments a compte de renda models 130 o 131 de 2018 (no calen si et portem la teva gestió).
 • En activitats professionals: certificats de retencions dels teus clients, empreses, mútues, etc.
 • Imports pagats en concepte d’assegurances de malaltia ja sigui pròpia, del cònjuge i fills (assistència sanitària).

Altres rendiments:

 • Guanys i pèrdues patrimonials: compra o venda de béns mobles (maquinària, traspassos o altres) o immobles
 • Compravenda d’accions, fons, etc.: Data i import de la compra, data i import de venda.
 • Cobraments d’ajudes o subvencions de qualsevol tipus (Pla PIVE, per exemple).

Deduccions

Estatals

 • Justificants de deduccions per l’habitatge habitual. Per a l’adquisició, rehabilitació, construcció, ampliació d’habitatge habitual (només per a adquisicions anteriors al 01/01/2013) i per adequació pe raó de discapacitat.
 • Certificats de donatius a entitats.
 • Justificants de deducció si resideix en un habitatge arrendat (imports pagats, data del contracte) serà deduïble sempre que el contracte tingui data anterior a l’01/01/2015.
 • Justificants d’inversions per un “àngel inversor” per a adquisicions d’accions o participacions en noves entitats.
 • Justificant

Catalunya

 • Justificants de naixement o adopció de fills.
 • Justificants de donatius a entitats que fomenten l’ús de la llengua catalana.
 • Justificants per donatius a entitats que fomenten la investigació científica i el desenvolupament tecnològic.
 • Justificants de deducció per viure en un habitatge arrendat (Serà deduïble fins a un límit de 300 € a l’any, sempre que: Tingui 32 anys o menys d’edat, hagi estat a l’atur 183 dies o més, tingui un grau de discapacitat igual o superior al 65%, si és vidu / vídua i té 65 anys o més).
 • Justificants del pagament d’interessos de préstec per pagar estudis de màster i / o doctorat.
 • Justificants de donacions a entitats en benefici del medi ambient, conservació del patrimoni natural i custòdia del territori.
 • Justificants d’inversions per un “àngel inversor” per a adquisicions d’accions o participacions en noves entitats.

Altres deduccions

 • Altres circumstàncies sobrevingudes o que s’hagin produït durant el 2018 així com naixements, defuncions, pèrdua del dret a deduccions, etc.

Necessites ajudar amb la declaració de renda de 2018? Contacta amb Ramió Assessors i t’assessorarem.