Documentació necessària per realitzar la declaració de la renda 2016

 

Rendiments del capital mobiliari (bancs, interessos, accions…)

 • Certificats bancaris i d’entitats gestores (comptes, valors, fons, altres actius financers).
 • Certificats interessos rebuts per préstecs, dividends o altres.
 • Certificats per arrendaments de negocis.

 

Rendiments del capital immobiliari (cases, pisos, lloguers que cobres dels mateixos…)

 • Rebuts de l’IBI (contribució) de 2016.
 • Arrendaments de locals, pisos: certificats dels arrendataris o resum d’ingressos i despeses.
 • Certificat del banc dels préstecs dels locals o pisos arrendats.

 

Rendiments del treball

 • Certificat de l’empresa o empreses on has treballat durant qualsevol dia de l’any 2016.
 • Certificat de l’atur si has cobrat prestacions per aquest concepte durant l’any 2016.
 • Certificat de la Seguretat Social o la mútua o hisenda. Sempre i quan hagis cobrat prestacions de jubilació, viduïtat, invalidesa, baixa per incapacitat temporal. Així com per orfenesa o deducció per maternitat (segons recent doctrina del TEAC aquesta prestació tributa), etc.
 • Import rebut en concepte de pensions compensatòries i anualitats per aliments de l’ex-cònjuge.
 • Certificats del que has cobrat al 2016 per plans de pensions o plans de jubilació.

 

Rendiments d’activitats empresarials

 • Llibre de comptabilitat, que normalment ja tenim al nostre despatx.
 • Els pagaments a compte de renda models 130 o 131 del 2016 (no calen si et portem la teva gestió).
 • En activitats professionals: certificats de retencions dels teus clients, empreses, mútues, etc.
 • Imports pagats en concepte d’assegurances de malaltia ja sigui pròpia, del cònjuge i fills (assistència sanitària).

 

Altres rendiments

 • Guanys i pèrdues patrimonials: compra o venda de béns mobles (maquinària, traspassos o altres) o immobles.
 • Compravenda d’accions, fons, etc.: data i import de compra, data i import de venda.
 • Cobraments d’ajuts o subvencions de qualsevol mena (Pla PIVE, per exemple).

 

DEDUCCIONS 

Estatals

 • Justificants de deduccions per l’habitatge habitual. Per adquisició, rehabilitació, construcció, ampliació de l’habitatge habitual (només per adquisicions anteriors a l’01/01/2013) i per adequació per raó de discapacitat.
 • Certificats de donatius a entitats.
 • Justificants de deducció per viure en un habitatge arrendat (imports pagats, data del contracte).
 • Justificants d’inversions per un “àngel inversor” per adquisicions d’accions o participacions en noves entitats.

 

Catalunya

 • Justificants de naixement o adopció de fills.
 • Justificants de donatius a entitats que fomenten l’ús de la llengua catalana.
 • Justificants per donatius a entitats que fomenten la investigació científica i el desenvolupament tecnològic.
 • Justificants de deducció per viure en un habitatge arrendat (imports pagats, data del contracte).
 • Justificants del pagament d’interessos de préstecs per pagar estudis de màsters i/o doctorat.
 • Per viduïtat al 2014, 2015 o 2016.
 • Justificants de donacions a entitats en benefici del medi ambient, conservació del patrimoni natural i custodia del territori.
 • Justificants d’inversions per un “àngel inversor” per adquisicions d’accions o participacions en noves entitats.

 

ALTRES

 • Altres circumstàncies sobrevingudes o que s’hagin produït durant el 2016, així com naixements, defuncions, pèrdua del dret a deduccions, etc.

 
 
Sovint és necessària l’ajuda de professionals per assegurar-te que presentes la declaració de la renda de manera adequada.

L’equip d’experts de Ramió Assessors t’ajudarem. Treballem per les persones. Contacta’ns!