Són deduïbles per les empreses les despeses nadalenques o els regals a clients?

Per Nadal, és habitual que les empreses facin regals als seus treballadors i a determinats clients. La despesa és deduïble però amb limitacions. Des de Ramió Assessors, assessoria a Girona, t’expliquem la deducció dels regals de Nadal i paneres per part de les empreses.

La reforma fiscal del 2015 va limitar la deducció per les despeses d’atenció a clients a l’1% de la xifra de negoci. Per tant, les empreses hauran d’ajustar aquesta partida si volen que totes les seves despeses de representació siguin deduïbles fiscalment. En cas que els regals de Nadal a clients superin l’1% de la xifra de negoci, l’excés no serà deduïble.

Els obsequis a treballadors actuen sense limitació. Així doncs, podrà seguir lliurant paneres de Nadal als empleats. I és que, d’acord amb la legislació, si els usos i costums de l’empresa són aquests, no es consideren liberalitats i en conseqüència són deduïbles.

 

Quins són els requisits per la deducció de les despeses?

Els requisits que, amb caràcter general, ha de reunir una despesa perquè sigui deduïble fiscalment es concreten en els següents:

  • La despesa ha d’estar enregistrada a la comptabilitat. Si no s’enregistra a la comptabilitat,  aquesta despesa no es pot deduir fiscalment.
  • Cal disposar del justificant de la despesa, normalment la factura (poden ser altres documents). Sense justificant no hi ha despesa.
  • La despesa s’ha d’imputar a l’exercici al qual correspon. Aquesta és una regla general que pot tenir excepcions.
  • Que la despesa tingui correlació amb els ingressos. Ha d’existir una relació directa o indirecta, present o futura, de la despesa amb l’obtenció dels ingressos de l’empresa.

El lliurament de la panera de nadal als empleats s’ha de tractar com a una retribució en espècie que ha de quedar reflectida en nòmina i ingressar el pagament a compte de l’IRPF. Només així l’empresa es podrà deduir fiscalment l’import regalat als empleats per aquesta mena d’obsequis.

 

L’IVA de les paneres de Nadal i el dels dinars o sopars d’empresa en aquestes festes, no és deduïble

 

I l’IVA, és deduïble?

L’article 96 de la Llei de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) estableix que no poden considerar-se com a deduïbles les quotes suportades en l’adquisició de béns o serveis per clients, assalariats o tercers. Per tant, l’IVA per les paneres de Nadal no és deduïble com tampoc ho és l’IVA del dinar o sopar que en períodes de festes les empreses puguin celebrar amb els seus empleats.

 

Cotitza a la seguretat social l’entrega de la panera de Nadal?

Doncs sí. Les entregues als empleats de les paneres de Nadal són retribució en espècie que cotitza pel seu valor. I ho són des de les modificacions introduïdes per la reforma del 2012.

 

Loteria de la Grossa

Deducció loteria de NadalLes entregues efectuades per l’empresa de loteria de la Grossa per treballadors, són retribució en espècie. Per tant, subjectes a l’ingrés a compte i en conseqüència deduïbles de l’impost de societats.

En el cas de la loteria de Nadal lliurada a clients o proveïdors és deduïble com una despesa de relacions públiques sotmesa a les limitacions comentades.

Els regals publicitaris -com ara clauers, calendaris bolígrafs, etc.- són deduïbles per tractar-se de despeses per promocionar les vendes. Ara bé, s’ha d’acreditar que en aquests regals s’inclou el nom i/o el logotip de l’empresa i que no superin els valors establerts a la llei.

En l’IRPF la legislació estableix que totes les despeses que estiguin relacionades amb activitats de relacions públiques amb clients i proveïdors i que es repeteixin en el temps, desgravaran en la declaració de la renda.

 

Com s’enregistren a la comptabilitat els regals de Nadal a empleats

El procediment correcte per tal de comptabilitzar les paneres de Nadal és al compte (649) corresponent a “Altres Despeses Socials”.

Cal observar que amb la consideració de retribució en espècies dels regals de Nadal, aquests perden atractiu per l’empleat, doncs tenen un cost fiscal i de seguretat social. Cal valorar cada cas per veure quina pot ser la repercussió.

 

Ramió Assessors comptem amb 30 anys d’experiència en gestió d’empreses. Necessites ajuda? Contacta amb la nostra assessoria a Girona.