A les portes de la declaració de l’impost sobre societats de l’exercici 2017

Com tots els anys una vegada finalitzada la campanya de declaració de la renda s’inicia el torn de les societats. Per aquest motiu, el proper dia 1 de juliol l’Agència Tributària engegarà la campanya de l’impost sobre societats 2017, que presenta novetats importants i obligacions de caràcter formal que hem de conèixer.  
El termini de presentació es manté amb caràcter general dins dels 25 dies naturals següents als sis mesos posteriors a la conclusió del període impositiu. No obstant això, si el període impositiu coincideix amb l’any natural, i es produeix la domiciliació del pagament del deute tributari, el termini per a aquesta domiciliació bancària és de l’01-07-2018 al 20-07-2018, tots dos inclosos, si bé es pot realitzar en l’entitat de dipòsit que actuï com a col·laboradora en la gestió recaptatòria (banc, caixa d’estalvi o cooperativa de crèdit) situada en territori espanyol en la qual es trobi obert al seu nom el compte en el qual es domicilia el pagament. En els supòsits de domiciliació bancària els pagaments s’entenen realitzats en la data de càrrec en compte de les domiciliacions, i es considera justificant de l’ingrés l’expedit per l’entitat de dipòsit.

Quins són els subjectes obligats a presentar l’impost sobre societats?

La subjecció a l’impost la determina la residència en territori espanyol. Es consideraran residents en territori espanyol les entitats en les quals concorri algun dels següents requisits:

 • Que s’haguessin constituït conforme a les lleis espanyoles.
 • Que tinguin el seu domicili social en territori espanyol.
 • Que tinguin la seu de direcció efectiva en territori espanyol.

A aquests efectes, s’entendrà que una entitat té la seva seu de direcció efectiva en territori espanyol quan en ell radiqui la direcció i control del conjunt de les seves activitats.
L’Administració Tributària podrà presumir que una entitat radicada en algun país o territori de nul·la tributació o considerat com a paradís fiscal té la seva residència en territori espanyol quan els seus actius principals, directament o indirecta, consisteixin en béns situats o drets que es compleixin o exercitin en territori espanyol, o quan la seva activitat principal s’hi desenvolupi, tret que aquesta entitat acrediti que la seva direcció i efectiva gestió té lloc en aquell país o territori, així com que la constitució i operativa de l’entitat respon a motius econòmics vàlids i raons empresarials substantives diferents de la simple gestió de valors o altres actius.
Concretament, seran contribuents de l’impost, quan tinguin la seva residència en territori espanyol:
Tota classe d’entitats, sigui quina sigui la seva forma o denominació, sempre que tinguin personalitat jurídica pròpia, excepte les societats civils que no tinguin objecte mercantil.
S’inclouen, entre d’altres:

 • Les societats civils amb objecte mercantil.  
 • Les societats mercantils: anònimes, de responsabilitat limitada, col·lectives, laborals, etc.
 • Les societats cooperatives i les societats agràries de transformació.
 • Les societats unipersonals.
 • Les agrupacions d’interès econòmic.
 • Les agrupacions europees d’interès econòmic.
 • Les associacions, fundacions i institucions de tot tipus, tant públiques com privades.

A més, les següents entitats, sense personalitat jurídica pròpia:

 • Els fons d’inversió regulats en la Llei d’institucions d’inversió col·lectiva.
 • Les unions temporals d’empreses (UTE)
 • Els fons de capital-risc.
 • Els fons de pensions.
 • Els fons de regulació del mercat hipotecari.
 • Els fons de titulització hipotecària.
 • Els fons de titulització d’actius.
 • Els fons de garantia d’inversions.
 • Les comunitats titulars de muntanyes veïnals en mà comuna.
 • Els Fons d’Actius Bancaris.

Els contribuents seran gravats per la totalitat de la renda que obtinguin, amb independència del lloc on s’hagués produït i sigui quina sigui la residència del pagador.
Estan obligats a presentar la declaració de l’impost sobre societats tots els contribuents d’aquest, amb independència que hagin desenvolupat o no activitats durant el període impositiu i que s’hagin obtingut o no rendes subjectes a l’impost.
Per tant, en casos com que l’entitat romangui inactiva o que, amb activitat, no s’hagin generat com a conseqüència d’ella rendes sotmeses a tributació, no eximeixen al contribuent de l’obligació de presentar la preceptiva declaració.
Concretament, les entitats sense ànim de lucre, col·legis professionals, associacions empresarials, cambres oficials, sindicats de treballadors i partits polítics, entre d’altres, estaran obligats a declarar la totalitat de les seves rendes, exemptes i no exemptes.
Com a úniques excepcions a l’obligació general de declarar, la normativa vigent contempla les següents:

 • Les entitats declarades totalment exemptes per l’article 9.1 de la Llei de l’impost sobre societats o que els sigui aplicable el règim d’aquest article.
 • Les entitats parcialment exemptes al fet que es refereix l’article 9.3 de la Llei de l’impost sobre societats que compleixin els següents requisits:
  • Que els seus ingressos totals no superin els 75.000 euros anuals.
  • Que els ingressos corresponents a rendes no exemptes no superin 2.000 euros anuals.
  • Que totes les rendes no exemptes obtingudes estiguin sotmeses a retenció.
 • Les comunitats titulars de muntanyes veïnals en mà comuna respecte d’aquells períodes impositius en què no tinguin ingressos sotmesos a l’impost sobre societats, ni incorrin en cap despesa, ni realitzin les inversions que donen dret a la reducció a la base imposable específicament aplicable a aquests contribuents.

Per acabar cal tenir present que des de l’01-01-2016, les societats civils amb personalitat jurídica i objecte mercantil, que tributaven en règim d’atribució de rendes en l’IRPF, passen a ser contribuents de l’impost sobre societats. No obstant això, seguiran tributant per l’IRPF, les societats civils que realitzin activitats agrícoles, ramaderes, forestals, pesqueres, mineres, així com les professionals en el sentit de la Llei 2/2007, de societats professionals.

Contacta amb la nostra assessoria a Girona i t’assessorarem.