Criteri de l’inss sobre les sol·licituds de jubilació per ocupació a temps parcial

L’Institut Nacional de la Seguretat Social va emetre el 16 d’agost de 2019 un comunicat pel qual ja ha començat a aplicar els criteris del Tribunal Constitucional tant a les sol·licituds de pensió que es presentin amb índex de parcialitat com a les ja reconegudes per feina a temps parcial, i quina resolució encara no és ferma en via administrativa.
L’INSS revisarà d’ofici al voltant de 8.500 de les pensions ja reconegudes i amb resolució no ferma, de les quals prop de 2.200 es poden veure incrementades al voltant del 4%.
El Butlletí Oficial de l’Estat de data 12 d’agost va publicar la sentència dictada el passat mes de juliol, pel qual el Tribunal Constitucional (TC) declarava inconstitucional i nul·la la forma de còmput dels períodes de cotització a temps parcial a efectes de determinar la quantia de la pensió de jubilació.
Aquesta fórmula, vigent des de 1998 i adaptada al 2014, està recollida en el text refós de la Llei General de la Seguretat Social (LGSS).
El Tribunal Constitucional considera injustificada la doble penalització que suposa l’actual fórmula de càlcul en el dret a la jubilació dels que han treballat a temps parcial. Segons recull el text, es penalitza la forma de computar els períodes treballats parcialment, quan ja les bases de cotització que es prenen per calcular la pensió són inferiors a les que corresponen a temps complet, ja que es corresponen als salaris a temps parcial.
A més, el Tribunal considera que es produeix una discriminació indirecta per sexe, atès que l’ocupació a temps parcial la tenen majoritàriament les dones (segons les dades de l’any 2018, el 63% de les jubilacions a temps parcial van correspondre a dones i només el 37 % a homes).

Un 4% més per a 2.200 pensions

L’INSS estima que haurà de revisar al voltant de 8.500 pensions reconegudes (amb resolució no ferma) de les que al voltant de 2.200 es poden veure incrementades fins a un 4%.
La resta mantindrà l’import reconegut inicialment, per diferents raons: prop de 3.500 no tindran increment de quantia per haver aconseguit inicialment el 100%; aproximadament, 800 no tindran increment perquè la parcialitat de la jornada era del 67% o superior i en aquests casos, l’aplicació del coeficient del 1,5 converteix la jornada a temps parcial en temps complet. Finalment, prop de 2.000 perceben un complement a mínims, que serà absorbit per la pujada.
L’INSS ha estimat aquestes xifres tenint en compte les dades estadístiques de l’exercici 2018. El 24% de les persones que sol·liciten la pensió de jubilació acrediten treballs a temps parcial en algun moment de la seva vida laboral.

Tot preparat a l’INSS

L’Institut Nacional de la Seguretat Social ha adaptat en temps rècord les aplicacions informàtiques de reconeixement de la pensió de jubilació. Per això, des de la publicació de la sentència en el Butlletí Oficial de l’Estat s’aplica la nova fórmula tant per al càlcul de les noves sol·licituds de pensió amb cotitzacions a temps parcial com per a la revisió de les ja reconegudes sense resolució ferma.
Al mes transcorregut des que es va tenir coneixement de la sentència, l’Institut Nacional de la Seguretat Social va començar a treballar contra rellotge perquè en la data de publicació de la sentència en el Butlletí Oficial de l’Estat estigués preparat.
La complexitat del procés era que la nova forma de càlcul implica un tractament diferent a com es venia fent dels dies cotitzats computables per al percentatge a aplicar a la base reguladora de la pensió, en els casos d’ocupació a temps parcial.
Els dies que fins ara es computaven (reduïts en funció de la parcialitat de cada supòsit i incrementats posteriorment amb l’aplicació del coeficient 1,5) passen a computar com a dies naturals.
També calia completar els desenvolupaments necessaris perquè la base de dades de pensions permeti dur a terme la revisió dels expedients amb resolució no ferma en via administrativa, modificant el criteri de còmput de dies cotitzats en tots aquests supòsits.