Criteri de l’INSS sobre els permisos en cas de fill amb discapacitat o per naixement, adopció o acolliment múltiples en famíles monoparentals

L’Institut Nacional de la Seguretat Social va emetre el 5 d’agost de 2019 un criteri pel qual es restableix el dret de les famílies amb un sol progenitor o progenitora a gaudir de les dues setmanes addicionals de permís retribuït per naixement i cura de fill o menor amb discapacitat o en cas de part, adopció o acolliment múltiples.

S’ iguala així el dret de les famílies monoparentals a les de dos progenitors a gaudir del període addicional en els casos assenyalats anteriorment.

L’estadística assenyala que en la gran majoria dels casos, són les dones, qui formen famílies com progenitores úniques, de manera que tindrien dret a 18 setmanes.

Des el 8 de març de 2019, amb l’aplicació de la Llei 6/2019 de mesures urgents per a garantir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en l’ocupació, es va introduir entre altres novetats, la configuració dels permisos i suspensions de contracte com a drets individuals de les persones treballadores.

D’aquesta manera, el dret a aquesta prestació per naixement i cura de fill o menor el pot exercir indistintament un o altre progenitor adoptant, guardador amb fins d’adopció o acollidor, amb la mateixa durada i sense possibilitat de transferència.

El nou disseny de la prestació (com a dret individual) va donar lloc a una situació no prevista en el cas de les famílies monoparentals: el repartiment equitatiu entre els dos progenitors de les dues setmanes addicionals en cas de discapacitat del menor o de part, acolliment o adopció múltiples entre ambdós progenitors, es limita a una quan es tracta de família monoparental.

Amb el criteri dictat per l’INSS, s’iguala el dret entre els dos models de família, de manera que els fills i filles (o menors) puguin rebre les cures necessàries independentment que tingui un o dos progenitors.