Informació per empreses i persones treballadores sobre el CORONAVIRUS SARS-CoV-2


Els coronavirus són una àmplia família de virus que normalment afecten només als animals. Alguns tenen la capacitat de transmetre dels animals a les persones. 

El nou coronavirus es diu SARS-CoV-2 la malaltia que causa la SARS-CoV-2 es diu COVID-19. 

El període incubació: 2-14 dies. 

Es transmet a través del contacte amb animals infectats i amb les secrecions respiratòries que es generen amb la tos o l’esternut d’una persona malalta. 

Aquestes secrecions infectarien a una altra persona si entren en contacte amb el seu nas, els seus ulls o la boca. 

Símptomes del coronavirus: 

 • FEBRE 
 • TOS I ESTERNUTS 
 • SENSACIÓ DE FALTA D’AIRE 
 • MENYS COMUNS: digestius com diarrea i dolor abdominal 

IMPORTANT: 

 • No hi ha evidències que es pugui transmetre des de persones infectades asimptomàtiques. 
 • No hi ha evidències que es transmeti a una distància de més de 2 metres.

En aquest context, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i CCOO, UGT, FOMENT i PIMEC en el marc del Consell de Relacions Laborals consideren necessari: 

 • Proveir d’informació laboral a les empreses i a les persones treballadores.
 • Recomanar mesures de prevenció de riscos laborals a adoptar, centrades en les actuacions ambientals, organitzatives i individuals sobre els treballadors i les treballadores, amb l’objectiu de minimitzar el risc. 
 • Proposar actuacions possibles en l’àmbit de les relacions laborals que s’han consensuat per tal de que Catalunya tingui una proposta unificada de mesures i accions, que permeti una millor actuació coordinada al sí de les empreses. 
 • Traslladar algunes consideracions sobre la determinació de la contingència davant l’exposició d’una persona treballadora a un agent biològic que li comporta un període d’aïllament preventiu.

Com es pot contraure la infecció?

Per analogia a altres infeccions causades per virus similars, sembla que es transmet per contacte directe amb les secrecions respiratòries que es generen amb la tos o l’esternut d’una persona malalta. Aquestes secrecions infectarien una altra persona si entressin en contacte amb el nas, els ulls o la boca d’aquesta persona. Per això, és important tapar-se la boca amb mocadors o amb el colze en tossir i rentar-se les mans molt sovint.

Quins són els símptomes del coronavirus SARS-CoV-2?

Els símptomes més comuns són lleus, poden semblar els d’una grip, afecten un 80% de les persones i són malestar general, febre o tos. En els casos moderats pot produir sensació de falta d’aire i, en els més greus, la infecció pot causar pneumònia i altres complicacions.

Quins són els grups de major risc?

Els grups de major risc són les persones d’edat avançada i les persones amb malalties cròniques, com són les cardiovasculars, diabetis, cardíaques o pulmonars, o amb problemes d’immunitat. 

Què puc fer per protegir-me?

Per prevenir el virus, cal que apliqueu les mesures genèriques de protecció davant de qualsevol malaltia respiratòria:

 • Renteu-vos les mans freqüentment (amb aigua i sabó o solucions alcohòliques 70%), especialment després del contacte directe amb persones malaltes o el seu entorn.
 • Tapeu-vos la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús o amb la cara interna del colze en el moment de tossir o esternudar i renteu-vos les mans de seguida (amb solucions alcohòliques 70% o amb aigua i sabó).
 • Eviteu el contacte proper (almenys una distància de dos metres) amb persones que pateixen infeccions respiratòries agudes i presenten tos, esternuts o expectoracions, i no hi compartiu les pertinences personals.
 • Eviteu compartir menjar i estris (coberts, gots, tovallons, mocadors, etc.) i altres objectes sense netejar-los degudament.

No s’han de prendre precaucions especials amb els animals a Estat espanyol, ni amb els aliments, per evitar aquesta infecció.

Si viatjo a les zones afectades, m’exposo a córrer algun risc?

Atès que l’OMS ha declarat el brot del nou coronavirus com a emergència de salut pública d’importància internacional, és aconsellable evitar viatges innecessaris a les zones afectades. 

Si finalment hi viatgeu, per reduir el risc d’infecció a les zones, on, de moment, hi ha casos del nou coronavirus, us recomanem que seguiu les mesures de prevenció indicades i que, a més:

 • Eviteu el contacte proper amb animals vius o morts domèstics o salvatges i les seves secrecions o excrements en mercats o granges.
 • Eviteu consumir productes d’origen animal (carn o aliments poc cuinats o crus).

Les persones més grans i les que tenen altres problemes de salut poden estar en risc de contraure una malaltia més greu, per la qual cosa hauran d’avaluar el viatge amb un professional sanitari en un centre de vacunació internacional.

Si he viatjat a una zona de risc

Si ha viatjat a una zona de risc

Recomanacions per les empreses

L’empresa en compliment dels seus deures en matèria preventiva emprendrà les actuacions que calgui. Els instruments més adients per a la previsió de les mesures preventives són l’avaluació de riscos laborals i la planificació preventiva, que s’hauran d’actualitzar amb els criteris aquí establerts, per la concreció, a cada centre de treball de les mesures a prendre en funció del sector i dels llocs de treball. 

Els serveis de prevenció han de tenir un paper d’assessorament rellevant i específic en el disseny i l’execució de les mesures que s’especifiquen a continuació. Així mateix, aquestes mesures caldrà consultar-les, o bé acordar-les quan s’escaigui, seguint els procediments legalment previstos, amb els comitès de seguretat i salut, o amb la participació dels delegats i delegades de prevenció, sens perjudici dels temes que afectin les relacions laborals, que hauran de ser canalitzats cap als òrgans de participació i representació legals.

S’haurà de preveure a la revisió de l’avaluació de riscos les mesures concretes per persones treballadores especialment sensibles, persones d’especial risc per les seves condicions biològiques o personals conegudes.

Mesures ambientals 

 • Netegeu sovint les superfícies amb els productes habituals. Elimineu, en la mesura que sigui possible, els objectes que siguin difícils de netejar. 
 • Cal facilitar mitjans pel rentat freqüent de mans amb aigua i sabó. 
 • Proporcioneu, a totes les ubicacions de l’empresa, els subministraments suficients i assequibles per la higiene personal (per exemple, productes per a la higiene de les mans, tovalloletes o mocadors de paper d’un sol ús per eixugar-se les mans i recipients per llençar-los amb tapa i pedal quan sigui possible). 
 • Es recomana disposar d’un nombre suficient de dispensadors amb solucions hidroalcohòliques atenent les característiques dels espais i de la seva ocupació i garantir-ne el re ompliment. 
 • Es recomana la ventilació adequada dels espais i dels llocs de treball, si és possible, de manera natural (obrint les finestres).

Recomanacions a les persones treballadores

 Mesures individuals 

 • Els treballadors i treballadores que presentin símptomes compatibles (febre, dificultat en respirar o tos, o aquells que determinin les autoritats sanitàries) amb la infecció pel coronavirus SARS-CoV-2 han de trucar al 061 i seguir les indicacions de l’autoritat sanitària. 
 • Cal tapar-se la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús o amb la cara interna del colze en el moment de tossir o esternudar i rentar-se les mans de seguida. 
 • És essencial reforçar les mesures habituals d’higiene, rentar-se freqüentment les mans amb sabó o bé desinfectar-les amb solucions hidroalcohòliques, especialment després del contacte directe amb persones. 
 • Es recomana evitar el contacte estret i mantenir distanciació social amb persones que mostrin signes d’afecció respiratòria, com ara tos o esternuts. 
 • Us de mascaretes: Només es recomana l’ús de mascareta de protecció individual, o equip individual auto filtrant, en aquells casos que per sector d’activitat o per exposició directa s’hagi prescrit. Només es recomana portar mascareta quirúrgica, és a dir, aquelles que eviten el contagi sobre l’entorn, a les persones malaltes o sospitoses de ser-ho.  No es recomana l’ús de mascareta a la resta de persones treballadores que no el tinguin prescrit.

Consideracions sobre la determinació o no de contingència davant l’exposició d’una persona treballadora a un Agent Biològic que li comporta, un període d’aïllament preventiu.

Segons el criteri 2/2020 del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions (MISSM) emès el 26 de febrer de 2020 arran de l’exposició al coronavirus SARS-COV2,qualsevol persona que estigui en un període d’aïllament preventiu davant el coronavirus SARS-COV ha de ser considerada en situació d’incapacitat temporal per contingència comuna. 

Així doncs, davant l’exposició d’una persona treballadora a un agent biològic (al qual es reconeix la possibilitat de causar una malaltia infecciosa) i que requereix un aïllament preventiu, tant si està o no clínicament malalt, el servei sanitari corresponent podran considerar-la com una situació d’Incapacitat temporal (IT). 

Davant l’obligació de confinament o aïllament, el teletreball pot ser una alternativa, d’acord amb la normativa laboral, a la Incapacitat Temporal i suspensió del contracte de treball. En concret, en aquells casos en què no hi ha una patologia incompatible amb el treball, o bé, quan l’aïllament no és incompatible amb la possibilitat efectiva de realitzar aquest per altres mitjans no presencials. En aquells casos en què s’opti per aquesta mesura s’acordarà la forma i condicions de prestació d’aquest tipus de treball anteriorment descrites. 

En el cas que hi hagi hagut risc d’exposició a contagi en un àmbit laboral, es considera pertinent valorar si es tracta o no d’una incapacitat temporal per contingència professional, en funció de l’avaluació del risc del lloc de treball així com de la informació obtinguda de la investigació que realitzin.