CONTRACTE EN FORMACIÓ  2018

L’objecte d’aquest contracte és la qualificació professional dels treballadors al mateix temps que realitzen una activitat laboral retribuïda i reben formació en el marc del sistema de formació professional per l’ocupació o del sistema educatiu.
La formació doncs,  va dirigida a la obtenció d’un certificat de professionalitat.
No es poden realitzar contractes per la formació quan el lloc de treball hagi estat realitzat amb anterioritat per el treballador en la mateixa empresa per temps superior als dotze mesos.

Aspectes  a tenir en compte abans de la formalització del contracte en formació:

 1. Comprovar que l’activitat formativa del treball a realitzar estigui vinculada a un certificat de professionalitat.
 2. Si el certificat és de nivell 2 o 3, verificar que el treballador compleix els requisits acadèmics necessaris:

 1. Assegurar-se que el treballador té accés a internet i suficients habilitats tecnològiques bàsiques per realitzar la formació telemàtica.
 2. Una vegada iniciada la relació laboral, supervisar que el treballador participa de la formació activament per tal d’obtenir el títol oficial.

Requisits dels treballadors:

 1. Majors de 16 anys i menors de 25 anys. No obstant, fins que la taxa d’atur es trobi per sota del 15% es permet la contractació a menors de 30 anys (sense límit d’edat per treballadors amb disminució legalment reconeguda).
 2. No tenir qualificació professional reconeguda per el sistema de formació professional per l’ocupació o del sistema educatiu requerida per un contracte en pràctiques.
 3. Tenir el títol d’ E.S.O. en el cas que el contracte es realitzi per ocupacions de Nivell 2.
 4. Trobar-se inscrits com a demandants d’ocupació, en el cas que l’empresa vulgui aplicar-se les bonificacions en les quotes a la Seguretat Social.

Requisits de les empreses:

 1. Trobar-se al corrent de pagament en les seves obligacions tributàries i de Seguretat Social.

Passos a seguir per la formalització del contracte en formació:

 1. Sol·licitar al Servei d’Ocupació, una autorització d’inici de l’activitat formativa, amb dos-tres dies d’antelacióa la data d’inici del contracte.

El Servei d’Ocupació es qui concedeix l’autorització, en el termini de 2-3 dies.
És important tenir en compte que independentment de quan es comuniqui la resolució de l’autorització, el contracte no es podrà realitzar abans del dia posterior a la data de resolució.

 1. Formalitzar la gestió de la formació amb un centre acreditat per el Servei d’Ocupació.
 2. Tramitar l’alta del treballador a la Seguretat Social.
 3. Formalitzar el contracte laboral.

Com es bonifica el contracte en formació

El contracte per a la formació i l’aprenentatge ofereix un benefici doble. D’una banda, cada mes l’empresa podrà bonificar-se el cost de la formació que rep el treballador i, de l’altra, podrà reduir les seves quotes a la Seguretat Social fins a un 100 %.
Al contracte de formació a més se sumen dues noves bonificacions: per sufragar els costos de la tutorització a l’empresa i per fomentar la contractació de joves inclosos al Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

Reduccions en les quotes a la Seguretat Social

La cotització del contracte de formació el 2018 segueix sent fixa i reduïda, i ascendeix a 111,14 euros mensuals. Aquesta quantitat pot reduir-se al 100 % si l’empresa té menys de 250 treballadors (75 % si té 250 o més), està al corrent amb Hisenda i la Seguretat Social, i el treballador està inscrit com a demandant d’ocupació en el moment de signar el contracte, entre altres requisits.
Les empreses que no tinguin dret a reducció aplicaran la quota reduïda de 111,14 euros mensuals. 

Formació bonificada

La formació teòrica vinculada al contracte de formació i d’aprenentatge està totalment bonificada,  els costos de bonificació es calcularan segons la jornada màxima prevista en el conveni col·lectiu (o, si no n’hi ha, segons la jornada màxima legal).
No obstant això, els percentatges dedicats al treball efectiu i a la formació segueixen sent els mateixos (75 % i 25 % respectivament durant el primer any de contracte, i 85 % i 15 % el segon i tercer any). Aquests percentatges poden variar en funció de la categoria professional.

 Bonificació 2018 per tutorització

Cada treballador té assignats dos tutors: un dins de l’empresa i, l’altre, al centre de formació, que hauran de coordinar l’activitat formativa i fer-ne el seguiment.
Amb l’objectiu d’incentivar el treball del tutor assignat dins de l’empresa es rebrà una bonificació addicional d’entre 1,5 i 2 euros l’hora, segons la plantilla de l’empresa, i fins a un màxim de 40 hores mensuals.

Bonificació 2018 garantia juvenil

Si el treballador es troba inscrit al Sistema Nacional de Garantia Juvenil,  pot percebre una ajuda de 430€ mensuals durant 18 mesos, prèvia sol·licitud del propi empleat.

Si tens dubtes, contacta amb la nostra assessoria a Girona i t’assessorarem.