El passat 5 d’abril es va iniciar la campanya de renda i patrimoni de l’exercici 2017 la qual finalitzarà el proper 2 de juliol de 2018.
Com cada any les presentacions de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques així com l’Impost sobre el Patrimoni amb resultat positiu i respecte les quals es pretén domiciliar l’import que s’haurà d’ingressar tindran com a termini màxim de presentació el dia 27 de juny de 2018.
 

Novetats en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques

Supòsit de no subjecció (clàusula terra)
Es manté el tractament fiscal previst en la disposició addicional quaranta-cinquena de la Llei de l’IRPF per a les devolucions derivades d’acords signats amb entitats financeres, en efectiu o a través d’altres mesures de compensació, juntament amb els seus corresponents interessos indemnitzadors, de les quantitats prèviament satisfetes a aquestes últimes en concepte d’interessos per l’aplicació de clàusules de limitació de tipus d’interès de préstecs (la denominada “clàusula terra”).
Aquestes devolucions no s’integraran a la base imposable de l’IRPF del contribuent, però comporten, segons els casos, la regularització d’exercicis anteriors quan aquestes quantitats haguessin format part de la base de la deducció per inversió en habitatge habitual o de deduccions establertes per la comunitat autònoma o haguessin tingut la consideració de despesa deduïble.
En el primer cas el contribuent haurà de sumar a la quota líquida estatal i autonòmica, reportada en l’exercici en el qual s’hagués signat l’acord amb l’entitat financera, exclusivament les quantitats indegudament deduïdes en exercicis anteriors, sense inclusió d’interessos de demora. En el segon haurà de presentar autoliquidació complementària de l’exercici que correspongui, sense sanció, ni interessos de demora, ni cap recàrrec.
Cal recordar que aquest tractament fiscal és igualment aplicable quan la devolució de quantitats sigui conseqüència de l’execució o compliment de sentències judicials o laudes arbitrals.
 
Despeses d’estudi per a la capacitació o reciclatge del personal que no constitueixen retribució en espècie
Es modifica l’article 44 del Reglament de l’IRPF per aclarir que, dins de les despeses d’estudi per a la capacitació o reciclatge del personal que no constitueixen retribució en espècie, es troben també aquells que són finançats per altres empreses o entitats diferents de l’ocupador, sempre que aquestes empreses o entitats comercialitzin productes pels quals resulti necessari disposar d’una adequada formació per part del treballador.
D’aquesta forma, la formació rebuda pels treballadors tampoc tindrà la consideració de renda del treball en espècie per a aquests últims, encara que sigui un tercer el que, per les raons apuntades, financi la realització d’aquests estudis.
 
Activitats econòmiques en estimació objectiva (mòduls)
L’Ordre HFP/1823/2016, de 25 de novembre, manté per a l’exercici 2017 la quantia dels signes, índexs o mòduls.

  • Magnituds excloents de caràcter general: per a l’exercici 2017 s’apliquen els límits excloents del mètode d’estimació objectiva previstos en la disposició transitòria trentena-segona de la Llei de l’IRPF: tant els relatius al volum de rendiments íntegres l’any immediat anterior derivat de l’exercici d’activitats econòmiques (250.000 euros per al conjunt d’activitats econòmiques, excepte les agrícoles, ramaderes i forestals i 125.000 euros per a les operacions en les quals existeixi obligació d’expedir factura quan el destinatari sigui empresari), com al volum de compres en béns i serveis (250.000 euros, excloses les adquisicions d’immobilitzat).Per a activitats agrícoles, ramaderes i forestals s’aplica el límit excloent previst en l’article 31 de la Llei de l’IRPF per al volum de rendiments íntegres l’any immediat anterior (250.000 euros anuals, per al conjunt de les seves activitats agrícoles, ramaderes i forestals desenvolupades pel contribuent) i, per al volum de compres en béns i serveis, el previst en la disposició transitòria trentena-segona en la Llei per a l’exercici 2017.
  • Magnituds excloents específiques: per a les activitats de transport de mercaderies per carretera (epígraf 722) i els serveis de mudances (epígraf 757) el límit s’estableix en 4 vehicles qualsevol dia de l’any.

Cal incidir en què s’exclouen dels mòduls les activitats incloses en les divisions 3, 4 i 5 de la secció primera de les Tarifes de l’IAE subjectes a retenció de l’1% (és a dir, les activitats relacionades amb fabricació i construcció fonamentalment: obra de paleta, lampisteria, instal·ladors, fusteria, serralleria, pintura, etc.).
Finalment, es redueixen, amb caràcter estructural, els índexs de rendiment net aplicables a l’activitat de servei de cria, guarda i engreix de bestiar.
 
Guanys i pèrdues patrimonials. Transmissió de drets de subscripció
S’unifica el tractament fiscal derivat de la transmissió de drets de subscripció tant si es tracta de drets procedents de valors admesos a negociació com no admesos a negociació.
A partir de l’1 de gener de 2017 l’import obtingut per la transmissió de drets de subscripció procedents dels valors admesos a negociació en algun dels mercats regulats de valors definits en la Directiva 2004/39/CE tindrà la qualificació fiscal de guany patrimonial pel transmitent en el període impositiu en què es realitzi la transmissió, sense que es computi, en aquests casos, un valor d’adquisició d’aquests drets i es prendrà com a període de permanència el comprès entre el moment de l’adquisició del valor del qual procedeixi el dret i el de la transmissió d’aquest últim.
S’estableix, així mateix, una norma transitòria per determinar el valor d’adquisició dels valors admesos a negociació, deduint l’import obtingut per les transmissions de drets de subscripció realitzades fins al 31 de desembre de 2016, amb l’excepció de l’import d’aquests drets que hagués tributat com a guany patrimonial.
 
Integració i compensació de rendes a la base imposable general i de l’estalvi
Per 2017, el saldo negatiu dels rendiments de capital mobiliari de la base imposable de l’estalvi de l’exercici es compensarà amb el saldo positiu dels guanys i pèrdues patrimonials integrants de la base imposable de l’estalvi, obtingut en el mateix període impositiu, amb el límit del 20% (el 2016 era del 15%) d’aquest saldo positiu. De la mateixa manera el saldo negatiu dels guanys i pèrdues patrimonials de la base imposable de l’estalvi es compensarà amb el saldo positiu dels rendiments de capital mobiliari de la base de l’estalvi, obtingut en el mateix període impositiu, amb el límit del 20% (el 2016 era del 15%) d’aquest saldo positiu. En tots dos casos si després d’aquestes compensacions quedés saldo negatiu, el seu import es compensarà en els quatre anys següents.
La mateixa compensació i amb el mateix límit conjunt, s’efectuarà amb els saldos negatius dels rendiments de capital mobiliari i dels guanys i pèrdues patrimonials de la base imposable de l’estalvi dels exercicis 2015 i 2016 pendents de compensar a 1 de gener de 2017, una vegada efectuada la compensació indicada en el paràgraf anterior.
 
Mínim per descendents
Es modifica el Reglament de l’IRPF en relació amb el mínim familiar per descendents per procedir a estendre’n l’assimilació als qui tinguin atribuïda per resolució judicial la seva guarda i custòdia. D’aquesta manera es dóna resposta a múltiples situacions existents en l’actualitat en què, per violència de gènere o qualsevol altre motiu, un jutge atribueix la guarda i custòdia d’un menor a un tercer, i en aquests casos es permet que, per raons de justícia tributària i adequació del gravamen a la capacitat econòmica del contribuent, aquest últim tingui dret al mínim per descendents respecte d’aquest menor.
 
Retencions i ingressos a compte
Cal recordar que des de l’01-01-2016 s’aplica una nova escala de retencions per a rendiments del treball els tipus marginals que oscil·len entre el 19% i el 45%. En el cas d’endarreriments, el tipus de retenció es fixa en el 15%. El tipus de retenció per a administradors i membres del consell d’administració es fixa en el 35%), i es redueix al 19% quan els rendiments procedeixin d’entitats amb un import net del volum de negocis inferior a 100.000 €.
S’estableix el percentatge de retenció i ingrés a compte per als rendiments del treball derivats d’impartir cursos, conferències, col·loquis, seminaris i similars, o derivats de l’elaboració d’obres literàries, artístiques o científiques, sempre que se cedeixi el dret a la seva explotació, en el 15%.
S’estableix el percentatge de retenció per als rendiments d’activitats professionals en el 15% (en cas de professionals de nou inici, l’any d’inici i en els dos següents, el tipus és del 7%). També s’estableix en el 19% el percentatge de retenció aplicable sobre els rendiments del capital mobiliari (en el cas de rendiments derivats de la cessió del dret d’explotació de drets d’imatge, sempre que no siguin en el desenvolupament d’una activitat econòmica, el 24%) i rendiments del capital immobiliari (arrendament o subarrendament de béns immobles urbans), així com sobre els guanys patrimonials.
 
Deducció per donatius

  • Fins a 150 euros de donacions realitzades en conjunt pel contribuent es procedeix a aplicar un percentatge de deducció incrementat del 75% (en activitats prioritàries del mecenatge el 80%).
  • A l’excés a partir de 150 euros del conjunt de donacions realitzades li correspon un percentatge de deducció diferent (30, 35 o 40 per 100), depenent de si la donació a la mateixa entitat no ha estat inferior a la dels dos anys anteriors (recurrència: donació 2015 ≤ Donació 2016 ≤ Donació 2017) i de si l’activitat de l’entitat té la consideració o no d’activitat prioritària del mecenatge.

S’entén per recurrència que les donacions realitzades a la mateixa entitat en els dos períodes impositius immediats anteriors hagin estat per quantia igual o superior a la de l’exercici precedent.
Per tant, els percentatges de deducció aplicables en el 2017 als contribuents de l’IRPF que hagin realitzat donatius es fixen en funció de l’import del donatiu, de si hi ha o no recurrència en la donació i de si l’activitat és o no considerada com a prioritària del mecenatge.

Import donacióActivitat no prioritària mecenatgeActivitat prioritària mecenatge
Fins a 150 €75%80%
Excés sobre 150 €30%35%
Excés sobre 150 € i recurrència35%40%

Novetats en l’Impost sobre Patrimoni

En referència a l’Impost sobre el Patrimoni cal destacar que estan obligats a declarar els subjectes passius la quota tributària dels quals, una vegada aplicades les deduccions o bonificacions que procedeixin, resulti a ingressar, o quan, no donant-se aquesta circumstància, el valor dels seus béns o drets resulti superior a 2.000.000 €.
No obstant això als efectes del còmput del valor dels béns i/o drets, es manté el límit de l’exempció de l’habitatge habitual fins a un import màxim de 300.000 €. Convé recordar que aquest import és per a cada contribuent, per la qual cosa un matrimoni que posseeixi un habitatge adquirit en règim de guanys no tributarà per ell si el seu valor no excedeix de 600.000 €.
La base imposable es reduirà en el mínim exempt que hagi estat aprovat per la comunitat autònoma i, en el cas que no n’hagués aprovat cap, la base imposable es reduirà en 700.000€. En el cas de Catalunya s’ha aprovat com a quantia del mínim exempt l’import de 500.000€.
Per acabar, cal fer esment que a diferència amb l’IRPF, les persones mortes l’any 2017 abans del 31 de desembre, no tenen l’obligació de declarar per l’Impost sobre el Patrimoni.
 

Ramió Assessors, gestió comptable i d’empreses. Necessites ajuda? Contacta amb la nostra assessoria a Girona.